God de Zoon

(Ik geloof*…) in Jezus Christus zijn eniggeboren zoon, onze Here; die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria; die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd gestorven en begraven, neergedaald in de hel; op de derde dag opgestaan uit de doden; opgevaren naar de hemel, en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader;

(Ik geloof*…) Artikel 2 van De Twaalf Artikelen of Apostolische Geloofsbelijdenis.
Uit Johannes 14:
28 Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik.
(…)
6 Jezus zei: ‘Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. 7 Als jullie mij kennen zullen jullie ook mijn Vader kennen, en vanaf nu kennen jullie hem, want jullie hebben hem zelf gezien.’ 8 Daarop zei Filippus: ‘Laat ons de Vader zien, Heer, meer verlangen we niet.’ 9 Jezus zei: ‘Ik ben nu al zo lang bij jullie, en nog ken je me niet, Filippus? Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Waarom vraag je dan om de Vader te mogen zien? 10 Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. 11 Geloof me: ik ben in de Vader en de Vader is in mij. Als je mij niet gelooft, geloof het dan om wat Hij doet. 12 Waarachtig, ik verzeker jullie: wie op mij vertrouwt zal hetzelfde doen als ik, en zelfs meer dan dat, ik ga immers naar de Vader. 13 En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt. 14 Wanneer je iets in mijn naam vraagt, zal ik het doen.

Citaat (bron zie onderaan):
Toen de apostel Johannes van plan was zijn Evangelieboek te gaan schrijven en daarin te vertellen hoe echt hij met Jezus had gewandeld en gepraat, liet Johannes daaraan een inleiding voorafgaan (vs. 1-18), waarin hij van dezelfde Here Jezus meedeelde, dat Hij God was. Dat Hij de Logos was. Deze Griekse Logos, waarvan de betekenis in onze Nederlandse taal vast wordt weergegeven door het woord “Woord”, is in het Grieks mannelijk, maar in onze Nederlandse taal is het woord “woord” onzijdig. Met het woord “Logos” duidt Johannes in zíjn inleiding echter niet aan, dat hij zal gaan schrijven over een “het”, maar over een “hij”. Laat iedere lezer van het Johannes Evangelie dat wel bedenken.
Vertaal in uw gedachten dat woord Logos alsof er Spreker stond, in ieder geval een Hij. En lees, dat Johannes van deze Spreker schreef dat Hij God was en dat alle dingen door Hem geschapen zijn. Voorts dat Johannes en de andere discipelen zo dicht bij Hem geleefd hebben als Mozes bij de tabernakel en dat zij hebben ondervonden, dat Hij vol was van genade en waarheid, dat wil zeggen vol van liefde, weldadigheid en van trouw. Zo had de Here Jezus nu onder de discipelen verkeerd (Grieks: getabernakeld) en hadden zij zijn heerlijkheid aanschouwd en gemerkt, dat Hij een echte Zoon van zijn Vader was, ook zo “vol van genade en waarheid”. Daarom was het van de Here Jezus geen godslastering, toen Hij sprak: “Ik en de Vader zijn één” en niet overmoedig toen Hij verzocht, dat men zou geloven dat de Vader in Hem was en Hij in de Vader (Joh. 10:38). Wij zeggen ook weleens: “Hij lijkt sprekend op zijn vader”. De mens Jezus Christus was dus dezelfde als de Zoon van God, die zelf God was. Daarom spreekt de catechismus terecht van “de eeuwige Vader van onze Here Jezus Christus”. Want als wij zijn Zoon eren als de enige God, dan dus ook de Vader (Joh. 5:23; 1 Joh. 2:23). Voor dit Vaderschap had God de schepping dus niet nodig. Hij heeft er wel gebruik van gemaakt om het kroonstuk van zijn schepping, namelijk het geslacht van Adam en Eva, het menselijk geslacht, te redden van verderf en verdoemenis. De Vader zond zijn Zoon (Joh. 3:16) en gaf Hem naar zijn wijze raad over aan de dood tot onze verlossing (Hand. 2:23; Rom. 8:32).
Vandaar dat de catechismus verder belijdt, dat die eeuwige Vader “om zijn Zoon Christus” ook mijn God en mijn Vader is. (1)

Bron: Gedeelte uit “De Heidelbergse Catechismus – Bijbels leerboek over de enige troost” van ds. C. Vonk

Pagina’s onder “God de Zoon”
Jezus Christus onze Middelaar
Alles Liefde…
Geboren uit de maagd Maria
De Goede Herder
Jezus hemelvaart
De Weg, de Waarheid en het Leven
Alles liefde en met het oog op de Ander/ander
Eerst alles prijsgeven om Jezus te volgen?
Jezus uitstralen
Jezus en de “uitstraling” van de Samaritaanse vrouw
Jezus volgen – Op Jezus lijken
Kijken met de ogen van Jezus…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s