Totaaloverzicht

Overzicht van pagina’s op website: jc33nl.nl
Laatste keer bijwerken: 13-juli-2015
Zie overzicht recente(re) pagina’s: Webpagina Recent

Startpagina
Hoofdpersonen
>> Jezus Christus onze Middelaar
>>Wacht u voor teleurstellingen en ongeduld
>> — Vasthouden aan Gods Woord het één en het al
>> Voorouders
>> — mijn ouders
>> — A. Janse (Biggekerke)
>> — ++ Opgemerkt naar aanleiding woorden en houding in WO II
>> Dietrich Bonhoeffer
>>– Inleiding op Bonhoeffers werk
>> — Psalm 63 – Onze religie en Gods goedertierenheid
>>– Profeten: (hun) roeping – (hun) lijden…
>>– Typering van Bonhoeffer tijdens zijn gevangenschap
>>– Citaten uit Navolging
>>– ++ Over kruisdragen
>>– ++ Een ander oordelen
>>– ++ Missionair leven met/in de gemeente
>>– “Vrijzinnigheid” van Bonhoeffer? (concept)
>>– ++ Psalm 58 – Wraakpsalm om nog te bidden?! – 1937
>>– Bonhoeffer en zijn bijdrage aan het verzet in WO II – Inleiding
>>– ++ De kerk die niet kan wachten – preek uit 1933
>>– ++ Navolging en de vijand
>>– ++ Citaten uit laatste brieven
>>– ++ Gods wil verstaan
>>– ++ Hoogmoed van de mens bedreigd door het Evangelie
>>– ++ Vruchten van de Geest – Meditatie geschreven in gevangenis
>>– ++ Meditatie over Psalm 34, juni 1944
>> Maarten Luther
>>– Iets over de actualiteit van Maarten Luther voor hedendaagse Christenen
>>– Wat is een waar geloof?
>>– Wat is een waar geloof? (vervolg 1)
>>– Wat is een waar geloof? (vervolg 2)
— >> De Goede Herder
>>– Uitverkiezing en Romeinen 9-11
>>–  Uitverkiezing en Gods verborgen oordelen
>>– Zalig de armen van Geest
>>– Woord en openbaring
>>– Luther in conflict en onder vuur
>>– ++ Luther en het conflict (rijksdag) te Worms
>>– ++ Luther en het Avondmaal
>>– ++ Luther en antisemitisme
>>–  ++ ~~ Luther-woorden over de Talmoed
>>– ++ ~~ Paulus harde woorden…
>>– ++ Luther’s verwerking van teleurstellingen
>>– ++ Biechtgebed van Luther
>>– Leven als pelgrims – laat je leiden…
>>– Over vergeving en vergelding
>>– Een engel uit de hemel
>>– Schepping of evolutie
>>– Dood waar is uw prikkel
>>– Luther over zijn roeping en taak
>>– De Lutherroos – merkteken van zijn theologie
>> Johannes Calvijn
>> — Calvijn en Arminius
>> Corrie ten Boom
 Meer personen
>> Willem van Oranje
>> — Godsvertrouwen en ontstaan van Nederland
>> — Over zijn moeder: Juliana van Stolberg
>> — Oranjes vier echtgenotes/huwelijke (inleiding)
>> — ++ Eerste huwelijk met Anna van Egmond
>> Groen van Prinsterer
>> — Inleiding op het werk van Groen van Prinsterer
>> — Bijbel- en geschiedenisbeschouwing bij Groen van Prinsterer
>> — Citaten uit het werk Groen van Prinsterer
>> ds. H. Veldkamp
>> prof. K.J. Popma
>> Nog meer personen
>> — Charles Spurgeon
>> — ds F. van Deursen
>> — Rev. Eric Ngala (Kenia)

