Zijn Naam is Wonderlijk (V – Slot)

5 Want een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven,
en de heerschappij rust op Zijn schouder.
En men noemt Zijn Naam Wonderlijk,
Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst.
(Uit Jesaja 5)

(…) De Messias zal wonderlijk zijn als Hij op de jongste dag zal komen op de wolken van de hemel om de wereld te oordelen en al Zijn uitverkorenen in de heerlijkheid op te nemen. O, hoe wonderlijk zal deze komst zijn! Hoe onverwacht zal die zijn! Als een bliksemschicht die van het oosten tot het westen te zien is. Hij zal komen als een dief in de nacht, als de weeën bij een zwangere vrouw. Wat zal die dag heerlijk en verheven zijn! Hij zal komen in de heerlijkheid van de Vader. Hij zal uit de hemel neerdalen, terwijl de aartsengel met een sterke stem roept en er op een bazuin van God geblazen wordt. Hij zal komen met een groot en uitnemend gezelschap. Zijn gevolg zal bestaan uit een onnoemelijk aantal heilige engelen, die laten zien hoe verheven en doorluchtig deze Rechter is. Judas zegt dan ook: ‘Ziet, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen om gericht te houden tegen allen en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken die zij goddeloos gedaan hebben, en vanwege al de harde woorden die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben’ (Judas: 14-15). Hij zal komen als Koning en als Rechter en Hij zal voor het oog van de hele wereld op de wolken van de hemel verschijnen als op een troon. Dan zullen de bokken van de schapen gescheiden worden. De schapen zullen geplaatst worden aan de rechterhand en de bokken aan de linkerhand. Tot de rechtvaardigen zal het vertroostende woord klinken: ‘Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! beërft dat Koninkrijk, dat u bereid is van de grondlegging der wereld.’ Maar tegen hen die aan de linkerhand staan, zal Zijn stem donderen: ‘Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, dat de duivel en zijn engelen bereid is’ (Mattheüs 25:41). Wat een verschil in de uitspraak! Hij zal daar verheerlijkt worden in Zijn heilige volk en Hij zal wonderlijk zijn in allen die geloven. (…)

Gedeelte van een preek getiteld “De heerlijkheid van de Messias als Wonderlijk” van ds. Wilhelmus Everdijk (1653-1729).

Bron: Preek no. 530, december 2016, uitgegeven door Stichting “Smytegelt-Fonds” in de Reveilserie.