De rechtvaardiging uit het geloof…

 1 Verder maak ik u bekend, broeders, het Evangelie, dat ik u verkondigd heb,
dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat,
2 waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb,
tenzij dat u tevergeefs geloofd hebt.
(…) 11 Of ik het dan ben of zij, zó prediken wij en zó hebt u geloofd.
(Uit 1 Korintiërs 15)

Alleen door het geloof in Christus

In navolging van de toen gebruikelijke volgorde van Schriftlezing is de tekst in de ‘Kirchenpostille’ (1522) voor Nieuwjaarsdag: Galaten 3 vers 23 tot 29. Dit is best wel een vroege preek van Luther uit deze brief van Paulus – tenminste vergeleken met zijn uitgebreide verklaring van de brief aan de Galaten uit (1531) 1535 (1). Het reformatorische parool ‘alleen door het geloof in Christus’ is in het onderstaande citaat uit 1522 al heel duidelijk aan de orde:

‘Want u bent allen kinderen van God door het geloof in Jezus Christus’
(Galaten 3:26, weergave WA 1522).

(…) “De apostel wijst de Galaten alleen op Christus. Hij geeft hier een verklaring over het geloof dat in Jezus Christus gelooft en blijft: namelijk dat er geen ander geloof genoegzaam en betrouwbaar is – alleen het geloof in Christus maakt ons tot kinderen van God (vgl. o.a. Johannes 1:12; 3:36).

Er zijn velen, speciaal onder de nieuwe schoolleraren (2), die ook wel zeggen: ‘De vergeving van zonden en de rechtvaardiging uit genade rust geheel en al op de Goddelijke toerekening.’ Deze uitspaak zou dan betekenen: dat Gods toerekenen of toeschrijven van de rechtvaardigheid op zich [en zonder het geloof in Christus] voldoende is. Ze zeggen ook: ‘Aan wie God de zonde toerekent of deze níét toerekent, die mens is daardoor gerechtvaardigd of níét gerechtvaardigd van zijn zonden.’ Zoals zij ook psalm 32 (vers 2) en Romeinen 4 (vers 8) naar hun eigen goeddunken uitleggen – waar wordt gezegd: ‘Zalig is de mens aan wie God de zonde niet toerekent.’

Als deze uitleg waar zou zijn, dan is het hele Nieuwe Testament voor niets en tevergeefs: het was dan onnodig en nutteloos dat Christus heeft gearbeid en dat Hij voor de zonden heeft geleden. Ook zou God Zich dan – als het ware – met schijnbare en onwerkelijke zaken onnodig hebben beziggehouden. Dit om reden: dat God dan ook wel zonder het lijden van Christus de zonde had kunnen vergeven en de zonde niet noodzakelijk zou moeten toerekenen. Op deze manier kan ook wel een ander geloof dan het geloof in Christus, rechtvaardig en zalig maken. Bijvoorbeeld: het geloof van hen die eenvoudigweg vanwege de Goddelijke genade en barmhartigheid vertrouwen dat de zonden aan hen niet worden toegerekend.

In tegenstelling tot dit afschuwelijke en verschrikkelijke denkbeeld en deze dwaling is de apostel gewoon dat hij altijd over het geloof in Jezus Christus spreekt en betuigt, én steeds weer de Naam ‘Jezus Christus’ noemt, zodat het zelfs verwonderlijk is dat er nog iemand is, die zich van de noodzaak van het geloof in Christus niet bewust is. Paulus spreekt toch in zijn brieven, in het ene ná het andere woord, enkel en alleen over Christus.

Het zijn deze ‘heidense meesters’ (3), die door hun verfoeilijke, duivelse en verleidende dromen deze leer [van het geloof in Christus] onder ons zo kwaadwillig hebben vernietigd en verzwegen. Daarom weten onze ‘zeergeleerde doctoren’ op de hogescholen nu niet meer, wat Christus voor ons betekent of waartoe Hij nodig en nuttig is – en bovendien niet wat evangelie en Nieuw Testament is. Zij denken: dat Christus alleen een soort ‘Mozes’ is – dat is: een Leraar Die wetten en geboden geeft hoe men vroom moet zijn en goed moet leven.”

Maarten Luther: Kirchenpostille 1522, Epistel am Neujahrstage. Gal. 3:23-29, vgl. WA 10.1.1, 468, 14 – 469, 18

(1) Een goede en compacte vertaling van ‘Luthers verklaring van de brief van Paulus aan de Galaten’ is recentelijk opnieuw uitgegeven door UITGEVERIJ DEN HERTOG BV – HOUTEN (ISBN 978 90 331 2731 1).
(2) Schoolleraren: aanduiding voor theologen uit de Middeleeuwen die door hun filosofische redeneringen de eenvoud van de Schrift uit het oog verloren. Hun filosofisch-theologische denkrichting wordt de ‘Scholastiek’ genoemd.
(3) Feitelijk hetzelfde als voetnoot (2): ‘heidense meesters’: heidense (d.i.) Griekse sofisten of filosofen. Hier gebruikt als scheldnaam voor theologen uit de tijd van Luther en daarvoor, die sterk door de Griekse filosofie waren beïnvloed.

Bron: Wilt u deze Luthercitaten ter kennismaking doorsturen aan uw vrienden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor het aanmelden/afmelden van deze wekelijkse citaten kunt u gebruikmaken van dit e-mailadres info@maartenluther.com en van deze website: www.maartenluther.com (contact op de homepage)

lutherroos-geloof-woord-genade-alleen

Bron plaatje: Lutherroos – zoals afgebeeld in artikel op verbond.blogspot.nl