Gods Woord
>> Troost
>>Genade
>>Vergeving van zonden
>> God de Vader
>> — Onvoorwaardelijke liefde…?
>> — God de Vader en de Heilige Geest in het Oude Testament
>> — Gods redding zonder inbreng van de mens…
>> — Worden als de Vader?! (1)
>> — Worden als de Vader?! (2)
>> God de Zoon
>> — Alles Liefde…
>> — De Goede Herder
>> — Jezus hemelvaart
>> — Jezus volgen – Op Jezus lijken
>> — Kijken met de ogen van Jezus
>>– Jezus Uitstralen
>>– Jezus en de “uitstraling” van de Samaritaanse vrouw
>> God de Heilige Geest
>> — Het herstelwerk van de Heilige Geest
>> — ++ We worden geholpen de dingen in het juiste licht te plaatsen
>> — Bidden om de Geest
>> — Gebeden tot God de Heilige Geest
>> — Zuchten van de Geest
>> — Vruchten van de Geest
>> — Verlangen naar meer van de Geest…?
>> Hoe hebben wij Gods Woord te ontvangen?
>> De mens
>>– Heel de schepping lijdt vanwege onze zondeval?!
>>– Vreemdeling en bijwoner op aarde
>>– Ons Dikke IK – onderwijs uit de Bergrede
>>– Verdrukkingen en vervolging
>> De Kerk
>> Leer ons bidden…
>>– Het Onze Vader
>> — ++ Uw Naam worde geheiligd (II)
>> — ++ Uw koninkrijk kome
>> — ++ Uw wil geschiede
>> — ++ Geef ons heden ons dagelijks brood
>> — ++ Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij anderen vergeven
>> — ++ Leid ons niet in verzoeking
>> — ++ Verlos ons van de boze
>> — Wat te bidden wanneer je (nog) twijfelt
>>– Wat verlangen wij van God?
>>– God hoort ons roepen!
>>–  Met Christus bidden in de Psalmen
>> De Psalmen
>> — Psalmen: Inleiding
>> — Zingt een nieuw lied
>> — Psalmen onberijmd
>> — ++ Psalm 4 in de LXX
>> — ++ Psalm 8
>> — ++ Psalm 23 – …mij ontbreekt niets…
>> — ++ Psalm 34
>> — ++ Psalm 46
>> — ++ Psalm 58 – Een wraakpsalm (met preek Bonhoeffer)
>> — ++ Psalm 63 – Fragmenten uit preek van Bonhoeffer
>> — ++ Psalm 73
>> — ++ Psalm 130 – Ik hoop op zijn Woord…

>> Vreemdeling en bijwoner op aarde
>> Leven in het verbond
>> — Huwelijk en gezin
>> — ++ Emancipatie – Huwelijk, gezin en samenleving
>> Onze Doop
>> Oude Testament
>> — Jakob en Peniël
>> — Bruggenbouwer én Brokkenmakers
>> Nieuwe Testament
>> — Uitleg gelijkenis van de Zaaier
>> — Jezus en de Samaritaanse vrouw
>> — Zacheüs de hoofdtollenaar
>> — De gelijkenis van Jezus over de verloren zoon
>> — ++ Worden als de Vader?! (1)
>> — ++ Worden als de Vader?! (2)
>> — Zin en onzin over Paulus op de Areopagus

