De onzin van het “ministry gebed”…

Luisteren naar je Vader voor je broertje of zusje…

Niet wanneer iemand genezen wil van een ziekte (1), maar wanneer iemand je vraagt, wil je voor en/of met mij bidden en dan voor mij luisteren en opvangen wat God tot mij te zeggen heeft, geeft ons reden tot de vraag, maar heb jij/wij dan wel goed begrepen wat bidden en geloven is en wat wij daarover van onze Heer Jezus Christus geleerd hebben en wat de apostelen daarvan later ook in hun brieven aan ons hebben overgeleverd?

Jezus zegt in Johannes 4 tegen de Samaritaanse vrouw dat God aanbeden wil worden in Geest en in Waarheid. En in de Geest te kunnen en mogen bidden, dat ontvangt ieder van ons wanneer men eenvoudig voor zichzelf (liefst zelfs nog afgezonderd van anderen) het Onze Vaderhet volmaakte gebed, dat Jezus zijn discipelen geleerd heeft te bidden (2) – zelf ook bidt (of voor het eerst gaat bidden) en daarin vraagt om “ons dagelijks brood” en bij dat brood moeten we hier echt alleen (!!) denken aan Jezus Christus zelf, zoals Hij (dagelijks) aan ons geschonken wordt – en zal worden! – in en door de kracht en het werk van de Heilige Geest in en aan ons leven (3).

Jacobus zegt direct al ter introductie aan het begin van zijn brief, dat degene die beseft en ervaart dat hij/zij (zelf!) wijsheid tekort schiet voor de te gebruiken woorden (in relaties van huwelijk, gezin, familie, gemeente werk en samenleving) en de te maken keuzes en te nemen beslissingen  van de betreffende dag (Jezus leerde zijn discipelen en leert ons bij de dag te leven!), dat zo iemand (zelf!) God om die wijsheid dient te vragen en dat God dan ook zeker niemand (!) zal overslaan bij het schenken van de aan Hem gevraagde wijsheid. Maar, zo voegt Jakobus daar dan aan toe:
6 Vraag vol vertrouwen, zonder enige twijfel. Wie twijfelt is als een golf in zee, die door de wind heen en weer wordt bewogen. 7-8 Wie zo aarzelend en onberekenbaar is bij alles wat hij doet, moet niet denken dat hij iets van de Heer zal krijgen. (Uit Jakobus 1)

En in de brief aan de Hebreeën lezen we:
6 maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken. (uit Hebreeën 11)

Gelooft u in de Here Jezus en hebt u aanvaard dat Hij de Zoon van God is Die komen zou en gekomen is “in het vlees”, dus gelooft u in de menswording van God en daarom in Jezus Christus als uw Heer en Heiland? Dan, tot slot, schrijft Johannes u het volgende:
(…) Wie de Zoon erkent, heeft ook de Vader. 24 Wat uzelf betreft: wat u vanaf het begin hebt gehoord, laat dat in u blijven. Als in u blijft wat u vanaf het begin hebt gehoord, zult u in de Zoon en in de Vader blijven. 25 En dit is wat hij ons heeft beloofd: het eeuwige leven. 26 Dit wilde ik u schrijven over hen die proberen u te misleiden. 27 Wat uzelf betreft: de zalving die u van hem ontvangen hebt is blijvend, u hebt geen leraar nodig. (4) Zijn zalving leert u alles naar waarheid, zonder bedrog. Blijf daarom in Hem, zoals Zijn zalving u geleerd heeft.
28 Blijf dus in Hem, kinderen. Dan kunnen we vol vertrouwen zijn wanneer Hij verschijnt en hoeven we ons niet te schamen bij zijn komst. 29 U weet dat Hij rechtvaardig is, en u moet daarom wel inzien dat ieder die rechtvaardig leeft uit God geboren is. (Uit 1 Johannes 2)

(1) Zie hiervoor m.n. Jakobus 5 : 13-18
(2) Zie hiervoor Matteüs 6, Lukas 11 : 1-13 en Johannes 6
(3) Zie hiervoor Lukas 11 : 10-13 en hieronder uit Johannes 15:
7 Als u in Mij blijft en Mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. 8 Hierin wordt Mijn Vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en Mijn discipelen bent. 

(4) Wij bezoeken de samenkomsten en luisteren daar (graag) naar een leraar omdat wij “door God geleerd zijn”, want wij hebben “Zijn zalving”! – Zie voor deze verzekerdheid de tekstgedeelten van (3)

Bron afbeelding: Ministry gebed – VBG de Regio

Ministry gebed - VBG de Regio