Over (onze) kerkelijke huwelijksbevestiging gesproken…

Onze hulp is de Naam van de Heer, Die hemel en aarde gemaakt heeft.
(Uit Psalm 124 vers 8)

Geciteerd: Het huwelijk begint met een eed.
Deze eed wordt afgelegd in de Kerk, waar de huwelijkssluiting haar voleinding vindt, bij gelegenheid van de bevestiging en inzegening in de eigen kerkelijke gemeente.
Nadat de dienstdoende voorganger de aanstaande echtgenoten gevraagd heeft: M. en V. Nadat jullie is voorgehouden, dat God het huwelijk heeft ingezet, en ook wat daarin door Hem bevolen is, betuigen jullie hier voor de Christelijke gemeente, dat het jullie oprechte voornemen is, in jullie huwelijk hiernaar te leven, en verlangen jullie dat dit huwelijk hier bevestigd wordt?
Beiden antwoorden: Ja.
Daarna spreekt de voorganger tot de huwenden:
Onze Heere God bevestige het voornemen, dat Hij jullie gegeven heeft, en het begin van jullie huwelijk, zij in de Naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft.
Dan volgt de eigenlijk eedsaflegging, nadat zij, die trouwen, elkaar de rechterhand hebben gegeven.

De bruidegom bevestigt met zijn ja-woord de volgende verklaring en belofte:
Ik verklaar hier voor God en Zijn heilige gemeente, dat ik genomen heb (1) en neem (2), tot mijn wettige vrouw V. hier aanwezig. Ik beloof dat ik haar nooit zal verlaten; dat ik haar zal liefhebben en trouw onderhouden, zoals een getrouw en Godvrezend man aan zijn wettige vrouw verschuldigd is; dat ik ook heilig met haar leven wil, haar trouw blijvende in alle dingen, zoals het Evangelie ons daarover onderwijst.

(1) Hiermee wordt teruggegrepen op de trouwverklaring bij de verloving, en (nu ook) bij de huwelijkssluiting zoals die eerst/eerder plaatsvond ten overstaan van de ambtenaar van de burgerlijke stand.
(2) In de kerkelijke gemeente vindt deze verklaring haar laatste herhaling. Hier wordt de huwelijkssluiting volkomen, nadat de belofte of eed van trouw is afgelegd.

Daarna verklaart en belooft de bruid met haar ja-woord:
Ik verklaar hier voor God en Zijn heilige gemeente, dat ik genomen heb en neem tot mijn wettige man hier aanwezig. Ik beloof hem lief te hebben, hem gehoorzaam te zijn, hem te dienen en te helpen, hem nooit te verlaten, heilig met hem te leven, hem trouw blijvende in alle dingen, zoals een vrome en getrouwe echtgenote haar man schuldig is, zoals het Evangelie ons daarover onderwijst.

Deze trouwbelofte (het ja-woord) heeft hier de volle kracht van een eed. We gaan niet maar naar de Kerk om onze trouwdag en ons huwelijk te wijden en om Gods zegen daarover af te smeken, maar vóór alles om die eed van trouw af te leggen voor Gods aangezicht in het midden van Gods gemeente.
Vóór die aflegging van de eed in de kerkelijke gemeente is het huwelijk voor ons christenen niet ten volle gesloten. Het huwelijk is voor ons een roeping van Godswege. Op deze aflegging van de eed volgen dan ook aansluitend deze woorden van de voorganger in de Naam van onze Heer:

De Vader van alle barmhartigheid, die jullie door Zijn genade tot dit heilig huwelijk geroepen heeft, verbinde jullie met oprechte liefde en trouw en geve jullie Zijn zegen. Amen.

En nadat uit het Evangelie voorgelezen is, hoe sterk en onverbreekbaar de band van het huwelijk is, horen we: Gelooft deze woorden van Christus onze Heer, en wees ervan verzekerd, dat onze Here God u samengevoegd heeft in dit heilig huwelijk.

God stelt ons in het huwelijk. Hij bevestigt ons in dit ambt, nadat we voor Hem de belofte van trouw hebben afgelegd. Na deze bevestiging in het ambt, zijn we pas bevoegd om het uit te oefenen.
De wederzijdse belofte van trouw geeft verloofden, zelfs aan de bruidegom en bruid niet het recht tot huwelijksomgang. Eerst de bevestiging in het ambt, daarna de uitoefening van het ambt.

Deze beschouwende woorden over de huwelijkssluiting hier voorafgaand ter inleiding (zie ‘Bron citaat’ onderaan), omdat velen onder ons de kerkelijke huwelijkssluiting niet weten te waarderen, zoals ze gewaardeerd moet worden, en er voor hun huwelijksleven geen kracht uit putten.

Het huwelijk begint van onze kant met een eed, waaraan we ons levenslang hebben te houden, terwijl van Gods kant de verzekering komt: ‘Hetgeen dan God samengevoegd heeft scheide de mens niet.

Bron citaten: Boek ‘Liefde en trouw – De dienst der liefde in het huwelijk’* – door ds. Th. Delleman (1937, uitgave van J.H. Kok N.V. te Kampen)

* Opgemerkt: Mijn grootvader A. Janse schreef over dit boekje: Een juweeltje, over het huwelijksleven en huwelijkstrouw. Niet in het vage weg met moderne woorden over het ‘eigen-ik-offeren’ – nee, praktisch zakelijk. Wat belooft men trouw te houden – met een eed – als men trouwt? Wat belooft men dan woordelijk? En wat houdt dat in voor de praktijk? En wat zegt Gods Woord daarvan? Verschillende uitspraken van de heilige Schrift worden zeer verhelderend zakelijk besproken. Goede raad, op Gods Woord gegrond, wordt gegeven over moeilijke gevallen. En waar ook de verstoring van het huwelijksleven als gevolg van de zonde telkens moeilijkheden brengt, daar wijst de schrijver ook zachtmoedig op het feit, dat wij juist door de kracht van de heilige Geest kunnen leren ons naar Gods wet te richten midden in de gebrokenheid van het leven. Wij wensen dit boekje meerdere drukken toe. Het is veel te goed om als libel maar één zomer rond te vliegen.

Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig, en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede de eenheid te bewaren die de Geest u geeft: één lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping, één Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, Die boven allen, door allen en in allen is.‘ (Uit Efeziërs 4 de verzen 2-6)

De liefde is geduldig en vol goedheid. De liefde kent geen afgunst, geen ijdel vertoon en geen zelfgenoegzaamheid. Ze is niet grof en niet zelfzuchtig, ze laat zich niet boos maken en rekent het kwaad niet aan, ze verheugt zich niet over het onrecht maar vindt vreugde in de waarheid. Alles verdraagt ze, alles gelooft ze, alles hoopt ze, in alles volhardt ze.’ (Uit 1 Korintiërs 13 de verzen 4-7)

Bron afbeelding: Pinterest

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s