Basisprincipe(s) voor huwelijk en gezin…(III)

1 Kinderen, wees jullie ouders gehoorzaam [in de Here], want dat is recht.
2 Eer je vader en je moeder – dit is immers het eerste gebod, met een belofte –
3 opdat het je goed ga en je lang leeft op aarde. (Uit Efeziërs 6)

Paulus schrijft: ‘Kinderen, wees jullie ouders gehoorzaam.’ ‘Waarom zou ik mijn ouders gehoorzaam zijn?’ zegt iemand. Paulus eerste antwoord is: ‘Dat is recht.’ Dat is rechtvaardig. Een christen veracht het natuurlijke niet; hij begint juist met het natuurlijke. Paulus bedoelt hier met ‘recht’ het volgende: hij beroept zich op de hele scheppingsorde zoals die helemaal in het begin is vastgelegd, waarvan we lezen in het boek Genesis.

Wij hebben al gezien dat hij precies hetzelfde deed toen hij sprak over het huwelijk. Hij citeerde toen uit het tweede hoofdstuk van Genesis: ‘Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen, en zij twee zullen tot één vlees zijn’ (Efeziërs 5:31). En nu zegt hij ons dat het principe, met betrekking tot het vraagstuk van de kinderen, er ook al vanaf de schepping is. Het is altijd al zo geweest; dit behoort tot de fundamentele regels van het leven. Dit is iets wat je niet alleen aantreft bij mensen, maar zelfs bij dieren. (…)

‘Dat is recht!’ Het geeft ook aan dat we het Oude Testament niet moet losmaken van het Nieuwe Testament. De apostel herinnert ons er hier aan dat de God Die verlost, Dezelfde is als de God die de wereld heeft geschapen. Hij is één God, van het begin tot het einde. (…) Verloochen de God niet Die het leven zo heeft vormgegeven en Die wil dat het volgens deze principes functioneert. Gehoorzaamheid is recht doen.

Als de apostel dit heeft gezegd, gaat hij verder met zijn tweede punt. Dit is niet alleen recht, zegt hij, maar dit is ook het eerste gebod met een belofte. (…) De wetsregels en hun toepassing werden niet pas van kracht toen het volk de Tien Geboden kreeg. Vanaf het begin van de schepping hadden ze rechtskracht gehad. Maar de mensen waren de juiste toepassing en de Goddelijke oorsprong ervan vergeten. De Tien Geboden en de boeken van Mozes werden door God gegeven om het volk voortaan steeds weer te doen luisteren naar Zijn liefdesregels en om ze bij hen en hun kinderen in te prenten…

Zie ook:
– Basisprincipe(s) voor huwelijk en gezin… (I)
– Basisprincipe(s) voor huwelijk en gezin… (II)
– 
Basisprincipe(s) voor huwelijk en gezin… (IV)
– Voor kinderen gesproken en gezongen…

Bron: “Ouders en kinderen – Paulus als pedagoog” – D.M. Lloyd-Jones (Bijbel, huwelijk en gezin, Uitgeverij Kok Kampen)

6 Deze woorden, die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn.
7 U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken,
als u in uw huis zit en als u over de weg gaat, als u neerligt en als u opstaat.
8 U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten
als een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn.
9 U moet ze op de deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven.
(Uit Deuteronomium 6)

5 Hij stelde een richtlijn vast voor Jakob en kondigde in Israël een wet af.
Onze voorouders gaf hij de opdracht die aan hun kinderen te leren.
6 Zo zou het volgende geslacht ervan weten, en zij die nog geboren moesten worden,
zouden het weer aan hun kinderen vertellen.
7 Dan zouden zij op God vertrouwen, Gods grote daden niet vergeten
en zich richten naar zijn geboden.
(Uit Psalm 78)

leer-mij-uw-weg-fritshardeman-nl leer-mij-uw-weg-klankbord

Bron foto’s: fritshardeman.nl en klankbord