‘Dit is de weg, wandelt daarop…’

Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, je hoeft geen tranen meer te storten. Want Hij zal Zich over je ontfermen als je weeklaagt, Hij zal antwoorden zodra Hij je hoort. De Heer zal jullie brood geven in de benauwenis en water in de nood. Hij Die jullie onderricht gaf, zal Zich niet langer verbergen. Met eigen ogen zul je je Leermeester zien, met eigen oren zul je een stem achter je horen zeggen: “Dit is de weg die je moet volgen. Hier moet je rechts. Ga daar naar links.“‘ (Uit Jesaja 30 de verzen 19-21)

Geciteerd 1: De belijdenis is teveel geworteld in het verleden en heeft te weinig antwoorden voor de kerk van nu, stelde Berkhof. Het gaat nu niet meer over de vraag hoe krijg ik een genadig God, maar is er een God? Boer antwoordde daarop: „Het gaat erom: hoe ken ik deze God? Het maakt niet uit in welke eeuw je dan leeft. Je staat hier niet als mensen van de twintigste eeuw, maar als vijand tegenover God. (1)”

Opgemerkt 1: Hoe vaak moet dit nog herhaald worden: Maarten Luther was door de RK van zijn tijd opgescheept met de vraag ‘hoe krijg ik een genadig God’. Hij heeft de kerk van de Reformatie mogen verlossen van die vraag! Gods Woord verkondigd ons een om Christus’ wil genadig God en Vader. Zó kennen wij God nu! Dat Woord van God is betrouwbaar en alle (aller!) aanneming waard (zie 1 Timoteüs 1 vers 15). Ieder die eerst nog verder zoeken wil om voor zichzelf een genadig God te vinden weigert om God te geloven op Zijn Woord en betoont zich een ongelovige, die zich niet wil laten gezeggen maar ‘brutaalweg’ vraagt om meer, alsof God niet op Zijn Woord gelooft kan worden. Zo iemand ontkent daarbij ook nog de waarachtigheid van de (van zijn of haar) Doop en daarmee (dus) ook dat de heilige Geest de dopeling vast en zeker ook geschonken is en in de dopeling door het verkondigde Woord het geloof werken wil en zal.

Geciteerd 2: Achteraf heeft Boer gelijk gekregen, stelde Klaassen. „De orthodoxe gemeenten die toen buiten schot bleven, zijn nu veelal opgeschoven naar de midden-orthodoxie. In hoeveel preken komen de twee wegen nog ter sprake? In de woorden van ds. Boer: de noodzaak van wedergeboorte ontbreekt veelal, zodat er in de prediking van alles is, behalve Christus. (2) Hervormd-gereformeerden moeten aan zelfonderzoek doen. Alleen dan is er zegen te verwachten.”

Opgemerkt 2: Het ‘van Boven geboren worden’ dat is een werk van de heilige Geest en met dat werk is de heilige Geest naar Zijn belofte bezig in het midden van de gemeente. We hebben geen enkele reden om de leden van de gemeente voor te houden dat ze eerst maar eens moeten uitzoeken/uitvinden of ze al wedergeboren (‘bekeerd’) zijn geworden of niet.
Onze Heer heeft dat ook beslist niet op die manier aan Nicodemus voorgehouden. Ook bij de leden van het Sanhedrin was de Geest aan het werk, maar zij verzetten zich tegen dat werk dat de heilige Geest aan het doen was in hun tijd. De heilige Geest was bij de voor-aankondiging van de Messias voorbij gegaan aan ‘Jeruzalem’ en gewaaid naar de woestijn waar Johannes predikte en doopte. Maar de Farizeeën en Schriftgeleerden weigerden (in meerderheid) zich te schikken naar dit werk van de Geest en wilden zich door Johannes niet laten leren en dopen. Toch was juist ook die doop van Johannes nodig (3) om het (doorgaande) werk van de Geest niet te ontkennen en weerstaan en door dat ontkennen en weerstaan uiteindelijk zelfs ook te doven in het eigen hart én in de harten van de mensen die naar hen luisterden (en niet naar Johannes en later onze Heer).

Opgemerkt 3: Lees (en herlees) Hebreeën 10 nog weer eens aandachtig door! Die woorden mogen en moeten aan heel de gemeente (jong en oud) met alle ernst worden voorgehouden. En dan wil ik u/jullie allen oproepen om die ‘onbeschroomdheid’ waarvan sprake is in Hebreeën 10 niet af te leggen (of te laten afnemen door eigen predikanten/theologen). Dat kunt u, dat kunnen jullie tonen door altijd weer (of voor het eerst) deel te nemen aan de vieringen van het Avondmaal, wanneer u/jullie de goede belijdenis van het geloof al hebt afgelegd in het midden van de gemeente.  

(1) In de gemeente van Jezus Christus staan de leden van Jezus Christus niet (meer) als vijanden tegenover God. Ze zijn verzoend. Zie o.a. Titus 3 de verzen 3-8.
(2) Dr. M. Klaassen matigt zich hier een oordeel aan – met woorden van ds. G. Boer – die hem niet past. Durft hij werkelijk vol te houden dat waar gelovigen in Zijn Naam vergaderd zijn, maar waar dan niet volgens ‘zijn stramien’ Gods Woord verkondigd wordt, Christus niet door de heilige Geest aanwezig is en ook niet verkondigd wordt?
(3) Zie Lukas 7 de verzen 29-30.

Bron citaten: RD Kerk & religie – ‘Ds. G. Boer zong met hospita vanonder het puin psalmen’ – door Bastiaan van Soest

Maar toen zijn de goedheid en mensenliefde van God onze Redder, openbaar geworden en heeft Hij ons gered, niet vanwege onze rechtvaardige daden, maar uit barmhartigheid. Hij heeft ons gered door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwende kracht van de heilige Geest, Die Hij door Jezus Christus, onze Redder, rijkelijk over ons heeft uitgegoten. Zo zijn wij door genade als rechtvaardigen aangenomen en krijgen we deel aan het eeuwige leven waarop wij hopen. Deze boodschap is betrouwbaar. Ik wil dat je hierover met overtuiging spreekt, opdat zij die op God vertrouwen zich er op toe leggen het goede te doen. Daar heeft iedereen baat bij.’ (Uit Titus 3 de verzen 4-7)

Bron afbeelding: Pinterest (Pin on Bible)

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s