Zijn Naam is Wonderlijk (IV)

5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij rust op Zijn schouder.
En men noemt Zijn Naam Wonderlijk,
Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.
(Uit Jesaja 5)

(…) Ten slotte, de Messias zal wonderlijk zijn wanneer alle gelovigen de Heere zullen tegemoet gaan in de lucht, om dan altijd bij Hem te zijn. Wat zal Zijn omgang met Zijn verheerlijkte volk wonderlijk zijn! Deze omgang zal heel vertrouwelijk zijn: Hij zal zich aan hen laten zien zoals Hij is.

Op de wereld zagen ze Christus niet ten volle in al Zijn eigenschappen, maar alleen in wat ze van Hem hoorden en in wat er over Hem verteld werd. Ze zien Hem nu alleen zoals Hij in het Evangelie wordt afgebeeld. Het is een mooi schilderij van deze Koning, waarnaar de Bruid – de Kerk – kan kijken zolang de Koning in een ander land is. Maar in de hemel zullen de verheerlijkten Hem zien zoals Hij is. Ze zullen Christus Zelf zien, in eigen Persoon, uitwendig en inwendig, in al Zijn uitnemende eigenschappen. Ze zullen Hem zien in het geheimenis van Zijn Persoon: God en mens in één Persoon. Ze zullen Hem zien in de volle heerlijkheid die Hij heeft, gezeten aan de rechterhand van de Vader. Ze zullen Hem zien als hun Goël en Verlosser, Die voor hen is geslacht en Die hen voor God gekocht heeft met Zijn bloed uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie.

Wat zien ze deze dingen nu nog als verborgen! Het is voor hen nu nog maar een wandelen door geloof. Maar in de volle zaligheid zullen al de heerlijke eigenschappen en verborgenheden van Jezus, de geestelijke Ark, geopenbaard worden. Dan zullen ze wandelen in het volle gezicht op Hem tot in alle eeuwigheid. Nooit zal Christus Zich meer aan hen onttrekken, zelfs niet in de kleinste dingen. Hij zal wonderlijk zijn in Zijn omgang met hen. Nu komt Hij tot Zijn kinderen door middel van het Woord en de sacramenten, maar dan zullen ze zonder deze middelen zich in Hem verheugen. Hoe liefelijk zal Hij dan voor hun ervaring zijn. Er zal geen droefheid en ellende meer zijn, maar er zal uitsluitend vertroosting en pure vreugde zijn. Hoe volmaakt zal het genieten van Hem zijn! Volmaakte heiligheid, volmaakt licht, volmaakt leven, volmaakt gevoel, volmaakt genieten, volmaakte blijdschap, volmaakte troost; Zijn troost zal hen omringen. Zal Hij dan in dit alles niet wonderlijk zijn? Het is immers niet te begrijpen en wie kan het onder woorden brengen! Toen Paulus in de derde hemel was, hoorde hij daar onuitsprekelijke dingen.

Nu, gemeente, is de Messias niet wonderlijk? Mag de profeet Hem dan niet de eer geven als hij zegt; ‘En men noemt Zijn Naam Wonderlijk?’ Wie kan daaraan twijfelen als hij het behandelde overdenkt? (…)

Gedeelte van een preek getiteld “De heerlijkheid van de Messias als Wonderlijk” van ds. Wilhelmus Everdijk (1653-1729).

Bron: Preek no. 530, december 2016, uitgegeven door Stichting “Smytegelt-Fonds” in de Reveilserie.