Voor de armen (eenvoudigen, nederigen) van geest…

Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvels zullen verlaagd worden; De heerlijkheid van de HEERE zal geopenbaard worden, en alle vlees tezamen zal Hem zien. (Jesaja 40:4a,5a)

(…) Veel godsdiensten zijn op een bepaalde manier heel ‘mysterieus’. Vooral bij de oosterse godsdiensten is dit duidelijk zichtbaar. Men moet op zoek naar een geheim dat verborgen is en gezocht moet worden of een inzicht dat met gedisciplineerde meditatie verkregen kan worden. (…)

Dit is volledig in tegenstelling met de boodschap van het evangelie. Wanneer Jezus Christus komt, komt Hij niet in het verborgene, maar juist openlijk. Hij komt niet op een geheimzinnige manier, om enkele zeer geoefende spirituele mensen in te wijden in zijn ‘mysterie’, maar laat zich juist zien aan de eenvoudigen (Lukas 10:21 ). In Markus 4:22-23 zegt Hij zelfs: ‘Er is niets gebeurd om verborgen te blijven, maar opdat het in het openbaar zou komen. Als iemand oren heeft om te horen, laat hij horen.’

Bij Jezus’ komst worden alle dalen verhoogd en alle bergen en heuvels verlaagd, de wereld staat volledig op zijn kop. Hij keert zich niet af van de materiële werkelijkheid, maar laat juist zien dat zij volledig onder zijn gezag staat. De God van de Bijbel is geen God die zich verborgen houdt in het duister, maar een God die openlijk verschijnt als het licht van de wereld in zijn eigen schepping.

In bijna iedere godsdienst speelt het begrip ‘zelfovergave‘ een rol. Zelfovergave hoeft in en van zichzelf beslist geen nobele daad te zijn. Motieven voor zelfovergave kunnen bijvoorbeeld ontstaan uit angst, of vanuit het verlangen om er vooral zelf beter van te worden. (…)
Vanuit en vanwege ontzag voor Gods heerlijkheid – ons geopenbaard in Woord én Schepping – zal een christen zich toewijden aan Christus. Niet vanuit angst of egoïsme, maar door een besef van Zijn goedheid (1): Romeinen 2:4‘Weet u niet dat zijn goedheid u tot inkeer wil brengen?’.

(…) In tegenstelling tot het christendom zijn alle andere godsdiensten vooral als ‘aristocratisch’ te typeren. (…) Daardoor ontstaan er juist meer ongelijkheden tussen gelovigen; de een toont en doet zich beter, vromer of rechtvaardiger voor dan de ander. Het christendom echter ‘moet staan voor het principe dat het morele leven geen egoïstische klimpartij is waarin de duivel de meeste gelegenheid krijgt de laagsten te grijpen, maar een grote gemeenschap waarin juist de meest zelfverzekerde en zichzelf verheffende personen de duivel gelegenheid geven hen te vangen.’

(1) In Exodus 33:18 vraagt Mozes om de heerlijkheid van God te mogen zien: ‘Toon mij toch Uw heerlijkheid’. God antwoordt vervolgens: ‘Ik zal al Mijn goedheid bij u voorbij laten komen‘ (vers 19) en ‘als Mijn heerlijkheid voorbijtrekt’ (vers 22). Blijkbaar is Gods heerlijkheid dus synoniem aan Zijn goedheid.

Bron: Ecclesia nr 5 – maart 2017. Meditie van E.A.E. Dubbelman, Leuven (bewerkt door AJ)

Want er is een dag van de HERE der heerscharen tegen al wat hoogmoedig is en trots en tegen al wat zich verheft, opdat het vernederd worde. (Jesaja 2:12)

de-dag-des-heren-theendisnear-punt-nl

Bron foto: theendisnear.punt.nl