Geef ons heden ons dagelijks brood…

Voorkomen of genezen van geestelijke anorexia!

‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem! (Uit Matteüs 17)
‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’ (Uit Matteüs 4)
31 Vraag je dus niet bezorgd af: “Wat zullen we eten?” of: “Wat zullen we drinken?” of: “Waarmee zullen we ons kleden?” – 32 dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. 33 Zoek liever eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden.  (Uit Matteüs 6, NBV)
 27 U moet geen moeite doen voor voedsel dat vergaat, maar voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft; de Mensenzoon zal het u geven, want de Vader, God zelf, heeft hem die volmacht gegeven.’
(…)
48 Ik ben het brood des levens. 49 Uw vaderen hebben in de woestijn het manna gegeten en zij zijn gestorven; 50 dit is het brood, dat uit de hemel nederdaalt, opdat wie ervan eet, niet sterve. 51 Ik ben het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven; en het brood, dat Ik geven zal, is mijn vlees, voor het leven der wereld.
(…)
67 Jezus zeide dan tot de twaalven: Gij wilt toch ook niet weggaan? 68 Simon Petrus antwoordde Hem: Here, tot wie zullen wij heengaan? Gij hebt woorden van eeuwig leven; 69 en wij hebben geloofd en erkend, dat Gij zijt de Heilige Gods.  (Uit Johannes 6, NBV)
31 En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: Wanneer u bij mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. 32 U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden.’ (Uit Johannes 8, NBV)

De bede “Geef ons heden ons dagelijks brood”, dat is de vierde bede uit het gebed dat Jezus ons leerde, het “Onze Vader”. Deze bede vraagt niet om gewoon brood, maar vraagt aan onze hemelse Vader om Christus zelf! Juist in dit gebed leren wij om “eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid” te zoeken. Dat doet en leert het “Onze-Vader-gebed” ons in elke bede!

Zoals we ons dagelijks brood, onze dagelijkse maaltijden nodig hebben en deze maar niet zonder gevolgen voor onze werkkracht en gezondheid kunnen overslaan, zo kunnen wij niet zonder de dagelijkse lezing en overdenking van Gods Woord.

Wanneer wij menen dat wij als christenen wel zonder dagelijkse Bijbellezing en overdenking van Gods Woord kunnen leven en daarbij dan toch ook wel als christus-gelovigen kunnen blijven voortbestaan, dan doen we als iemand die geen brood in huis haalt, maaltijden overslaat en toch meent dat hij kracht en gezondheid zal behouden om zijn dagelijks werk te doen…

Wij weten uit de praktijk van het leven hoe het mensen vergaat, die maaltijden gaan weigeren en overslaan.  Zij verliezen op den duur zelfs hun eetlust en moeten uiteindelijk zelfs geholpen worden om nog wat eten naar binnen te krijgen, want hun lichaam vraagt er niet meer om en de maaltijden en het naar binnen werken van voedsel staat hen zelfs tegen. Wanneer ze dan geen familie of kennissen hebben, die hen willen helpen om weer te (leren) eten, stevenen zulke mens af op een gewisse dood! Toch kunnen en zullen ze alleen gered worden, wanneer het (hun) lukt om eigen lichaam te leren weer voedsel te verdragen en opnemen en weer zo ver komen dat ze zelf de maaltijden waarderen en op eigen initiatief gaan gebruiken…

Daarom geld voor ieder: Om uw levenswil, geef het dagelijkse Bijbellezen niet op of begin er vandaag nog weer mee, zo nodig eerst met hulp van een ander of bijvoorbeeld door gebruik te maken van een Bijbels-dagboek (1)! Neem en lees dus dagelijks uw Bijbel! Doe dat liefst vóórdat u gaat bidden! Dank God wel eerst voor Zijn “dagelijks Brood” en neem (“eet”) eerst dit “dagelijks Brood” en vraag dan of God dat “gegeten Brood” wil zegenen. Dat laatste is aan God vragen dat Christus met Zijn Geest daarin mee zal komen en werkzaam zal zijn. Dat Hij bewerken zal dat uw lichaam (=geest) dit voedsel verdraagt en opneemt. Dat Hij uw lichaam er daadwerkelijk mee bouwt zodat u er kracht (=geloof) uit ontvangt voor het daadwerkelijk gevolg geven aan Zijn opdracht “Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid“. En wanneer u zo bezig bent of gaat, dan kunt u leven en bidden in vertrouwen, dan kan en mag u met een gerust hart in uw moeiten God herinneren en “houden aan zijn belofte”, die luidt:  “dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden“.

20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij. (Uit Openbaring 3)

Laten we ook beseffen dat onze drie-enige God niet alleen in ons huis met ons de maaltijd wil gebruiken, maar dat Hij ook in de samenkomsten van de gemeente de gastheer wil zijn, die ons daar een gezamenlijke maaltijd bereidt. En ook daar geldt, net zoals bij onze gewone maaltijden: Hoe meer zielen, hoe meer vreugd! Hij voedt ons daar met hemels brood en schenkt ons daar de beste wijn en laaft onze dorst uit de beste bron. Waar wordt ons meer geschonken aan hartelijke liefde en vreugde, dan in de samenkomsten van de gemeente van onze Heer Jezus Christus, waar de drie-enige God ons de maaltijd bereidt en daar die maaltijd met ons gebruiken en genieten wil.

25 Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat des te meer, naarmate gij de dag ziet naderen. (Uit Hebreeën 10)
‘en zij bleven volharden bij het onderwijs der apostelen en de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden’ (Handelingen 2 : 42)

(1) Aanraders:
– Bijbels-dagboek met gebedsonderwijs van Luther
– Als Bijbels-dagboek te gebruiken verklaring van de Heidelbergse Catechismus:
Engelstalig (ook digitaal te gebruiken op tablet of smartphone!) of Nederlandstalig.

(2) Meer lezen:
– Het Onze Vader
– Vernieuwing van onze samenkomsten?!
– Samenkomst gemeente: Bevrijding van alle ik-gerichtheid

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s