Basisprincipe(s) voor huwelijk en gezin…(IV)

2 Eer je vader en je moeder – dit is immers het eerste gebod, met een belofte –
3 opdat het je goed ga en je lang leeft op aarde. (Uit Efeziërs 6)

Crisis kerk en samenleving gelegen in crisis van gezin

(…) Wat bedoelt de apostel met de uitdrukking ‘eerste gebod met een belofte’? Dit is een moeilijk punt en wij kunnen hier onmogelijk het laatste woord over zeggen. (…) Ik zou het daarom als volgt willen zeggen: dit is een van die wetsregels die, als ze genegeerd worden, leiden tot instorting van de maatschappij.

(…) Dit is ongetwijfeld op dit moment het grootste gevaar dat onze maatschappij bedreigt. Wanneer het gezinsleven wordt stukgemaakt, zal er spoedig geen enkele loyaliteit overblijven. Het is de belangrijkste steunpilaar van de maatschappij. Dat valt als belangrijke reden te noemen waarom God een belofte heeft verbonden aan deze wetsregel.

Maar ik ben van mening dat in dit gebod en deze belofte nog een diepere betekenis ligt. God Zelf is tenslotte onze Vader. Dat woord gebruikt Hij Zelf; dit is het woord dat onze Here gebruikt in Zijn voorbeeldgebed, het ‘Onze Vader’. De relatie tussen ouders en kinderen is een beeld van de relatie die de mensheid oorspronkelijk had met God. Alle mensen zijn krachtens de schepping ‘kinderen’ van God. Hij is onze Vader en ‘wij zijn Zijn van Zijn geslacht’ (Handelingen 17:28, Efeziërs 3 : 14-15). Bovendien is de relatie tussen ouder en kind een bijzonder mooi beeld van die relatie die er nu is tussen een christen en God Zelf. Wij christenen zijn kinderen Gods.

In het derde hoofdstuk van de zendbrief aan de Efeziërs komt dit onderwerp in het veertiende en vijftiende vers aan de orde. “Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot de Vader van onze Heere Jezus Christus. Uit Welke al het geslacht in de hemelen en op de aarde genaamd wordt.” Sommigen zeggen dat de vertaling hiervan zou moeten zijn: ‘God is de Vader van alle vaders.’ In elk geval blijkt uit dit Bijbelgedeelte dat de relatie tussen vader en kind ons altijd zou moeten herinneren aan onze relatie met God. Het gezin, de relatie tussen ouders en kinderen, is iets heel heiligs. God heeft ons dit ook duidelijk willen maken en gemaakt met en door Zijn wetsregel(s) in de Tien Geboden.

Toen Hij dit gebod gaf, ‘Eert uw vader en uw moeder’, heeft Hij er een belofte aan verbonden. Welke belofte? ‘Opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft.’ Wilt u Mijn zegen daar in dat nieuwe land blijvend ondervinden? Onderhoud dan deze geboden – met name dit gebod’.

Nu hebben we in de gemeente van Jezus Christus niet alleen met joden, maar ook met heidenen die christen zijn geworden te maken. Daarom zegt en bedoelt Paulus in feite: ‘Deze belofte betekent nu: wilt u een gezegend en gelukkig leven hebben, eer dan uw vader en moeder. Misschien behaagt het Hem u een lang leven te geven op deze aarde en u zodoende tot voorbeeld te stellen. Maar waar u ook leeft en van welke leeftijd u ook bent en ook wanneer u deze wereld verlaten moet, u zult ervaren dat u onder Gods zegenende hand verkeert.

Als christenen hebben wij nu echter nog een reden, en wel deze grote en voorname reden: Christus vraagt dit van ons; het is Zijn gebod; het is een van de manieren waarop wij onze relatie met Hem en onze gehoorzaamheid jegens Hem gestalte geven. ‘Gij kinderen, zijt uw ouders gehoorzaam in de Heere!’ Er zijn weliswaar ondergeschikte redenen. Daar moet u echter niet bij blijven stilstaan, maar wij gehoorzamen het gebod om Christus’ wil. (…)

Zie ook:
– Basisprincipe(s) voor huwelijk en gezin… (I)
– Basisprincipe(s) voor huwelijk en gezin… (II)
Basisprincipe(s) voor huwelijk en gezin… (III)
– Voor kinderen gesproken en gezongen…

Bron: “Ouders en kinderen – Paulus als pedagoog” – D.M. Lloyd-Jones (Bijbel, huwelijk en gezin, Uitgeverij Kok Kampen)
Bron plaatje: SlidePlayer.nl

opvoeden-met-gezag-lloyd-jones