Geloof en goede werken (II)

Citaat uit de prediking van Luther

Rechtvaardig-zijn is niets anders dan gelovig-zijn. Hoe dat toegaat? Omdat niemand voor Gods gericht kan bestaan, moet de mens vrezen vanwege zijn leven en werken. Deze vrees drijft hem uit om iets buiten zichzelf te zoeken en te vinden, waarop hij bouwen, steunen en vertrouwen kan. Dat is puur en alleen de genade van God in Christus, aangeboden en beloofd in het evangelie. Dit geloof en vertrouwen maakt rechtvaardig en oprecht voor God. Zoals Paulus zegt: ‘De rechtvaardige zal uit zijn geloof leven’ (vgl. Romeinen 1:17).
Zoveel nu de mens vreest voor Gods gericht en in alle dingen zondaar wordt, zoveel vertroost hij zich over de toegerekende gerechtigheid van God, waardoor hij in alle dingen rechtvaardig wordt. Gericht én genade, vrees én vertrouwen horen bij elkaar. Het gericht geeft vrees, de genade geeft vertrouwen. (…)
Als het nu een waar geloof is, dan doet de mens weer bij zijn naaste wat hij gelooft dat God bij hem gedaan heeft – doet en laat alles alleen genade zijn. Hij vergeeft hem, draagt hem en verdraagt hem. Hij heft hem op uit zijn ellendige bestaan en geeft hem van zijn eigen goederen. Op die manier laat hij alles wat hij heeft, voor zijn naaste nuttig zijn. Er is niets wat hij hem weigert: lichaam, leven, bezit, eer stelt hij tot zijn beschikking, zoals God ook Zichzelf en al het Zijne tot zíjn beschikking stelt.
Hij gelooft dat God hem weldoet uit pure genade, dus doet hij hetzelfde aan zijn naaste uit zijn geloof. Daarom, zoals God Zijn goederen over hem uitgiet en zijn onwaardigheid niet acht, zo giet hij die zelf ook weer uit over zijn naaste, ongeacht of hij zijn vijand is of dat hij het niet verdiend heeft.
Hij is er ook van overtuigd dat hij zichzelf niet geheel ontledigen kan, want hoe meer hij uitgiet, hoe meer God inschenkt, en hoe meer hij zijn naaste vervult met zijn goederen, hoe voller hij wordt met Gods goederen. Kijk, dat is het goede en ware geloof, dat de mensen rechtvaardig maakt voor God, dat is de christelijke gerechtigheid die uit de hemel ontvangt en op aarde weer uitdeelt.

Kirchenpostille 1522, vgl. WA 10.1.1, 291,10 – 293, 1

Zie ook het vervolg in:
Wat is een waar geloof (vervolg 1)
Wat is een waar geloof (vervolg 2)
Wat is een waar geloof (vervolg 3)
Wat is een waar geloof ? (vervolg 4)