Rijke beloning…

8 De wet des Heren is volmaakt, zij verkwikt de ziel; de getuigenis des Heren is betrouwbaar,  zij schenkt wijsheid aan de onverstandige. (…)
12 Ook laat uw knecht zich daardoor ernstig vermanen; in het houden ervan ligt rijke beloning. (Uit Psalm 19)

We ontvangen deze rijke beloning wanneer we ons eerbiedig laten leiden door de Heilige Geest, die ons geschonken is, die in ons werkt en door Wiens werk wij ook dagelijks eerbiedig bidden om Zijn kracht en bijstand om ons in alles de liefde en de gehoorzaamheid van onze Heer Jezus Christus te geven, en we doen dat m.n. door het bidden om het “dagelijks Brood” in het Onze Vader gebed.

We kunnen dit vragen om de bijstand van de Heilige Geest ook op een bijzondere manier bidden in navolging van (en in zekere zin ook nu nog en weer samen met) ons voorgeslacht door het eerbiedig lezen, overdenken en zingen van de volgende twee Psalmverzen uit de Oude berijming van de volgende twee Psalmen (Voor het zingen ervan kan gebruik worden gemaakt van de instrumentale opname van Psalm 119 hieronder):

Och, schonkt Gij mij de hulp van Uwen Geest!
Mocht die mij op mijn paân ten leidsman strekken!
‘k Hield dan Uw wet, dan leefd’ ik onbevreesd;
Dan zou geen schaamt’ mijn aangezicht bedekken,
Wanneer ik steeds opmerkend waar’ geweest,
Hoe Uw geboôn mij tot Uw liefde wekken.

(Psalm 119 : 3, OB)

HEERE, maak mij Uwe wegen,
Door Uw woord en Geest bekend;
Leer mij, hoe die zijn gelegen,
En waarheen G’ Uw treden wendt,
Leid mij in Uw waarheid, leer
IJv’rig mij Uw wet betrachten;
Want Gij zijt mijn heil, o HEER,
‘k Blijf U al den dag verwachten. 

(Psalm 25 : 2, OB)