De Heilige Geest gegeven als onderpand aan al Gods kinderen!

‘Niemand van ons leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf. Leven wij, dan leven wij voor de Heere – sterven wij, dan sterven wij voor de Heere. Daarom, of wij dan leven of sterven, wij zijn van de Heere’ (Romeinen 14:7-8, weergave DB 1545).

Als dit waar is, waarom vrezen wij dan zozeer voor de dood, die voor ons slechts een ingang is tot het eeuwige leven? Want zolang wij hier in dit sterfelijke lichaam wonen, zijn wij maar vreemdelingen in de herberg van de duivel. Zo spoedig wij echter uit dit leven gaan, varen wij op naar de hemel, naar ons eeuwig vaderland, waarnaar wij zonder ophouden met onze harten verlangen en uitkijken (vgl. 2 Korinthe 5:2).

Ja, wij zijn het eigendom van de Heere, dat is onze enige troost en hoogste vreugde. Wij hebben Hem tot Heere, Die van de Vader alle macht in hemel en op aarde heeft ontvangen. Alle dingen heeft Hij immers in Zijn hand gegeven. Wie zal en kan ons dan nu schade doen? De duivel kan zeer toornig zijn en ons bloedig in de hielen steken. Dat hij ons echter uit de hand van Christus rukt, zal hij wel laten.

Bovendien leven wij, die in Jezus Christus onze Heere geloven, onder Zijn beschutting en bescherming. In en door Hem zijn wij nu ook zelf heer over duivel, zonde en dood enzovoort. (1) Hij is immers om ons – om ons tot deze heerschappij te brengen – mens geworden, heeft voor ons tot de Vader gebeden, en ons ook zó liefgehad dat Hij voor ons een vloek is geworden. Hij heeft Zichzelf voor ons overgegeven, met Zijn dierbaar bloed gekocht, gewassen en gereinigd van alle zonden.

Idem: Hij heeft ons ook het onderpand van onze erfenis en zaligheid, de Heilige Geest, in ons hart gegeven, tot koningen en priesters voor God gemaakt. Om kort te zijn: Hij heeft ons tot kinderen en erfgenamen van God, en mede-erfgenamen van Christus gemaakt. Dat is zeker waar! O Heere, versterk ons geloof, zodat wij hieraan niet twijfelen! (2)

Maarten Luther: Bibel und Bucheinzeichnungen, vgl. WA 48, S. 205 (275.) en S. 206 (276.)

(136 Gelijk geschreven staat: Om Uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij zijn gerekend als slachtschapen. 37 Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft liefgehad. 38 Want ik ben verzekerd, dat noch dood noch leven, noch engelen noch machten, noch heden noch toekomst, noch krachten, 39 noch hoogte noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onze Here. (Uit Romeinen 8)
(2) Te vergelijken met Vraag en Antwoord 1 van de Heidelbergse Catechismus.

Opgemerkt: door samensteller van de Luthercitaten:

Het bovenstaande citaat is overgenomen uit het dagboek ‘Mijn enige troost’. Het aardige van dit ‘dagboek’ is dat er geen datums in staan, maar dat de Catechismus Zondagen op nummer gevolgd worden. Op die manier kan het dus ook wekelijks gelezen worden als voorbereiding op de Catechismus Zondag die in de kerk aan de beurt van behandelen is. Om een indruk te geven waar het in dit boek over gaat, geef ik een klein stukje weer uit de inleiding:

Toen in 1563 in Heidelberg de later wereldberoemde Catechismus uitkwam, was Luther al bijna twintig jaar overleden. Desondanks wordt in dit boek een poging gedaan om antwoord te geven op de vraag: Wat zou Luther van onze Heidelbergse Catechismus gevonden hebben? Jarenlang heb ik de geschriften van Luther gelezen en daarbij viel het mij op hoe uitvoerig deze reformator was over de thema’s die na zijn dood ook in de Heidelbergse Catechismus zouden worden behandeld. Hiervan wil ik graag iets aan anderen doorgeven. Uit de bijna 100.000 pagina’s Luthertekst die ons zijn overgeleverd, heb ik een selectie gemaakt voor dit themaboek. In dit boek wordt geen commentaar gegeven op Luthers theologie. De inhoud van dit boek is bedoeld om een idee te geven van wat Luther over de diverse onderwerpen uit de Catechismus heeft gezegd.
De 129 vragen in de 52 zondagsafdelingen van de Heidelbergse Catechismus vormden steeds de leidraad bij het maken van de keuzes. De selecties worden gepresenteerd in de vorm van een dagboek. Voor iedere week wordt een complete Zondag uit de Heidelberger toegelicht door per dag teksten uit Luthers werk aan te reiken. Zo komt Luther zelf bij alle vragen en antwoorden van de Catechismus aan het woord. …

Het dagboek ‘Mijn enige troost’ is uitgegeven bij Den Hertog – Houten: ISBN 978 90 331 2740 3

Wilt u deze Luthercitaten ter kennismaking doorsturen aan uw vrienden?! Er zijn geen kosten aan verbonden. Voor het aanmelden/afmelden van deze wekelijkse citaten kunt u gebruikmaken van dit e-mailadres info@maartenluther.com en van de website: www.maartenluther.com (contact op de homepage)