Opdracht tot ‘zuivere Verbondsdienst’…

‘Jullie staan verdwaasd, alsof jullie blind zijn.
Wees maar verdwaasd en wees maar blind.
De profeten zijn dronken, maar niet van de wijn.
De priesters waggelen, maar niet door de drank.
Want een geest van diepe slaap
heeft de HEER over jullie uitgestort:
hij heeft jullie ogen, de profeten, gesloten en jullie verstand, de zieners, verduisterd.’ *
(Uit Jesaja 29 de verzen 9-10)
* Lees: voorgangers en wetenschappers (w.o. die van de theologie)

Geciteerd 1: Is het wel juist ‘reformatie’ (van de kerk) opdracht te noemen? Immers bij ‘opdracht’ denken we aan een taak die wordt opgelegd, die min of meer nauwkeurig omschreven is en die niet te zwaar is voor degene, die haar te vervullen krijgt. Maar bij ‘reformatie’ hebben wij toch te doen met wat uitsluitend een werk is van de heilige Geest – een werk dat rust in Gods vrije genade ten opzichte van Zijn volk, dat van Hem en Zijn wegen is afgeweken.

Het ‘sola gratia’- door genade alleen – is niet slechts het adagium van de grote Reformatie uit de zestiende eeuw, het is het diepste geheim van iedere waarachtige reformatie.

Wie bij Gods Woord leerde leven heeft zo het werk van God in vroeger eeuwen gezien en heeft met een zekere huiver geconstateerd, dat vele bladzijden van de kerkgeschiedenis bewijzen leveren van louter ‘vleselijke’ ijver, die dus niet uit God was, maar die toch met de schone naam ‘(Kerk)reformatie’ werden getooid.

Geciteerd 2: Vanuit Gods Woord klinkt onophoudelijk de oproep tot bekering in de vorm van een concrete opdracht om terug te keren tot de zuivere Verbondsdienst. Het is goed daar op te letten en van de eis tot bekering niet slechts een alleen maar innerlijke en louter persoonlijke zaak te maken. Ongetwijfeld kan de reformatie van de Kerk niet worden aangevangen zonder die persoonlijke bekering tot de HERE*, maar die persoonlijke weerkeer zal dan ook zichtbaar moeten worden in het weer gehoorzaam léven naar het Woord van God. Dan zullen alle inzettingen van mensen wijken voor wat het Hoofd van de Gemeente ons heeft bevolen ook voor en in de kerk.
* HERE hier bedoeld en gebruikt als de naam van de God van het Verbond: JHWH.

Hierbij verkeren we niet in het onzekere. Het Woord van Mozes in Deuteronomium 30 de verzen 11-20 is in dit verband van bijzondere actualiteit. Nabij U is het Woord. U hoeft niet naar de hemel op te klimmen en er geen oceaan voor over te steken* om het Woord en de wil van de HERE te weten te komen – het is in uw mond en in uw hart om het te volbrengen!
* Om ‘moderne’ Amerikaanse (theologische) ‘wapenrusting’ aan te schaffen bijvoorbeeld!

Alle lijdelijkheid wordt hier bij de wortel afgesneden. Wij zijn geroepen “daders van het Woord te zijn en niet slechts hoorders” (Jakobus 1 vers 22). Heeft Jezus niet zelf aan het slot van de Bergrede gezegd: “Een ieder die deze Mijn woorden doet is als een verstandig man!… En een ieder die deze Mijn woorden hoort en ze niet doet, zal gelijken op een dwaas man!…”?

De opdracht tot reformatie klinkt ook duidelijk in de woorden die Jesaja in zijn tijd moest laten horen: “Tot de wet en tot de getuigenis; zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn, dat zij geen dageraad zullen hebben.
Zo kwam de oproep tot reformatie in het Oude Verbond tot Israël als het afgeweken was van zijn God en Zijn dienst. Wij zien dat bijvoorbeeld in de dagen van Elia, Joël, Jesaja, Amos en Hosea vóór de ballingschap en die van Ezra en Nehemia na de terugkeer uit Babel.

Geciteerd 3: In Openbaring twee en drie vinden wij brieven van de verhoogde Christus aan de zeven gemeenten van Klein-Azié. Die zeven vertegenwoordigen alle Kerken van alle eeuwen. Christus kan zeggen: Ik weet uw werken; maar ook: Ik heb tegen u! In al die brieven zegt Hij: Wie een oor heeft moet horen, wat de Geest tot de Gemeenten zegt! En waar het mis is wordt de Gemeente met klem opgeroepen tot bekering. Dat blijkt dan te zijn: wegdoen wat niet uit God is! Zowel het verlaten van de eerste liefde als vermenging met wereldse praktijken als de dode orthodoxie vallen onder het oordeel van Christus.

Zolang de roep tot bekering nog klinkt in onze kerken leven wij in het heden van de genade en worstelt de Geest van Christus om de bruid te heiligen en te reinigen. Het is genade als de HERE nog profeten zendt die zeggen: “dit is de weg, wandelt daarop!”*
* Zie Jesaja 30 vers 21.

Kom laat ons weerkeren tot de HERE – Anno Domini 2022*

* In de brontekst staat het jaartal 1973.

Bron citaat: Boek ‘Reformatie blijvende opdracht!’ ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van de Vereniging “Protestants Nederland” en daarvan geciteerd uit ‘Epiloog’ geschreven door ds. J.W. Verheij, toen predikant van de Nederlands Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt ‘buiten verband’) te ’s Gravenhage-Loosduinen, lid van het hoofdbestuur van “Protestants Nederland”.
NB. De opmerkingen/verwijzingen bij ‘*’ zijn steeds van AJ

‘Dit zei God de HEER,
de Heilige van Israël:
‘In rust en inkeer ligt jullie redding,
in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht.
Maar jullie wilden niet.’
(Uit Jesaja 30 uit vers 15)

‘En toch wacht de HEER op het ogenblik
dat Hij jullie genadig kan zijn;
toch zal Hij Zich oprichten
om zich over jullie te ontfermen.
Want de HEER is een God van recht.
Gelukkig de mens die op Hem wacht.’
(Uit Jesaja 30 vers 18)

Bron afbeelding: OurDailyBreadCrumbs-com

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s