Gemeente en gebedsgenezing

Zie ook over gebedsgenezing:
— Genezen zonder er (Jezus) om gevraagd te hebben
— Voor en bij genezing nog vragen naar Gods wil?

Herstel werk van de Heilige Geest

Een zeer belangrijk herstelwerk van de Heilige Geest is dat Hij ons weer bewust maakt van en plaatst in onze verantwoordelijkheid tegenover God en de verantwoordelijkheid die Hij ons gegeven heeft in en bij het beheer over zijn Schepping. Dan gaan we  opmerkzaam acht geven op Gods Woord door daar dagelijks in te lezen en mee bezig te zijn en leren we  in afhankelijkheid van Hem, dus onder voortdurend gebed en dankzegging – eerst en vooral zelf te gaan doen, in eigen leven en in het samenleven met de gemeente en in de tijd en de wereld waarin wij geplaatst zijn, wat God van ons verlangt (1).

1 Eer een arts, want je hebt hem nodig,
ook hij is door de Heer geschapen,
2 en hoewel genezing van de Allerhoogste komt,
wordt hij door de koning beloond.
3 Een arts wordt om zijn kennis geëerd,
hij wordt door aanzienlijken bewonderd.
4 Door de Heer brengt de aarde geneeskrachtige kruiden voort,
een verstandig mens versmaadt ze niet.
5 Werd het water niet zoet door een stuk hout,
zodat zijn kracht zichtbaar werd?
6 De Heer zelf gaf de mensen de kennis,
zodat hij om zijn wonderbaarlijke kruiden wordt geprezen.
7 Daarmee geneest hij en neemt hij de pijn weg,
8 de apotheker maakt er een balsem van.
Het werk van de Heer kent geen einde,
hij brengt genezing op de aarde.

9 Mijn kind, negeer je ziekte niet,
maar bid tot de Heer, dan zal hij je genezen.
10 Bega geen misstappen, handel rechtschapen,
reinig je van elke zonde.
11 Breng een aangenaam geurend offer, geef een handvol tarwebloem
breng een rijk offer, alsof je al op sterven ligt.
12 Laat de dokter zijn werk doen, ook hij is door de Heer geschapen,
houd hem niet op een afstand, ook hij is nodig.
13 De goede afloop ligt soms in zijn handen;
14 ook hij bidt tot de Heer
dat hij hem de weg naar genezing wijst
en het leven redt.
15 Moge wie zondigt tegen zijn maker
in handen vallen van een arts. (Zie: Jezus onze volmaakte arts)

Bron: Bovenstaande uit Sirach 38 (Deuterocanonieke boeken)

13 Heeft iemand onder u leed te dragen? Laat hij bidden. Is iemand blij te moede? Laat hij lofzingen. 14 Is er iemand bij u ziek? Laat hij dan de oudsten der gemeente tot zich roepen, opdat zij over hem een gebed uitspreken en hem met olie zalven in de naam des Heren. 15 En het gelovige gebed zal de lijder gezond maken, en de Here zal hem oprichten. En als hij zonden heeft gedaan, zal hem vergiffenis geschonken worden. 16 Belijdt daarom elkander uw zonden en bidt voor elkander, opdat gij genezing ontvangt. Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt. 17 Elia was slechts een mens zoals wij en hij bad een gebed, dat het niet regenen zou, en het regende niet op het land, drie jaar en zes maanden lang; 18 en hij bad opnieuw, en de hemel gaf regen en de aarde deed haar vrucht uitspruiten. (Jacobus 5 : 13-18)

(1)  2 Tim. 3 : 16, NBG16 Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, 17 opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust.
Hebreeën 12 : 412 Want levend en krachtig is het woord van God, en scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden.

2 Petrus 1 : 3, NBG3 Zijn goddelijke kracht immers heeft ons met alles, wat tot leven en godsvrucht strekt, begiftigd door de kennis van Hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en macht;

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s