Biddag voor gewas, arbeid en visserij…

31 Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?”. (Uit Matteüs 6) (…) 30 Want naar al deze dingen zoeken de volken van de wereld. Uw Vader echter weet dat u deze dingen nodig hebt. 31 Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en al deze dingen  zullen u erbij gegeven worden32 Wees niet bevreesd, kleine kudde, want het heeft uw Vader behaagd u het Koninkrijk te geven33 Verkoop uw bezittingen en geef de opbrengst weg als liefdegave. Maak voor uzelf beurzen die niet verslijten, een schat die niet opraakt, in de hemelen, waar de dief niet bij komt en die door de mot niet aangetast wordt. 34 Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn(Uit Lukas 12)

Inmiddels een aantal jaren geleden maakte een predikant op biddag iets duidelijk over de “vreemdheid” (1) van een speciale biddag in/van de kerken. Bij zijn spreken over de dagelijkse noden (als kleding en voedsel) heeft Jezus immers gezegd: Zoekt (bidt) eerst (voor) het koninkrijk van God en al die andere zaken – die (ook) nodig zijn (voedsel, kleding, broeders en zusters) – zullen, wanneer we dat koninkrijk in bidden en werken daadwerkelijk de eerste plaats geven in ons leven, ons geschonken worden – zonder daarom eerst en vooral te bidden – want, zei Jezus: uw hemelse Vader weet wel dat u dat nodig hebt.

Met het Onze Vader gebed dat de Here Jezus ons leerde bidden, zullen en kunnen wij ons dagelijks met en in ons bidden (eerst) direct aan het begin van de betreffende dag al volmaakt geven en toewijden aan het eerst zoeken van “Gods koninkrijk en Zijn gerechtigheid”.  Met dit gebed aan het begin van de dag leren en praktiseren we ook Jezus opdracht om “bij de dag” te leven (zie Matteüs 6 : 34) . En al ons latere bidden die dag in schietgebedjes en zuchten en/of ons op andere manier “spreken en overleggen” met onze hemelse Vader is dan gehoor geven aan en serieus nemen van wat Paulus de gemeente(n) en ook ons als opdracht meegeeft  in Filippenzen 4:

6 Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles,
door bidden en smeken, met dankzegging
bekend worden bij God;
7 en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat,
zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus.

Wanneer we dan toch weer een biddag houden en gebruiken, laten we dan vooral bidden voor onze overheden, dat die ervoor zorgen willen, kunnen en mogen dat de Kerk (en dan gaat het hier dus om/over al haar leden) in rust en vrede het evangelische werk (zoeken en dienen van het koninkrijk van God) zal kunnen en mogen uitvoeren!

Zie verder ook nog: Luther over ons bidden…

(1) 8 Toen u God nog niet kende, was u onderworpen aan goden die helemaal geen goden zijn. 9 Hoe is het dan toch mogelijk dat u die God hebt leren kennen, meer nog, door God gekend bent, u opnieuw tot die zwakke, armzalige machten wendt en u daaraan als slaven onderwerpen wilt? 10 U houdt u werkelijk aan vaste feestdagen, maanden, seizoenen en jaren? 11 Ik vrees dat al mijn inspanningen voor u volkomen zinloos zijn geweest. (Uit Galaten 4)

Bron foto: Bethel PKN Wijkgemeente Zeist