Zijn Naam is wonderlijk (II)

5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij rust op Zijn schouder.
En men noemt Zijn Naam Wonderlijk,
Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.|
(Uit Jesaja 5)

(…) Maar ik vraag u: Is Jezus ook voor de gelovigen zo wonderlijk? We kunnen niet ontkennen dat Hij in hun ogen wonderlijk is, maar niet in de mate waarin het zou moeten. Het verstand is niet vervuld met de gepaste geestelijke verwondering over Hem, als het aan al Zijn eigenschappen denkt. De liefde verlangt niet zo diepgaand en sterk om Hem te omhelzen en zich in Hem te verblijden, als het zou moeten. De mond is te traag om deze wonderlijke Zaligmaker te belijden en te roemen. Wat is het een beklagenswaardige zaak dat we over de Heere Jezus zo weinig verwonderd zijn. Wat is daarvan de oorzaak? Is er iets aan Hem dat uw verwondering niet verdient? Als u zich over de Messias niet verwondert, zeg mij, waarover verwondert u zich dan wel? Luther zei: ‘Christus is het meest wonderlijke in de wereld.’ Ik wil eraan toevoegen: ‘Hij is ook het Wonder in de hemel.’ Dat we zo’n Persoon niet bewonderen zoals Hij het verdient, kunnen we niet genoeg met hete tranen betreuren. Kom, wie u ook bent, is de Messias voor u wonderlijk? Laat het dan zien en noem Zijn Naam ook zo: Wonderlijk. Verlang ernaar om Hem te zien en te kennen. Men wil graag zien en kennen wat verwondering oproept. Toen Mozes het brandende braambos zag, wilde hij het graag van dichterbij zien. We hebben u een heerlijk gezicht gegeven op Jezus, Die op verschillende manieren wonderlijk is. Zou u er niet naar verlangen om Hem eens van dichtbij te zien en te kennen in alles wat zo wonderlijk is? Neem een voorbeeld aan sommige Grieken die tegen Filippus zeiden: ‘Wij wilden Jezus wel zien’ (Johannes 12:21). Erken Hem als wonderlijk, en geloof ook zo in Hem en acht Hem hoog. De mensen kennen in het algemeen hoge waarde toe aan wat wonderlijk is, en ze verkiezen dat boven veel andere dingen. Omdat de Heere Jezus bij Mozes zo hoog in waarde stond, “achtte hij de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte”. (Hebreeën 11 : 26)

Is de Messias zo wonderlijk? Geef Hem dan al uw liefde.

Gedeelte uit een preek getiteld “De heerlijkheid van de Messias als Wonderlijk” van ds. Wilhelmus Everdijk (1653-1729).

Bron: Preek no. 530, december 2016, uitgegeven door Stichting “Smytegelt-Fonds” in de Reveilserie.