Noach en het grote thema van zijn prediking…

Noach, de prediker van de gerechtigheid (Uit 2 Petrus 2 : 5)
*

Het thema van Gods gerechtigheid is het grote thema van Noachs prediking geweest jarenlang. Zo kende men hem, zo bleef hij bekend staan en zo wordt hij door Petrus getekend. Dit thema is een hem door God gegeven thema.
Noach heeft dit thema niet zelfbedacht. Het ontsproot niet aan zijn eigen gelovige of theologische fantasie. Het thema vloeide rechtstreeks voort uit zijn wandel met God en was vrucht van Gods eigen instructie, hem privé gegeven.
Het is een door en door Bijbels thema. En tegelijk is het het actuele thema zolang de wereld bestaat.

Er zijn twee wegen. Er is tweeërlei leven; tweeërlei uitgangspunt; tweeërlei uitkomst en toekomst. Dat is een door en door bijbels thema, dat God Zelf telkens weer aan de orde stelt. Waar dat thema wordt vergeten of genegeerd, wordt aan Gods Woord geen recht gedaan en daar worden mensen misleid. Het is niet zonder reden dat prediking genoemd mag worden bediening van de sleutelen van het Koninkrijk der hemelen. Door de rechte prediking gaat het Koninkrijk open voor hem, die gelooft, en het gaat dicht voor hem, die niet gelooft en zich niet bekeert.

Dat Bijbelse thema stelt Noach aan de orde. Zijn tijdgenoten hebben het geweten, of ze het geloofden of niet – Noach hamerde op dit thema. Het is oeroud en gloeiend actueel tot in onze tijd toe. Het is tegelijk een indringend thema.
Noach heeft op deze wijze het verdoemelijke karakter van de wereld aangetoond. Hij ging tegen de heersende mening in. Wie dit thema aan de orde stelt, stelt een antithetisch thema aan de orde. En hoe scherper dat gebeurt, hoe indringender de boodschap wordt en hoe meer de verantwoordelijkheid van de hoorders wordt onderstreept: Dat is profetische prediking.

Geen prediking dus die zonder meer het oordeel aankondigt en de ondergang profeteert. Valse profetie wil van geen oordeel weten. Valse profeten prediken vrede, vrede en geen gevaar’. Ze verkondigen altijd heil, altijd het goede, zoals de mensen het graag willen hebben. Maar ware profetie verkondigt het heil, de redding, de hoopvolle toekomst in de weg van bekering; ook in de weg van afbraak van alles wat van ons is en tot deze god-loze wereld behoort:  Zo heeft Noach gepredikt.

Bron:  Noach, profeet in twee werelden – Ds. J.H. Velema – Houten, Den Hertog (1991)

(…) 5 Ze gaan er dan willens en wetens aan voorbij dat er in het begin al eens een hemel is geweest en een aarde die door Gods woord gevormd was uit water en door middel van water, 6 en dat de toenmalige wereld vergaan is toen ze door het water werd overspoeld. 7 Maar de tegenwoordige hemel en aarde worden door datzelfde woord bewaard om op de dag van het oordeel, waarop de goddelozen ten onder zullen gaan, te worden prijsgegeven aan het vuur.
8 Eén ding mag u niet over het hoofd zien, geliefde broeders en zusters: voor de Heer is één dag als duizend jaar en duizend jaar als één dag. 9 De Heer is niet traag met het nakomen van zijn belofte, zoals sommigen menen; hij heeft alleen maar geduld met u, omdat hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat. (Uit 2 Petrus 3)