Ons huwelijk: Laat uw ja ja zijn…

…want alles wat u daaraan toevoegt komt van de boze (1)

Wie ook maar een beetje verstand heeft doet zoiets niet, want iedereen wil toch een nageslacht dat door God gewild is? Speel niet met je leven… (Uit Maleachi 2, NBV)

In de tijd van Maleachi vond echtscheiding aan de lopende band plaats. En dan zegt Jahweh: dat haat Ik. Ge zijt ontrouw aan de vrouw van uw jeugd, terwijl ze toch uw wettige vrouw is (resp. Maleachi  2  : 14 en 16).

In de grondtekst staat letterlijk: terwijl ze toch de vrouw van uw verbond is. Ook hier komt weer naar voren, dat het huwelijk een verbond is. Toen het huwelijk gesloten werd, kreeg dat verbond rechtskracht. En Jahweh is daarbij getuige geweest (Maleachi 2 : 14). Geen wonder dat de HERE de echtscheiding haat. Zijn naam is ermee gemoeid.

In de dagen van Christus was het aantal echtscheidingen weer sterk toegenomen. Binnen de partij van de Farizeeën waren twee stromingen, waarvan de een echtscheiding om de kleinste wissewasjes geoorloofd achtte en de ander zwaardere eisen stelde. Men heeft geprobeerd de Here Jezus in die controverse te betrekken, maar Hij distantieerde zich van beide stromingen door weer terug te grijpen op de instelling van het huwelijk in Genesis 2 (zie Matteüs 19 : 1-12) en uit te gaan van de principiële onontbindbaarheid van het huwelijk.

Huwelijk en gezin vormen de bouwstenen van de samenleving. Echtscheiding betekent ontwrichting en ontbinding van die bouwstenen. Naarmate het aantal echtscheidingen toeneemt, zal als gevolg daarvan ook de samenleving (en ook Gods gemeente! – AJ) meer en meer ontwricht raken. Terugkeer naar het onderwijs van Gods Woord op dit punt betekent een stuk genezing en bescherming van de samenleving.

Opgemerkt (door MvdB): De manier waarop een huwelijkssluiting rechtsgeldigheid krijgt, kan van cultuur tot cultuurverschillen. De burgerlijke huwelijksvoltrekking in het gemeentehuis is in de geschiedenis van de mensheid nog betrekkelijk nieuw. Bij Israël b.v. werd het huwelijk niet door de overheid voltrokken en al evenmin door een kerkelijke instantie, maar was de huwelijkssluiting een familie-aangelegenheid en had als zodanig rechtsgeldigheid (vgl. Gen. 29:15-30).

Degenen die getrouwd zijn geef ik, nee, niet ik – maar de Heer Zelf geeft hun het volgende gebod: een vrouw mag niet scheiden van haar man (is ze al gescheiden, dan moet ze dat blijven of zich met haar man verzoenen), en een man mag zijn vrouw niet wegsturen. (1 Korintiërs 7 : 10-11).

(1) Zie Matteüs 5 : 27-37 

Bron: Gij geheel anders” – van ds. M.R. van den Berg – Telos-boek van Buijten &Schipperheijn – Amsterdam

Maar gij geheel anders, gij hebt Christus leren kennen en zijt in Hem onderwezen…
(Efeziërs 4 : 20)

Alleen wie Christus volgen
vinden het smalle pad.
Zij zullen straks bevolken
de straten van Gods stad