Het kwaad en de liefdevolle wijsheid van God…

18 Niemand heeft ooit God gezien, maar de enige Zoon, die zelf God is, die aan het hart van de Vader rust, heeft Hem doen kennen. (Uit Johannes 1)

Hoe zouden wij ooit hebben kunnen weten en ons een voorstelling maken van hoe goed en liefdevol onze God is en hoe gelukkig we met Hem – met zó’n God – kunnen zijn als schepselen in Zijn Schepping, wanneer we het kwaad niet hadden leren kennen binnen de kaders van Gods Liefde voor ons, zoals Hij die aan ons bekend gemaakt heeft door het beloven en daadwerkelijk zenden van Zijn geliefde Zoon in het vlees, Die zich voor ons allen heeft overgegeven, onze Verlosser aan wie alle macht in hemel en op aarde geschonken is en Die ons gezegd en getoond heeft dat we vanwege onze liefdevolle hemelse Vader “in geen ding bezorgd te hebben zijn”…
En daarnaast leert het kwaad (beschouwd met en in het Licht van Gods Woord!) ons ook zien en beseffen wie wij mensen als schepselen zijn, hoe machteloos uit ons zelf, hoe overgeleverd aan de door de zonde aangetaste machten krachten in de schepping (door God “overgeven aan de zinloosheid” – Romeinen 8 : 20-24, zie ook Psalm 2), hoe wij door eigen schuld en machteloosheid van onszelf overgeleverd zijn aan de macht die de boze gegeven is…
Onze eerste zonde bestond uit het niet voor waar houden van wat God ons door Zijn Woord had laten weten en waarvoor Hij ons gewaarschuwd had en ook alle latere zonden en de zonden van de mensheid van vandaag zijn daar op terug te voeren.
Wij mensen kunnen God nu eenmaal niet in het hart kijken (en zelfs een ander mens al niet!) en wij zullen Hem dus geloven op Zijn Woord. En, God-lof, het Woord is vlees geworden…

15 Beeld van God, de onzichtbare, is Hij,
eerstgeborene van heel de schepping:
16 in Hem is alles geschapen,
alles in de hemel en alles op aarde,
het zichtbare en het onzichtbare,
vorsten en heersers, machten en krachten,
alles is door hem en voor Hem geschapen.
17 Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in hem.
18 Hij is het hoofd van het lichaam, de Kerk.
Oorsprong is Hij,
eerstgeborene van de doden,
om in alles de eerste te zijn:
19 in Hem heeft heel de volheid willen wonen
20 en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen,
alles op aarde en alles in de hemel,
door vrede te brengen met Zijn bloed aan het kruis.

Kolossenzen 1 : 15-20

Zoekt en gij zult vinden - Pinterest