Added value… (II)

18 Slaven, erken het gezag van uw meesters en heb ontzag voor hen, niet alleen voor de goede en rechtvaardige, maar ook voor de onrechtvaardige. 19 Het is een blijk van genade als iemand, doordat zijn aandacht op God gericht is, in staat is onverdiend leed te verdragen. 20 Immers, is er enige reden om trots te zijn wanneer u de slagen verdraagt die u als straf voor uw wangedrag krijgt? Het is echter een blijk van Gods genade wanneer u verdraagt wat u moet lijden voor uw goede daden. 21 Dat is uw roeping; ook Christus heeft geleden, om uwentwil, en u daarmee een voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van Hem 22 die geen enkele zonde beging en over wiens lippen geen leugen kwam. (Uit 1 Petrus 2)

(…) Die ene keer dat er wel letterlijk ‘volgen’ staat in de brieven is wanneer Petrus in zijn eerste brief in het bijzonder de huisslaven aanspreekt. Hij doet een oproep aan die christelijke slaven om hun meester onderdanig te zijn, ook als ze onrechtvaardig behandeld worden. Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u zijn voetsporen zou volgen,’ schrijft Petrus. ‘Hij, die geen zonde gedaan heeft en in wiens mond geen bedrog gevonden is; die, toen Hij uitgescholden werd, niet terug schold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem die rechtvaardig oordeelt; die zelf onze zonden in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door zijn striemen bent u genezen.’

“Het is alsof Petrus letterlijk Jezus voor zich uit ziet lopen, met de striemen van de geseling op zijn rug. Petrus koppelt de houding die de huisslaven moeten aannemen aan wat hij zelf lange tijd had gedaan: achter Jezus aan gaan. ‘Volg zijn voetstappen’ schrijft hij daarom, jaren later. Natuurlijk, Petrus wist ook wel dat je niet meer letterlijk in Jezus’ spoor kunt treden, maar het is wel alsof hij diens voetstappen in het zand weer voor zich ziet. En mensen die lijden troost hij met het voorbeeld van de lijdende Heer. Dat ontroert me. Petrus heeft hier haast tastbaar zijn Rabbi voor ogen.” (…)

Bron:  Hoogleraar Nieuwe Testament TU-Kampen Rob van Houwelingen naar aanleiding van zijn nieuwe boek ‘Handbagage voor Jezusvolgers’. (Geciteerd op CIP.nl)

5 Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had. 6 Hij die in de gestalte van God was, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, 7 maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen, 8 heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood – de dood aan het kruis. 9 Daarom heeft God Hem hoog verheven en Hem de Naam geschonken die elke naam te boven gaat, 10 opdat in de Naam van Jezus elke knie zich zal buigen, in de hemel, op de aarde en onder de aarde, 11 en elke tong zal belijden: ‘Jezus Christus is Heer,’ tot eer van God, de Vader.

12 Geliefde broeders en zusters, u bent altijd gehoorzaam geweest toen ik bij u was. Wees het des te meer nu ik niet bij u ben. Blijf u inspannen voor uw redding, en doe dat in diep ontzag voor God, 13 want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het Hem behaagt. (Uit Filippenzen 2)

Zie evt. ook: Added value…(I)