Eenvoudig Gods Woord (be)preken? Waarom en voor wie?

Voor “oud en jong” ! Voor “grijs(wijs?) en groen”!
Voor iedereen!

21 Op dat moment begon hij vervuld van de heilige Geest te juichen en zei: ‘Ik loof u, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijzen en verstandigen hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen (kinderkens – NBG) hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild. (Uit Lukas 10, NBV)
38 Op hun reis ging Hij een dorp in. Een vrouw, Marta genaamd, ontving Hem. 39 Zij had een zuster die Maria heette. Die kwam aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. [40] Marta had het heel druk met bedienen. Ze ging naar Jezus toe en vroeg: ‘Heer, laat het U koud dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg haar dat ze mij komt helpen.’ 41 De Heer gaf haar ten antwoord: ‘Marta, Marta, je maakt je bezorgd en druk over van alles, 42 maar slechts één ding is nodig. Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen.’ (Uit Lukas 10 , NBV)
1 Ook ben ik, toen ik tot u kwam, broeders, niet met schittering van woorden of wijsheid u het getuigenis van God komen brengen. 2 Want ik had niet besloten iets te weten onder u, dan Jezus Christus en die gekruisigd. 3 Ook kwam ik in zwakheid, met veel vrezen en beven tot u; 4 mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht, 5 opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van mensen, maar op kracht van God. (Uit 1 Korintiërs 2, NBV)
9 Laat u niet misleiden door allerlei vreemdsoortige leerstellingen; we doen er goed aan ons te laten sterken door genade, niet door spijzen waar de aanhangers van die stellingen in het geheel geen baat bij hadden. (Uit Hebreeën 13, NBV)

Wanneer men zich in de prediking houdt aan het eenvoudig  volgen en uitleggen van het gekozen Bijbelgedeelte (ook kinderen/jongeren moeten veel ervan kunnen volgen en begrijpen!), dan zal duidelijk worden wat God hiermee aan zijn volk/gemeente leren wilde (in de tijd waarin het Bijbelgedeelte speelde) en zal duidelijk gemaakt kunnen worden (dat is een zaak van eerbiedig gebed en studie!) wat Gods Woord ons daarmee ook nu nog leren wil. De gemeente zal aan deze eenvoudige manier van volgen, naspreken, uitleggen en toepassen van Gods Woord niets tekort komen (1, 2, 3). Daarnaast kan/zal er vooral thematisch gepreekt (dienen te) worden aan de hand van de vragen en antwoorden Heidelbergse Catechismus. Dit leerboek is een geschenk van de Heilige Geest geweest aan de kerken van de Reformatie en heeft al vele generaties geleerd welke (goede!) vragen Gods Woord ons laat/leert stellen en welke antwoorden daarop te vinden zijn in Gods Woord (antwoorden voorzien van en onderbouwd met veel tekstverwijzingen). Zo leren we ons geloof te belijden in verbondenheid met (het belijden van) vorige generaties.

(1) 10 Want zoals de regen en de sneeuw van de hemel neerdaalt en daarheen niet weerkeert, maar doorvochtigt eerst de aarde en maakt haar vruchtbaar en doet haar uitspruiten en geeft zaad aan de zaaier en brood aan de eter, 11 alzo zal mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, ook zijn; het zal niet ledig tot Mij wederkeren, maar het zal doen wat Mij behaagt en dat volbrengen, waartoe Ik het zend. (Uit Jesaja 55, NBV)
(2) 12 Want het Woord van God is levend en krachtig en scherper dan enig tweesnijdend zwaard, en het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. (Uit Hebreeën 4)

(3) Aanvullend opgemerkt:
Onze zondagse samenkomsten dienen gevuld te zijn met het Woord. Zowel in bidden en danken, in Psalmen en gezangen als ook in de preek. Het behoren diensten van het Woord (=Christus) te zijn. We hebben elkaar op te roepen om daar aan de voeten van de Here Jezus te willen zitten om te luisteren naar Hem (4).  Wij moeten daar allerlei eigen aanpak en inbreng maar zoveel mogelijk achterwege laten. Jezus komt ons daar dienen en ons de “voeten wassen” en zo zullen we (weer) geheel rein zijn, want we hebben ons toch (al) laten wassen door het Woord in onze Doop?! (5). Wanneer we ons daar klein maken voor Hem, dan zullen we geschikt worden voor allerlei gelovige “eigen aanpak en inbreng” in de komende werkweek – in gezin en/of familie, in de eigen gemeente en in de samenleving – die (op ons) wacht…

(4) Christus komt tot ons in het gewaad van het Woord (Maarten Luther)
(5) 7 Jezus antwoordde: ‘Wat ik doe, begrijp je nu nog niet, maar later zul je het wel begrijpen.’ 8 ‘O nee,’ zei Petrus, ‘míjn voeten zult u niet wassen, nooit!’ Maar toen Jezus zei: ‘Als ik ze niet mag wassen, kun je niet bij mij horen,’ 9 antwoordde hij: ‘Heer, dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en mijn hoofd!’ 10 Hierop zei Jezus: ‘Wie gebaad heeft hoeft alleen nog zijn voeten te wassen, hij is al helemaal rein. Jullie zijn dus rein – maar niet allemaal.’ 11 Hij wist namelijk wie hem zou verraden, daarom zei hij dat ze niet allemaal rein waren.
12 Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb?’ vroeg hij. 13 ‘Jullie zeggen altijd “meester” en “Heer” tegen mij, en terecht, want dat ben ik ook. 14 Als ik, jullie Heer en jullie meester, je voeten gewassen heb, moet je ook elkaars voeten wassen. 15 Ik heb een voorbeeld gegeven; wat ik voor jullie heb gedaan, moeten jullie ook doen. 16 Waarachtig, ik verzeker jullie: een slaaf is niet meer dan zijn meester, en een afgezant niet meer dan wie hem zendt. 17 Je zult gelukkig zijn als je dit niet alleen begrijpt, maar er ook naar handelt. (Uit Johannes 13, HSV)

Tenslotte:
Zulke eenvoudige bediening van het Woord in onze samenkomsten, kunnen en behoren we niet aan te prijzen als een oplossing voor de leegloop van de kerken of als de “beste manier” om volwassenen en jongeren nog voor Gods Woord en Zijn gemeente te interesseren. We volgen hiermee eenvoudig de opdracht zoals we die (als Gereformeerde kerken/gemeenten) uit Gods Woord hebben leren verstaan… (6)

(6) 1 Ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep zowel op zijn verschijning als op zijn koningschap: 2 verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle lankmoedigheid en onderrichting. 3 Want er komt een tijd, dat (de mensen) de gezonde leer niet (meer) zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich (tal van) leraars zullen bijeenhalen, 4 dat zij hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. 5 Blijf gij echter nuchter onder alles, aanvaard het lijden, doe het werk van een evangelist, verricht uw dienst ten volle. (Uit 2 Timoteüs 4)