>> Israël
>> — Het getuigenis van Jezus en de nakomelingen van Abraham…
>> — Israël: het zout der aarde?!
>> — Jesaja 49
>> — Ezechiël 15, 16 en 17
>> — De Tempel
>> — Het behoud van Israël
Heidelbergse Catechismus
>> Inleiding: Ellende, verlossing, dankbaarheid
>> — De Catechismus als leerboek voor het leven
>> Wat is uw enige troost in leven en in sterven?
>> Zondag 1: Leven vanuit onze rijkdom
>> Zondag 10: …uit Gods vaderhand
>> Zondag 31: De sleutel van het Woord
>> Zondag 44: Gij zult niet begeren…
>> Zondag 45: Het gebod tot gebed…
>> Zondag 2: Geneigd God en de naaste te haten..?
Kerk en Gemeente
>> God is de vader van elke gemeenschap…
>> — Geestelijke geen psychische gemeenschap in Kerk/gemeente
>> De Bijbel over (christelijk) leiderschap
>> — Leren van Gods gesprek met Mozes (Exodus 3 en 4)
>>– Kinderen in huisgezin van God slechter af dan in gewoon gezin?!
>> Missionair zijn als gemeente
>> — Droombeelden en visioenen
>> — Grenzen van onze missionaire activiteit
>>– Organisatie van evangelisatie – opdracht of juk?
>> Belijdenisgeschriften of pretenties
>> — Doel van Belijdenisgeschriften
>> Visies in kerken of gemeenten
>> Samenkomst van de gemeente: Bevrijding van alle ik-gerichtheid
>> — Wat we kunnen/zullen nalaten in onze samenkomsten
>> — Wat we kunnen/zullen bevorderen in onze samenkomsten
>> — Vernieuwing samenkomsten?!
>> — De geest van de tijd en onze samenkomsten (I)
>> — De geest van de tijd en onze samenkomsten (II)
>> — Protestantse samenkomst: Dienst van het Woord

>> Kiezen voor een ander gemeente
>>– Vanwaar verdeeldheid en strijd in kerken en gemeenten
>>– De christelijke gemeente dienen op z’n best (Luther)
>> Alleen voor de jeugd?
>> — Woord en beeld en jeugd in onze samenkomsten
>> — Wat te doen als je (nog) twijfelt?
>> — ++ Voorbeelden van een vrij gebed (I, II en III)
>> Gemeente en gebedsgenezin
>>– Genezen zonder er (Jezus) om gevraagd te hebben
>>– Voor en bij genezing nog vragen naar Gods wil?
>>– De Heere heeft gegeven…
>>– Hemelzoekers? – Wat verlangen wij?
Diversen
>> Onvoorwaardelijke liefde…?
>> Wat is een waar geloof…?
>> Bidden – De zegen van het ochtendgebed
>> Voorkomen of genezen van Geestelijke anorexia
>> Dopen (inleiding)
>> — Te lezen in Gods Woord…
>> — In de vroege gemeente/kerk een vroege Doop…
>> — In onze Doop gegrepen door Christus
>> — Over de ernst van de Doop…
>> — Dankzegging na de Doop (klassieke Doopformulier)
>>– Van wie zijn  de kinderen in Christus gemeente?
>> — Doop van de Here Jezus
>> — Belijden van de 12 artikelen en onze Doop
>> — Gods hoge weg met zijn kinderen
>>– Kinderen in Gods huisgezin slechter af dan in gewoon gezin?!
>> — Overdopen…
>> Leven in het verbond
>>– Wanneer het er op aan komt in het leven…
>> Huwelijk en gezin
>> — Emancipatie – Huwelijk, gezin en samenleving
>> — Ons Dikke IK – onderwijs uit de Bergrede
>> — Psalm 51
>> Geneigd God en de naaste te haten…?
>> Verlangen naar meer van de Geest?
>> Sing&Swing
>> — Zingt een nieuw lied!
>> — Zingt een oud lied (in Uganda)
>> Topvoetbal en afgoderij
>> — Meer over topvoetbal en afgoderij
>> Wederkomst en traditie…
>> Doel sabbat en zondag…
>> Zacheüs de hoofdtollenaar
>> Bruggenbouwers én Brokkenmakers

Nieuws
>> Diverse onderwerpen
Deze site
>> Contact
>> Totaaloverzicht
>> Bronnen
>> — Bijbelteksten – Diversen
>> — ++ Het extra-nos van de Reformatie
>> — ++ De (geheime) kracht en werking van Gods Woord
>> — ++ Over wraak en schuldvergeving
Recent


 

 

 

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s