Genade

14 Het Woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond en wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van de eniggeborene des Vaders, vol van genade en waarheid. 15 Johannes heeft van Hem getuigd en heeft geroepen, zeggende: Deze was het, van wie ik zeide: Die na mij komt, is vóór mij geweest, want Hij was eer dan ik. 16 Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade; 17 want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.
18 Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen. (Johannes 1 : 14-18)

“Goedkope genade is de doodsvijand van onze kerk. (…) Genade als onuitputtelijke voorraadkamer van de kerk, waaruit met volle handen zonder aarzeling en onbegrensd wordt uitgedeeld: genade, die niets kost. Goedkope genade is genade als leer, als principe, als systeem; vergeving van zonden als een algemene waarheid, liefde van God als christelijk godsbeeld: Wie er “ja” op zegt, is al zeker van vergeving. (…). Door dit godsbeeld is de kerk, die deze genadeleer predikt, de genade reeds deeláchtig. In deze kerk ontvangt de wereld een goedkope bedekking van zonden, waarvan zij geen berouw heeft en waarmee zij niet wenst te breken. Goedkope genade is derhalve een loochening van het levende Woord van God, een loochening van de menswording van Gods Woord. Goedkope genade is een rechtvaardiging van de zonde en niet van de zondaar. Goedkope genade is prediking van de vergeving zonder boete te doen, doop zonder tucht van de gemeente, avondmaal zonder belijdenis van zonden, vrijspraak zonder biecht. Goedkope genade is genade zonder navolging, genade zonder kruis, genade zonder de levende, mensgeworden Jezus Christus.
Dure genade daarentegen is de verborgen schat in de akker, ter wille waarvan de mens heengaat en met vreugde alles verkoopt wat hij bezit. De kostbare parel, waarvoor de koopman al zijn goederen te gelde maakt. De koninklijke heerschappij van Christus, ter wille waarvan de mens zijn oog uitrukt, dat hem tot zonde verleidt. De roepstem van Christus, op gezag waarvan de discipel zijn netten verlaat om Hem te volgen. Dure genade is het evangelie, dat steeds weer gezocht; de gave, waarom gebeden, de deur, waarop geklopt moet worden. Duur is zij, omdat zij tot de genade roept. Genade is zij, omdat zij tot de navolging van Jezus Christus oproept. Duur is zij, omdat zij de mens het leven kost.
Duur is zij, omdat zij hem pas zó het leven schenkt. (…). Duur is de genade bovenal dáárom, omdat ze God veel gekost heeft, omdat ze God het leven van zijn Zoon gekost heeft (1 Corinthe 6 : 20) en omdat voor ons niet goedkoop kan zijn, wat voor God duur is. Dure genade is de menswording van God. Duur is de genade, omdat zij de mens onder het juk van de navolging van Jezus Christus brengt. Genade is het, dat Jezus zegt: Mijn juk is zacht en mijn last is licht” (Mattheüs 11 : 30)…”

Bronnen:
NBG-vertaling 1951 © 1951 Nederlands Bijbelgenootschap
Dietrich Bonhoeffer geciteerd in Ecclesia

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s