Het Onze Vader bidden in 2016…

23 (…) Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, zal Hij u geven. (Uit Johannes 16)

Met het Onze Vader gebed leggen wij, die door het geloof Gods kinderen zijn, het leven van de betreffende dag eerst in Gods hand om deze dag daarna, door het eerbiedig bidden van dit gebed, daaruit van Hem terug te ontvangen.
Wij belijden met dit gebed, dat we beseffen dat wij niet uit onszelf in staat zijn om de betreffende dag “Gods Koninkrijk en Zijn Gerechtigheid” op het oog en op de eerste plaats te hebben in al ons doen en laten. De benodigde kracht, om wat ons gevraagd en opgedragen is en wordt, is niet in onszelf te vinden. De centrale bede in dit gebed is dan ook de vraag om ons dagelijks Brood.
Zoals wij beseffen dat we dagelijks brood nodig hebben voor onze werkkracht – en onze Vader weet dat wij dit (wél) goed beseffen en Hij wil (daarom) niet dat we Hem dáár om bidden -, zo wil God ons het besef geven, door ons dagelijks biddend te laten belijden, dat we Zijn kracht, de kracht van het hemelse Brood nodig hebben en dat geen dag, ja nog geen minuut, kunnen missen, tenminste, wanneer wij hier op aarde werkelijk wensen te leven als Zijn kinderen, door met hart en ziel en verstand – op elke plaats en in alle levensomstandigheden – werkzaam te zijn in en voor Zijn Koninkrijk.
De bede om het dagelijkse Brood, om de Kracht die ons daaruit en daarmee gegeven wordt, wordt ons geschonken door de Heilige Geest. Hij is werkzaam in ons dankzij en vanwege het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus hier op aarde en door Zijn hemelvaart en vanwege Zijn huidige hemelse heerschappij over Zijn kudde. Door de kracht van de Heilige Geest opent zich de Bijbel voor ons als het Woord van God,  dat levend en krachtig is en scherper dan een tweesnijdend zwaard en dat tot op z’n diepst doordringt in heel ons leven en menselijk bestaan
Door het werk van de Heilige Geest ontdekt Gods Woord (de Bijbel!) ons aan onze overleggingen, aan ons arglistig hart, zodat het ons in de eerste plaats nederig maakt voor God en zo geschikt en bereid tot gehoorzaam luisteren naar Hem. Maar dat Zwaard snijdt niet alleen, het werkt ook zuiverend en genezend. Het is Gods heilzaam Woord! Naast ootmoed en nederigheid brengt het ons tot dankbaarheid en (daarmee) tot een weldadige manier van leven. Een leven dat (steeds meer) weldadig is en wordt voor onszelf en onze naasten en voor heel de wereld waarin we leven. Een leven waarmee wij alle eer willen doen toekomen aan onze drie-enige God “Die ons Leven is”.  Zo’n leven is en blijft nog “stukwerk” op deze aarde en daarom is en blijft het “Onze Vader” ook in 2016 ons dagelijks te bidden gebed.

23 En op die dag zult u Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Alles wat u de Vader zult bidden in Mijn Naam, zal Hij u geven.
24 Tot nu toe hebt u niets gebeden in Mijn Naam; bid, en u zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden.
(…)
26 Op die dag zult u in Mijn Naam bidden, en Ik zeg u niet dat Ik de Vader voor u vragen zal,
27 want de Vader Zelf heeft u lief, omdat u Mij hebt liefgehad en hebt geloofd dat Ik van God ben uitgegaan. (1)
(…)
33 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat u in Mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar heb goede moed: Ik heb de wereld overwonnen.  (Uit Johannes 16)

37 En toen zij dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen: Wat moeten wij doen, mannenbroeders?
38 En Petrus zei tegen hen: Bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de Naam van Jezus Christus, tot vergeving van de zonden; en u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen.
39 Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor allen die veraf zijn, zovelen als de Heere, onze God, ertoe roepen zal.
40 En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht!
41 Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt; en ongeveer drieduizend zielen werden er op die dag aan hen toegevoegd.
42 En zij volhardden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. (Uit Handelingen 2)
(1) Zodra wij biddend zeggen “Onze Vader”, dan spreken en bidden wij in Jezus Naam!