Het Oude Testament lezen als leerling van Jezus…


25 Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? 26 Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan?’ 27 Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten. (Uit Lucas 24)
Pasen na Golgotha
Het is de avond van de Paasdag, niemand van de discipelen heeft Jezus al gezien, zoals Lukas ons vertelt. Je kunt zeggen: Het is wel Pasen geweest, maar het is nog geen Pasen geworden. Twee leerlingen onderweg naar Emmaüs en in gesprek met elkaar over wat gebeurd is met Jezus. Droefenis en teleurstelling en vragen. En dan voegt Jezus zich bij hen, en gaat met hen in gesprek.
Gesloten ogen
Lukas vertelt dat ze Jezus niet herkennen omdat hun blik vertroebeld werd. Hoe kan dat? Omdat ze alles verwachten behalve dát! Is dat ongeloof te noemen? Dat is wel een mooie gedachte om het zo te zien en te zeggen: Ongeloof beneemt je het zicht op de werkelijkheid. Dat is iets om over na te denken. Maar, er staat ook dat hun ogen werden toegesloten en Lukas vertelt het zo: dat gebeurde door God. Pas later opent God hun de ogen. Waarom gebeurde het zo op die manier?
Opening van de Schrift
De vreemdeling opent voor hen eerst de Schrift en dan vind er een omslag plaats. Verdriet en teleurstelling maken plaats voor brandende harten en inzien dat de Messias moest lijden. Blijkbaar hadden ze de Bijbel, Mozes, de profeten, de Psalmen nooit zo gelezen en begrepen dat de Messias lijden moest en daardoor was de Schrift voor hen toch een gesloten boek gebleven. Pas wanneer je de Schrift leest als leerling van Jezus, dan gaat de Schrift voor je open. Dan wordt de Schrift Paasevangelie.
Sleutel
Wat is de sleutel om de Schrift te openen. Dat is zien dat de Messias MOEST lijden. Drie keer klinkt dat MOETEN na de opstanding van Jezus en bij de verschijning aan de discipelen. Blijkbaar is dat “moeten” een woord van cruciale betekenis.
De leerlingen hadden allerlei eigen gedachten over de Messias, over Jezus en hoe hij Gods volk opnieuw bevrijden zou, zoals eertijds Israël uit Egypte. Israël leek vastgelopen en doodgelopen in z’n geschiedenis en van God verlaten. Israël was in feite weer in slavernij geraakt, Israël was toen inmiddels al eeuwen lang bezet gebied…
Wij hoopten
En toen kwam Jezus. Wij hoopten dat Hij degene was die Israël bevrijden zou, maar Hij eindigde aan het kruis, van God verlaten en bespot door mensen. En dan komt die vreemdeling die de Schriften voor hen opent en laat zien dat de Messias moest lijden en dat de weg met Israël doodloopt, maar dat die doodloopt op het kruis van Christus. Zijn dood is het bewijs van God’s ultieme trouw aan Zijn volk. Hij geeft ze niet prijs, maar Hij draagt Zelf de zonde van het volk. Hij trekt zelf de consequenties van Zijn Verbond. Dan kost Hem dat de dood van Jezus, de Messias. Zo verlost Hij ons van de zonde.
Humor
Jezus zoekt zijn leerlingen op. Jezus kwam niet op hun geloof af. Hij komt eerder op hun ongeloof af. Dat trekt Hem naar hen toe. Hij zoekt ons waar wij zijn en waar wij gaan en vraagt naar wat onze vragen zijn bij Pasen. Als er iemand is die weet wat er gebeurd is met Pasen, dan is het Jezus wel. En u proeft de humor wel in dit verhaal. Die humor is iets heel kostbaars in het Paasevangelie. Wij worden volstrekt serieus genomen in onze vragen en zorgen en tobben. Maar, door al die zorg heen speelt ook een relativerende vrolijkheid. Je ziet het nog niet, maar je moest eens weten. Ziet u ze lopen? Ze zien het nog niet, maar ze moesten eens weten.
Nieuw geloof
Zo komt het tot een nieuw geloof. Niet door het lege graf, niet door de verschijning en het getuigenis van de engelen, want ze zagen Hém niet. Maar dan verschijnt de levende Heer hen in de opening van het Woord. In de opening van het Woord zet Hij ons leven in het licht van Pasen. Het licht van de genade en het licht van het nieuwe leven.

 Zie u het?!
U moest met al uw vragen en met al uw strijd, u moest eens weten!
Het is Pasen. Hij heeft overwonnen.
Amen

Bron tekst: Samenvatting van meditatie van ds. A. Juffer
(emeritus, momenteel bijstand pastoraat Maranathakerk Lunteren)

Emmausgangers-lukas-24 - SlideShare
Bron afbeelding: SlideShare