Verborgen aanwezig, deelt U ons bestaan…

Voorwaar, U bent een God die zich verborgen houdt, de God van Israël, de Heiland            (Uit Jesaja 45)

(…) Bij het eerste horen – hardop lezen – van Jesaja 45 denk ik: Dit kan niet waar zijn. Wat niet? Dat de HEERE koning Kores zijn ‘Gezalfde’ (Messias) noemt. (…)
Kan dit alles samengaan? Sluit de ene profetie de andere niet uit? Kores, een heiden en toch Gods gezalfde. Tweemaal lezen wij dat hij de HEERE niet kent. Hij loopt veel volken onder de voet, terwijl hij Israël laat terugkeren naar het beloofde land. Zo komt er een einde aan de Babylonische ballingschap. Zo ook wordt er een begin gemaakt aan de herbouw van de tempel in Jeruzalem.

(…) Dat de HEERE zo te werk gaat, is in strijd met onze voorstellingen van de Messias. Dat was reeds zo in de tijd van Jesaja. ‘Dit klopt niet’, zeggen de Joden. Van ‘nature’ zeg ik – zeggen wij – hetzelfde. Totdat bovenstaande woorden van Jesaja 45 ons hart raken: het woord van de verborgen Verlosser, de Heiland. Door het geloof zien wij ‘de Onzienlijke‘ (Hebreeën 11 ). Voorwaar, U bent een God die zich verborgen houdt. En zo – verborgen – bent U de Heiland! Dit spoort niet met onze ‘mythe van zelfverlossing’ (drs. H. De Jong). Dit heeft alles te maken met wat de apostel Paulus noemt ‘het dwaze van God’ of ‘de wijsheid van God’ (1 Korintiërs 1, 2).

(…) Ik heb Mij niet teruggetrokken in de leegte, in duisternis. Ik roep: ‘Licht!’ en er is licht. ‘Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die in de schoot van Vader is, die heeft Hem ons geopenbaard’ (Johannes 1). De God die zich verbergt, openbaart zich. ‘Wie Mij gezien heeft, heeft de Vader gezien’ (Johannes 14). Verborgene die bij ons zijt (Liedb. ’73, G. 75). De Almachtige, machteloos gebonden, zwak en gebroken. Het eeuwige Leven, nedergedaald in het rijk van de dood. De Opstanding zelf, begraven. Is dat mijn Koning? Hij? God, raadselachtig verborgen. Een baby in een kribbe. Een vluchteling. Een asielzoeker. Een Man aan een kruis. En toch: de Heiland! Verborgen. Gods werk in de geschiedenis is niet aan te wijzen op grond van onze waarneming. Gods werkelijkheid ontsluit zich uitsluitend voor het oog van het geloof! De HEERE houdt zich schuil. Eertijds achter Kores. Vandaag achter… Putin? Achter Trump? Assad? Voorwaar Gij zijt een God die zich verborgen houdt’.

‘Ik heb niet in het verborgene gesproken’ (zie Jesaja 48:10). Hoe is Uw Naam? ‘IK BEN’, ‘IK ZAL ER ZIJN’. Mijn verborgenheid is niet Mijn afwezigheid. Dat ziet u niet, maar dat zeg Ik u. Houd het u voor gezegd!

Dit mysterie is voor wijzen en verstandigen verborgen, maar aan kinderen geopenbaard. De Leeuw openbaart zich onder de Kruis-gestalte van het Lam. Niet eindeloos. Aan de verborgenheid van de Verborgene komt een einde. Jezus zegt: Ik kom spoedig. ‘Wij zullen God zien gelijk Hij is’ (1 Johannes 3).

Bron tekst: Ecclesia nr 3 – februari 2017 – Meditatie dr. M. Verduin, Zeist.
Bron plaatje: Bijbelstudies

rembrandt_lofzang_simeon-bijbelstudies

De lofzang van Simeon Rembrandt