God’s wijsheid tegenover die van ons mensen… (II)

“Het heeft God behaagd door de dwaasheid van de prediking
zalig te maken hen die geloven.”
(1 Korintiërs 1 : 21)

De jubel- en Heilandsroep van Jezus (Matteüs 11 : 25-30)

…voor wijzen en verstandigen verborgen, maar aan kinderkens geopenbaard!
(Uit Matteüs 11)

[…] Hier moeten wij leren wat het betekent: Mij is alles gegeven. Dat wil zeggen: Ik, Christus, moet in Mijn Kerk regeren, leren, raad geven, gebieden. Hij bekent hier in het openbaar dat Hij de waarachtige God is. Daarom zegt Christus: Mij, Mij moet men gehoor geven. Heb je mijn Woord? Blijf daar dan bij en zie niemand aan die het je anders leert of vertelt hoe je het moet doen. Ik wil je goed regeren, beschermen, redden. Laat de groten en geleerden maar verstandig zijn, maar volgt hen niet na, hoewel ze menen dat zij duizendmaal meer gelijk hebben en veel verstandiger zijn dan iedereen.

De christenen behoren God er dankbaar voor te zijn dat Hij ons zo rijk gezegend heeft.

Voorheen zouden wij tot aan het einde van de wereld gelopen zijn, als we een plaats hadden geweten waar we God zouden hebben kunnen (horen) verkondigen. Maar nu ziet men niet in dat wij God dagelijks in de prediking horen verkondigen, ja, dat alle boeken daar vol van zijn. Je kunt het zelfs thuis horen: vaders, moeders, kinderen zingen en spreken ervan. Daarom zou u de handen moeten opheffen en vrolijk zijn, omdat ons de eer is aangedaan dat wij God tot ons horen spreken door middel van Zijn Woord.

Ja, zegt men daarover, wat hebben wij eraan? Wel, ga dan weg, beste broeders. Wil je het niet hebben dat God dagelijks tot je spreekt, in je huis en je kerk? Wees dan maar verstandig en zoek iets anders. Dat is het werk van de duivel in de wereld. Hij stelt alles in het werk om mensen dit niets te laten achten, hen buitengewoon te bedriegen en voor de gek te houden. De verstandigen en wijzen, groten en aanzienlijken zijn het die het sacrament en de Kerk vernietigen en op Gods plaats gaan zitten, omdat ze zelf meester willen zijn. (1)

En als de grote heren ons daarom vijandig en toornig behandelen en vervolgen, ja ons het liefst zouden verbranden en vermoorden, dan moeten wij dat lijden. Christus zegt: Komt allen tot Mij, die vermoeid en beladen zijn, alsof Hij tot ons zou zeggen: Houd je maar aan Mij vast, blijf bij Mijn Woord en laat maar over je komen wat er gebeurt. Treft je iets zwaars, de dood of het martelaarschap? Grijpt de boze vijand je aan? Schrik daar niet van. Het zal je niet zwaar vallen, maar licht en het zal zacht zijn om dat te dragen. Want Ik geef je de Heilige Geest, waardoor de last die de wereld onmogelijk aan zou kunnen, een lichte last wordt Laat het maar op je afkomen en tegen je aanstormen, blijf maar getroost en zonder vrees. Verwacht de Heere door het geloof, dan heb je al gewonnen, dan ben je de dood ontlopen, de duivel en de wereld ver te boven.

Er zou véél meer van dit Evangelie te zeggen zijn, maar ik ben te zwak; wij willen het hierbij laten. (2)

 33 O, diepte van rijkdom, zowel van wijsheid als van kennis van God,
hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn oordelen en onnaspeurlijk Zijn wegen!
34 Want wie heeft de gedachten van de Heere gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest?
35 Of wie heeft Hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden?
36 Want uit Hem en door Hem en tot Hem zijn alle dingen.
Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
(Uit Romeinen 11)

(1) Laten we hierbij ook maar eens denken aan en nadenken over het huidige “conferentie christendom” en de (grote) woorden daarbij en de rol van betekenis voor de Kerk, die de organisatoren daarvan daaraan toekennen.
(2) Luther sprak deze preek uit terwijl hij al zeer verzwakt was en drie dagen later zou overlijden.

Maarten Luther: Gedeelte uit een preek gehouden in Eisleben op maandag 15 februari 1546. Het was Luther’s laatste preek.

Bron: “Rondom een reformator – Met wie en waar had Luther zijn contacten”, van dr. C.R. van den Berg, verschenen als een geschenkuitgave voor abonnees van Maandblad van Protestants Nederland. (Boekbinderij en Uitgeverij F.N. Snoek – Ermelo)