‘Want er staat geschreven’…

Dit weten wij toch, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan zou worden, en wij niet meer als slaaf de zonde zouden dienen.‘ (Uit Romeinen 6 vers 6)

Geciteerd 1: De oude mens is niet een deel van ons, een deel van ons innerlijk leven en dan alleen haar donkere kant. Wij zijn het niet enkel op onze slechtste momenten, maar we zijn ook oude mens zoals we zijn op ons best, op zijn vroomst. Paulus gebruikt hiervoor uitdrukkingen als: ‘het lichaam der zonde’, ‘het vlees’, ‘de leden van het lichaam der zonde’. Kortom onze oude mens zijn wijzelf zoals wij vanaf het begin met God gebroken hebben. Wij zij dat helemaal het is onze diepste existentie.

Geciteerd 2: We zullen alleen dan voor God kunnen bestaan en leven, wanneer onze oude mens voorgoed dood en begraven is. De vraag is nu, hoe komen wij daartoe. Kohlbrugge geeft als antwoord, dat we nooit tot het sterven van de oude mens en het leven van de nieuwe zullen geraken, als wij zelf deze taak ter hand nemen, en zelf aan het werk gaan om met Gods hulp en met hulp van Gods Wet ons lichaam der zonde te doden. De vrome duivel prijst ons deze methode wel aan en ook ons vrome vlees. Tevergeefs! Langs deze weg krijgen wij de oude mens er nooit onder.

Geciteerd 3: Toen Christus aan het kruis hing, hing daar onze oude mens in heel zijn machteloosheid en in al zijn schande voor God. Aan het kruis op Golgotha hingen immers niet twee mensen, maar één Mens in onze plaats: Christus Jezus, de Middelaar Gods en der mensen. Hij heeft al onze zonden, heel het lichaam der zonde, heel onze oude mens voor Zijn rekening genomen, het doodvonnis erover aanvaard en aan Zich laten voltrekken.

Geciteerd 4: Zo innig heeft Christus Zich met de Zijnen vereenzelvigd. Met Hem is mijn oude mens, heel mijn zondig bestaan, in het graf gelegd om daar nooit meer uit te komen. Wanneer Christus op de derde dag uit de doden opstaat, dan zijn wij allen mee opgewekt uit de dood, om nu voortaan als nieuwe mensen – zo ziet God ons in Christus (AJ) – voor God te leven.

Geciteerd 5: In Christus’ dood heeft de gelovige de dood van de oude mens en in Zijn opstanding de geboorte van de nieuwe mens. Daarom kon Kohlbrugge op de vraag: ‘Wanneer bent u bekeerd?’ antwoorden: Op Golgotha’ en op de vraag: ‘Wanneer bent u wedergeboren?’ reageren met: ‘Op de derde dag.’

Geciteerd 6: Het laatste punt van de preek is een vraag: ‘Stemt deze waarheid overeen met de ervaring? Veeleer ervaart een aangevochten gelovige juist het tegendeel: Ik een nieuw mens, die bevrijd is van de macht van de zonde?
Het is toch veel aantrekkelijker om te horen dat onze oude mens dagelijks door boete en berouw gekruisigd en gedood moet worden, dan te geloven dat hij gekruisigd is.
Kohlbrugge stelt dan de vraag: ‘Keert tot uzelf in, u die deze leer handhaaft, en ziet toe, of u in uw veertigste of vijftigste levensjaar de oude mens meer gedood hebt dan in uw twintigste jaar.’ (1) Wil men echter zelf zijn oude mens door dagelijkse boete en berouw doden, dan staat men Christus in de weg en handelt men tegen de Schrift, want er staat geschreven: ‘Onze oude mens is met Christus gekruisigd, opdat het lichaam der zonde zou te niet gedaan zijn, opdat wij niet meer de zonde dienen.

Het diepe geheim van deze werkelijkheid is alleen in het geloof te verstaan en is tot troost in momenten van aanvechting. Om het in de taal van Kohlbrugge te zeggen: ‘Het is een zaak van het geloof! Hoe onze oude mens zich ook mag roeren, tieren en razen, zodat horen en zien hem als het ware vergaan – als het hem werkelijk om de gerechtigheid te doen is – en hij zo wil zijn, als hij het in de Heilige Schrift leest, dan moet hij maar heel stil en rustig bij deze waarheid volharden. (2) Hij moet dan maar vrijmoedig zeggen: “Ik ben nochtans met Hem medegekruisigd.” Dan zal hij ondervinden dat deze waarheid volkomen in overeenstemming met de ervaring.’

Kohlbrugge besluit deze preek met een dringend appel, vijf keer klinkt het woordje ‘laten’. ‘Laten we ophouden er met onze wijsheid tussen te komen, maar laten we deze grote genade geloven. Laten we ophouden met het handhaven van onszelf, al zouden we ook duizend maal het tegenstrijdige daarvan in ons leven opmerken. Laten we in deze aanvechtingen niet luisteren naar ons verstand, naar de duivel en naar ons ongeloof – het luistert namelijk nauw in deze zaak!
Laten we niet de oude mens, maar onszelf veroordelen – dat is: ónze oude mens. Maar laten we God in Zijn genade rechtvaardigen en ons in alles houden aan de arbeid van Christus’ ziel. Dan zullen we het niet alleen met blijdschap in de Heilige Schrift lezen, maar er ook in onze harten, in de ware vrede van God, zalig bewust van zijn dat onze oude mens meegekruisigd is.

Geciteerd slot: Diep laat Kohlbrugge ons in het Vaderhart van God kijken, dat vol erbarmen is voor zondaren die in eigen kracht geen stap verder kunnen en van genade moeten leven In Christus dood heb ik de dood van mijn oude mens en in Zijn opstanding de geboorte van mijn nieuwe mens. Paulus onderstreept dit met de woorden, die we al eerder hoorden: Houdt het daarvoor. Hij wil zeggen: Houdt dit Woord voor waarachtig! Houdt het er daarom voor, omdat God het ervoor houdt!

Opgemerkt AJ:
(1) Dát is ook de oorzaak van mijn moeiten geweest, iedere keer ontdekte ik weer dat ik helemaal niet die ‘progressie’ doorgemaakt had die ik mij had voorgenomen. En ik meende dat dit alleen maar betekenen kon dat ik mezelf toch niet kon zien en aanvaarden als een (vergeven) kind van God. En dat overkwam me steeds weer tot ik eindelijk kon inzien en aanvaarden wat ook Kohlbrugge ons hier uit Gods Woord laat zien en wat ook helemaal te vinden is in het Bijbelonderwijs van Luther.
(2) En ja, zo heb ik mogen en kunnen volharden bij deze waarheid sinds ik tot het besef daarvan kwam. Mijn website heb ik ook niet zomaar de naam ‘jc33nl’ gegeven…

Bron citaten: ‘Kohlbrugge: schatgraver in de Romeinenbrief – het zoeklicht over Romeinen 6 – door H. Boele, Hendrik-Ido-Ambacht – in Ecclesia 15/6, 113e jaargang, 28 juli 2022

U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen Hij ons al onze zonden kwijtschold. Hij heeft het document met voorschriften waardoor wij werden aangeklaagd uitgewist en vernietigd door het aan het kruis te nagelen. Hij heeft Zich ontdaan van machten en krachten, Hij heeft hen openlijk te schande gemaakt en in Christus over hen getriomfeerd‘ (Uit Kolossenzen 2 de verzen 13-15)

Bron afbeelding: Knowing Jesus-com

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s