Aanvaard elkaar…

2 Laat ieder van ons zich richten op het belang van de ander,
op wat goed en opbouwend voor hem is.
3 Ook Christus zocht niet zijn eigen belang; integendeel, er staat geschreven:
‘De smaad van wie u smaadt, is op mij neergekomen.’
4 Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te onderwijzen, opdat wij
door te volharden en door troost te putten uit de Schriften zouden blijven hopen.
5 Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft,
u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt.
6 Dan zult u eendrachtig en eenstemmig lof brengen
aan de God en Vader van onze Heer Jezus Christus.

7 Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard.

Uit Romeinen 15

7 Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons sterft voor zichzelf.
8 Zolang wij leven, leven we voor de Heer;
en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer.
Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer.
9 Want Christus is gestorven en weer tot leven gekomen
om te heersen over de doden en de levenden.
10 Wie bent u dat u een oordeel velt over uw broeder of zuster?
Wie bent u dat u neerziet op uw broeder of zuster?
Wij zullen allen voor Gods rechterstoel komen te staan,
11 want er staat geschreven:
‘Zo waar ik leef – zegt de Heer –,
voor mij zal elke knie zich buigen,
en elke tong zal God loven.’

12 Ieder van ons zal zich dus tegenover God moeten verantwoorden.

Uit Romeinen 14