Zijn Naam is Wonderlijk (III)

5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij rust op Zijn schouder.
En men noemt Zijn Naam Wonderlijk,
Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.
(Uit Jesaja 5)

(…) Ten slotte, is de Messias zo wonderlijk? Wil dan ook in alles op Hem lijken. Vraagt u hoe dat moet? Wel, gedraagt u zich dan als een wonder voor de wereld. David zei eens van zichzelf dat hij voor veel mensen een wonder geweest was. Van de gelovigen in het Nieuwe Testament werd geprofeteerd dat ze als tekenen en wonderen in Israël zouden zijn. Zorg er dan voor dat u in uw leven een wonder bent van heiligheid. Leef als een volk dat zich niet vermengt met de wereld, maar als een volk dat op de wereld bekend is om zijn heiligheid. Dit was de waarschuwing van Petrus aan de gelovigen: ‘Maar gelijk Hij Die u geroepen heeft, heilig is, zo wordt ook gijzelf heilig in al uw wandel’ (l Petrus 1:15). Wees een wonder door uzelf te weg te cijferen voor wat betreft uw voorkeur, uw wil, uw bezit, uw eer, uw genoegens, uw rijkdom, uw maatschappelijke positie, uw vrouw en kinderen. U moet los zijn van alle dingen, ja, van de hele wereld. U moet alles bezitten alsof u het niet bezit. En als u deze dingen bezit, wees er niet te begerig naar en ga er niet teveel in op. Vind het ook niet al te erg als u deze dingen niet bezit.

Wees een wonder in hemelse gezindheid. Wees niet al te zeer aan het stoffelijke verbonden, maar verhef uw geest tot hemelse gedachten. Bedenk de dingen die boven zijn, en wees met uw hart en met uw gedachten steeds daar, waar u zegt dat uw schat is. Wees hemelsgezind in de verlangens van uw hart en zoek niet de dingen die op de aarde zijn, maar die in de hemel zijn.

(…)  Ja, Hij zal ook wonderlijk voor u zijn ná uw dood in de eeuwigheid. Hij zal Zich – en hiermee besluit ik – bovenmate schoon, heerlijk en volmaakt openbaren, zodat u, en dat zonder einde, moet uitroepen: ‘En men noemt Zijn Naam Wonderlijk’.

AMEN

Gedeelte van een preek getiteld “De heerlijkheid van de Messias als Wonderlijk” van ds. Wilhelmus Everdijk (1653-1729).

Bron: Preek no. 530, december 2016, uitgegeven door Stichting “Smytegelt-Fonds” in de Reveilserie.