Omhooggevallen kinderen?

Toen zei de HEERE God: Zie, de mens is geworden als één van Ons*, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven!‘ (Uit Genesis 3 vers 22)

Toen daalde de HEERE neer om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren, … en de HEERE zei: Zie, zij vormen één volk en hebben allen één taal. Dit is het begin van wat zij gaan doen, en nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen, voor hen onmogelijk zijn.‘ (Uit Genesis 11 de verzen 6-7)

* Vandaar mijn vraag: omhooggevallen?

Geciteerd 1: Adam zondigde. Wat hield zijn zonde in? Beatrice antwoord met één zin: ‘Adam verdroeg de grens die gesteld werd aan zijn wil niet, terwijl de grens hem alleen maar ten goede kwam. Daarmee haalde hij het oordeel over zichzelf en zijn nakomelingen, die vanaf nu in grote misvatting leefden.’

Geciteerd 2: Doordat de mens direct door God is aangeraakt en gezegend, is zijn wil vrij. Hij is niet als de dieren, onderworpen aan de krachten van de kosmos. Hij stond in directe verhouding tot God en had de mogelijkheid om, als hij daaruit leefde, tot zegen te zijn van de gehele geschapen werkelijkheid.

Opgemerkt 1: Wij zullen toch echt veel bescheidener (Bijbelser!, meer naar het onderwijs van Gods Woord!) hebben te spreken over de eerste mensenkinderen in het paradijs, dan in het artikel, waaruit geciteerd wordt, wordt gedaan! En het is heus niet moeilijk om in de Bijbel terug te vinden waarom we dat hebben te doen!

Opgemerkt 2: We moeten van Adam geen halfgod maken, die, onafhankelijk van de krachten in de natuur, de schepping tot zegen zou kunnen zijn en wel door met zijn onafhankelijke vrije wil steeds op basis van zijn geniale denkvermogen de goede keuzes te maken. Nee, ze waren, als van Gods Woord afhankelijke kinderen, geplaatst in een goede schepping en in een tuin vol vruchtbomen die door God Zelf geplant was en waarvan ze de vruchten mochten eten. De boom van kennis van goed en kwaad moest hen er steeds weer aan herinneren dat ze niet uit eigen kracht en van eigen wijsheid konden en zouden leven!
Deze boom in het midden van de hof was niet een ‘vrije-wil begrenzer’, maar een voortdurend herinnering aan hun afhankelijkheid en hun ongelijk zijn aan hun Schepper en Onderhouder. God had met deze boom ook niet een soort werk-contract opgesteld en daarbij gezegd dat als ze zich daaraan vergrepen, dat ze dan niet meer bruikbaar zouden zijn als beheerders van Zijn goede schepping. Nee, Hij had ze alleen voorgehouden dat ze dan zouden sterven. Meer niet.

Opgemerkt 3: De ‘natuurlijke’ mens(en), die Adam en Eva waren, zullen we ook niet zó van de dieren onderscheiden als in het betreffende artikel gebeurd. De levensgeest, die God heel persoonlijk, de mens de neus inblies, die hebben de dieren ook! Alleen blijft die levensgeest van de mens – na het sterven – op een bijzondere manier bewaard bij God (zie o.a. Prediker 3 vers 21 en 12 vers 7). Maar uiteindelijk zal niet die levensgeest, maar de heilige Geest, de volle uitstorting/gave van Gods Geest, bij de wederopstanding alles bepalend zijn bij het leven van ons mensen in Gods nieuwe schepping. Wij dienen allen te beseffen dat God dan ‘alles zal zijn in allen’ en dat we daarbij toch onze persoonlijkheid en individualiteit zullen kunnen/mogen behouden. (Zie hierbij ook 1 Korintiërs 15 vers 48)

Opgemerkt 4: Steeds weer zullen we goed hebben te beseffen dat er geen bestaan en krachten en machten en beweging mogelijk is buiten God. De boze die zich door het paradijs voortbewoog kon ook maar niet zijn eigen gang gaan! We lezen daarvan bijvoorbeeld in Job en ook bij de leugenprofeten, die Achab in dienst had (Zie 2 Kronieken 18 de verzen 16-22)! Adam en Eva hadden zelfs wanneer ‘de slang’ als een ‘engel des lichts’ aan hen verschenen was, gewoon (kinderlijk!) zullen vasthouden aan Gods waarheid, zoals Hij die gesproken had over de boom van goed en kwaad. Zingen we niet: God zal Zijn waarheid nimmer krenken…

Opgemerkt 5: We zullen van onze Heer Jezus leren wat het is om werkelijk als kinderen, als kinderen van God, te leven. Hij sprak en handelde niet op eigen gezag! Hij deed alles wat de Vader Hem verteld en geboden had. Hij ging zelfs de zware weg van het kruis in vertrouwen op de liefde en wijsheid van Zijn Vader!

Want God heeft ieder mens overgeleverd aan de ongehoorzaamheid, opdat Hij voor ieder mens barmhartig kan zijn. Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis, hoe ondoorgrondelijk Zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk Zijn wegen. Wie kent de gedachten van de Heer, wie was ooit Zijn raadsman? Wie heeft hem iets gegeven dat door Hem moest worden terugbetaald? Alles is uit Hem ontstaan, alles is door Hem geschapen, alles heeft in Hem Zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen.‘ (Uit Romeinen 11 de verzen 32-36)

De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken wijsheid, maar wij verkondigen een gekruisigde Christus, voor de Joden aanstootgevend en voor de heidenen dwaas. Maar voor wie geroepen zijn, zowel Joden als Grieken, is Christus Gods kracht en wijsheid., want het dwaze van God is wijzer dan de mensen en het zwakke van God is sterker dan de mensen‘ (Uit 1 Korintiërs 1 de verzen 22-25)

Bron citaten: Ecclesia 25/26 – december 2021 – ‘Dante over de menswording van Christus’ – door dr. H. Klink (Hoornaar)

Bron afbeelding: Heartlight

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s