Israël zondag: Joodse messiasverwachting…

 Heer verhoor ons, op welke dag ook maar als wij U aanroepen.
Dit weet ik zeker: de HEER schenkt de overwinning aan Zijn gezalfde
(Uit Psalm 20 – naar vertaling in de LXX)

19 Daarop zei de vrouw: ‘Nu begrijp ik, heer, dat u een profeet bent!
20 Onze voorouders vereerden God op deze berg, en bij u zegt men
dat Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden.’

Geloof me,’ zei Jezus, ‘er komt een tijd dat jullie noch op deze berg,
noch in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden.
22 Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel;
de redding komt immers van de Joden.
23 Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen,
dat wie de Vader echt aanbidt, Hem aanbidt in Geest en in Waarheid.
De Vader zoekt mensen die Hem zo aanbidden,
24 want God is Geest, dus wie Hem aanbidt,
moet dat doen in Geest en in Waarheid.’
25 De vrouw zei: ‘Ik weet wel dat de messias zal komen’
(dat betekent ‘gezalfde’),
‘wanneer hij komt zal hij ons alles vertellen.
26 Jezus zei tegen haar: ‘Dat ben ik, degene die met u spreekt.’

(Uit Johannes 4)

6 Jezus zei tegen hem:
Ik ben de Weg en de Waarheid en het Leven;
niemand komt tot de Vader dan door Mij.

7 Indien jullie Mij zouden (er)kennen,
zouden jullie ook mijn Vader gekend hebben.

Van nu aan kennen jullie Hem en hebben jullie Hem gezien.

(Uit Johannes 14)

Zie verder ook: Joodse Messiasverwachting en Psalm 19 LXX (Psalm 20)