Deze is Mijn geliefde Zoon (I)

“En zie, een stem uit de hemel zei: Deze is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik een welbehagen heb” (Mattheus 3:17, weergave DB 1545 (1)).

“Wie is deze Zoon? Dat is de Zaligmaker Die ons verlost uit de macht van zonden, dood, duivel en hel. Hier moeten wij dan ook leren hoe we tot God komen. Wie zo’n lief kind wil worden van de Vader: die kan dat alleen door Christus worden, alleen door de lieve Zoon, Die bij de Vader op schoot zit – Die de Vader alleen aanziet (vgl. Johannes 1:18). Zonder Hem kan niemand tot de Vader komen (vgl. Johannes 14:6).

En waarin de Vader een welbehagen heeft, daarin heeft Hij alleen een welbehagen dóór de Zoon! Daarom, wie tot de Vader wil komen, die moet zich aan dit lieve Kind vastklampen en moet bij dit Kind op de schouder liggen. Want door deze stem [uit de hemel] houdt al onze waardigheid op! Het mag met onze vroomheid en de heiligheid zo mooi lijken als het maar kan. Weg met alle vroomheid en heiligheid! Het heeft voor de Vader geen waarde – het is alleen de lieve Zoon Die Hij liefheeft.

Wie nu een lieveling van de Vader wil zijn, die moet in de schoot van de Zoon vluchten. Zo kom je tot de Vader, zoals Paulus zegt in Efeze 1 vers 5: ‘Hij heeft ons tevoren verordend om Zijn kinderen te zijn, door Jezus Christus, naar het welbehagen van Zijn wil.’ Zonder Christus zijn wij vijanden van God. Wie zich nu door het geloof aan Christus vastklampt, die wordt een vriend van God en krijgt deel aan de liefde en heerlijkheid van Christus – die is niet minder geliefd en bemind dan Christus en wordt één met de Vader en de Zoon. [op een hierna volgende bladzijde verwijst Luther in verband met een herhaling van zijn uitspraak over het ‘één-zijn met de Vader en de Zoon’ naar: Johannes 14:23; 12:26; 17:21].

Waar echter deze dingen niet zijn – daar is slechts pure toorn! Daar helpt geen vroomheid, geen kracht, geen vrije wil – ook geen bidden, vasten of andere werken – al deze dingen zijn verloren moeite! Want er is in Gods Woord geen voortreffelijker, heerlijker en machtiger tekst dan: ‘Deze is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik een welbehagen heb’, daarin is alles begrepen en vervat wat in de hele Heilige Schrift te lezen is (vgl. Johannes 5:39).”

Maarten Luther: Predigten des Jahres 1526, (Eyn sermon von der tauff Christi, aus dem dritten capittel Matthei, an dem tag der heyligen drey koning tag), vgl WA 20, 227, 12-32

(1) Op 6 januari 1526 preekte Luther, zoals in die tijd gebruikelijk op de zo genoemde ‘Driekoningendag’, ook over de doop van onze Heere Jezus Christus in de Jordaan uit Mattheus 3:13-17. Voorafgaand aan het in ons citaat behandelde tekstdeel zegt Luther al prachtige dingen over deze geschiedenis: Jezus kwam van Galilea naar de Jordaan om door Johannes gedoopt te worden enzovoort. Daarna gaat Luther wat uitvoeriger in op de tekst uit het 17de vers.

Bron: Wilt u deze Luthercitaten ter kennismaking doorsturen aan uw vrienden. Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor het aanmelden/afmelden van deze wekelijkse citaten kunt u gebruikmaken van dit e-mailadres info@maartenluther.com en van deze website: www.maartenluther.com (contact op de homepage)

Zie ook: Deze is Mijn geliefde Zoon (I)