De prediking en het Zaad van de vrouw…(II)

Advent 2016 (2)

Mozes schrijft over het zegenen van Jakobs zonen, dat hun vader daarbij zegt: ‘Juda, u bent het’ en: ‘De scepter zal van Juda niet genomen worden, noch de heerser[staf] van tussen zijn voeten, totdat de Held komt, en Hem zullen de volken aanhangen’ (vgl. Genesis 49:10 en Micha 5:1). Luther zegt in zijn Kanttekening (a) bij deze tekst (DB 1545): “Hier ziet hij de zegen van Christus, Die uit Juda geboren zal worden, en noemt Hem ‘Silo’, ‘Gelukzalige’, één die voorspoedig zal zijn (…) daarom noemen wij Silo ‘Held’.

De scepter zal van Juda niet genomen worden, noch de heerser[staf] van tussen zijn voeten, totdat de Held komt – Hem zullen de volken aanhangen’ (Genesis 49:10, weergave DB 1545).

(…) “Op zichzelf moet dit voldoende zijn om te bewijzen dat de Messias uit de stam van Juda en uit het huis van David is. Naast dit getuigenis uit het Oude Testament willen wij nu ook zien wat het Nieuwe Testament zegt. En wel, hoe overvloedig en machtig het getuigt dat Maria een dochter van David moet zijn. In de eerste plaats begint Mattheüs zijn boek: ‘Dit is het boek van de geboorte van Jezus Christus, de Zoon van David, de Zoon van Abraham.’ Hier hoort u dat Jezus Christus, de Messias, Davids Zoon en Abrahams Zoon is.

Dan kan het niet anders dan dat Zijn moeder Davids en Abrahams dochter moet zijn, en dat zij de maagd is die zonder man gebaard heeft – zoals wij verder nog kunnen lezen (vgl. Jesaja 7:14 en Matthéüs 1:20 vv). Als Mattheüs hier geen woord méér over geschreven zou hebben dan alleen wat hij schrijft in het begin van zijn boek, dan zou daarmee genoeg bewezen zijn dat Maria van het huis van David moet zijn.

Ten overvloede somt de evangelist wel driemaal veertien geslachten op vanaf Abraham – dat zijn tweeënveertig afstammelingen – waar je bij iedere afstammeling kan zeggen: ‘Van wie Maria een dochter is en van wie Jezus een Zoon is’, op de manier zoals Hij Davids en Abrahams Zoon is. Zodat Mattheüs hier tweeënveertig keer belijdt dat Maria van de stam van Juda en van het bloed van David is. In het kort, zo dikwijls Jezus in het Oude en Nieuwe Testament Christus of Messias wordt genoemd, zo dikwijls wordt daarmee ook bewezen dat Maria Zijn moeder een dochter van David is.”

Maarten Luther: Vom Schem Hamphoras und vom Geschlecht Christi, 1543, vgl. WA 53, 622, 19 – 623, 10 (verkort)

Bron: Wilt u deze Luthercitaten ter kennismaking doorsturen aan uw vrienden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor het aanmelden/afmelden van deze wekelijkse citaten kunt u gebruikmaken van dit e-mailadres info@maartenluther.com en van deze website: www.maartenluther.com (contact op de homepage)

Zie ook de bijbehorende webpagina’s:
 De prediking en het Zaad van de vrouw…(I)
– De prediking en het Zaad van de vrouw…(III)