Assistenten en assistentie gevraagd?

Want de ogen van de Here gaan over de hele aarde, om krachtig bij te staan hen, van wie het ​hart​ volkomen naar Hem uitgaat. (2 Kronieken 16: 9)

Wat zoekt God in Zijn wereld? Assistenten? Nee. Het evangelie is geen advertentie waarin om hulpverleners wordt gevraagd. Het is ook niet de oproep tot christelijke dienstbaarheid.
God zoekt geen mensen die voor Hem het werk moeten doen. “De HEER laat immers voortdurend zijn ogen over de aarde rondgaan en biedt iedereen hulp die hem met heel zijn ​hart​ is toegedaan. “ (2 Kronieken 16: 9).
Wat wil God dan van ons? Niet wat we zouden verwachten. Hij verwijt Israël Hem zoveel offers te brengen: ‘Ik zal een stier uit jouw huis niet accepteren. . . . Mij behoren de dieren van het woud. . . . Als ik honger heb, zou ik je niet vertellen, want de wereld en haar volheid zijn van Mij ” (Psalm 50: 9-12).
Maar is er dan niets dat we aan God kunnen geven, waarmee we Hem niet tot de status van door ons “begunstigde” verlagen?
Jawel. Dat is onze bezorgdheid.
Hierbij klinkt zelfs een bevel: “Werp al je zorgen (bekommernis) op hem” (1 Petrus 5: 7). God ontvangt graag van ons alles waarmee wij Hem onze afhankelijkheid tonen en Hem eren in Zijn alvoorzienende zorg voor ons.
Dit is een fundamentele zaak voor het christendom en het christen-zijn. Patiënten reiken hun artsen niets aan. Zij vertrouwen op hun goede voorschriften. De Bergrede is het medisch advies van onze Arts, niet een taakomschrijving van onze werkgever (1).
Onze hele leven hangt af van het niet werken voor God. “Nu wordt hem die werkt, het loon niet toegerekend uit ​genade, maar krachtens verplichting. Hem echter, die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op Hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot ​gerechtigheid…” (Romeinen 4: 4-5).
Werknemers ontvangen geen geschenk(en). Ze krijgen hun loon. Wanneer we het geschenk van onze rechtvaardiging ontvangen hebben, dan durven we niet meer te werken. God is de werkman en werkt in deze zaak. En wat hij van ons ontvangt is de eer en dank voor de weldaden van Zijn genade, niet het profijt (voordeel) van onze dienst aan Hem.

(1) Daarom kunnen we ons ook zo rücksichtslos op Gods Woord alleen verlaten, ook in onze samenkomsten om deze werkelijk “dienst van(!) het Woord” laten zijn!
(…) 14 Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt, 15 maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in ​liefde​ in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, ​Christus. 16 En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de ​liefde. (Uit Efeziërs 4)

Bron:  John Piper – Citaat (Engelstalig) eerder gepubliceerd op facebook door pastor Paul Zadok (Uganda).
Bron afbeelding: genade.info

Amazing Grace - genade.info