Leeg voor God…

Zalig zijn de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.
(Matteüs 5 : 3, NBG/HSV)

Luther begon, nadat hij het college over de Psalmen had afgesloten, in 1515 de brief aan de Romeinen uit te leggen. Voor eeuwen dacht men dat het handschrift daarvan verloren was gegaan. Pas in 1899 werd de tekst van dit college over de Romeinen teruggevonden en wel in de bibliotheek van het Vaticaan (!). De band was met onnoemelijk veel andere boeken en geschriften in 1623 door Tilly uit de beroemde bibliotheek van Heidelberg geroofd, en als oorlogsbuit aan de paus geschonken… (zie 1). Het onderstaande citaat is uit de Duitse versie (zie 1) van de uitgave genomen:

Tegen U alleen heb ik gezondigd, opdat U gerechtvaardigd wordt in Uw woorden’ (vgl. Romeinen 3:4)

(…) “God kan in Zijn woorden alleen dan wijs, rechtvaardig, waarachtig, sterk en goed (enzovoorts) worden, als wij Hem gelovig aanhangen, voor Hem het veld ruimen [= de strijd opgeven], en dus belijden dat wij dwazen, onrechtvaardigen, leugenaars, machtelozen en zondaren zijn. Daarvoor is ootmoed en geloof nodig. Dát alleen wordt met deze woorden bedoeld: dat wij een volkomen ‘niets’ worden, en [als het ware] in alles naakt en leeg worden, en met de profeet zeggen: ‘Tegen U alleen heb ik gezondigd, opdat U gerechtvaardigd wordt in Uw woorden’ (vgl. Psalm 51:6). Dat wil dus zeggen: voor U ben ik dwaas en machteloos, opdat U wijs en machtig bent in Uw woorden.’

Dit leert ons toch ook de hele schepping: 

  • alleen zieken hebben de dokter nodig (Mattheüs 9:12);
  • alleen verloren schapen wordt gezocht (Lukas 15 : 4);
  • alleen gevangenen wordt vrijheid geschonken (Lukas 4 : 18; Jes. 61 : 1);
  • alleen de hongerigen en dorstigen worden verzadigd (Matteüs 5 : 6);
  • alleen de zwakke ontvangt kracht (Jesaja 40 : 29-31);
  • alleen de vernederde wordt verhoogd (Lukas 1 : 52);
  • alleen wat op de grond ligt wordt opgericht (Lukas 2 : 79
  • alleen wat leeg is, wordt gevuld (Matteüs 5 : 3) (…)

Als dit nu de taal is, die al het geschapene spreekt, dan kan hij, die vervuld is van eigengerechtigheid, onmogelijk met de gerechtigheid van God vervuld worden. God verzadigt alleen hongerigen en dorstigen. Daarom is het voor iemand die met zijn eigen waarheid en wijsheid verzadigd is, niet mogelijk om de waarheid en wijsheid van God te begrijpen. Want deze kan alleen daar worden opgenomen, waar een holle ruimte en een leegte is.

Laten wij daarom op deze manier spreken: ‘O God, hoe hartelijk graag willen wij leeg zijn, opdat U vol zult zijn in ons! Graag ben ik zwak, opdat Uw kracht in mij zal wonen! Graag ben ik een zondaar, opdat U in mij gerechtvaardigd zult worden! Graag ben ik dwaas, opdat U mijn Wijsheid zult zijn! Graag ben ik onrechtvaardig, opdat U mijn Gerechtigheid zult zijn! Kijk, dat betekent het woord: ‘Tegen U alleen heb ik gezondigd, opdat U gerechtvaardigd wordt in Uw woorden.’

29 Hij geeft de moede kracht en de machteloze vermeerdert Hij sterkte. 30 Jongelingen worden moede en mat, zelfs jonge mannen struikelen, 31 maar wie de Here verwachten, putten nieuwe kracht; zij varen op met vleugelen als arenden; zij lopen, maar worden niet moede; zij wandelen, maar worden niet mat. (Uit Jesaja 40)

Weergave: Martin Luther, Vorlesung über den Römerbrief, 1515/1516, übertragen von Eduard Ellwein, Chr. Kaiser Verlag München, 1927, S. 89 ff (vgl. WA 56, S. 217 ff)
(1) …Johann Ficker, één van de medewerkers aan de Weimarer Ausgabe — de vondst was door één van zijn leerlingen gedaan — kreeg de opdracht om de in Rome gevonden uitgave voor te bereiden. Maar juist in die dagen ontdekte men toevalligerwijze het originele handschrift van Luther zelf. Het bevond zich nota bene in de Koninklijke Bibliotheek te Berlijn en het lag, in fraaie leren band gebonden, op één van de meest openbare plaatsen die men zich denken kan, in een vitrine. Ficker kon toen, in plaats van een afschrift, het origineel publiceren. Pas in 1908, in een voorlopige uitgave, daarna definitief in 1938 in de Weimarer Ausgabe, deel 56. Het citaat is uit de Duitse versie van de uitgave genomen:
Bron:  www.maartenluther.com