‘Mens en dier verlost Gij, HERE’

Heer, hoog als de hemel is Uw liefde,
tot in de wolken reikt Uw trouw,
Uw gerechtigheid is als de machtige bergen,
Uw rechtvaardigheid als de wijde oceaan;|
U ben de Redder van mens en dier.

(Uit Psalm 36 de verzen 6-7)

N.a.v. Bereishit (Genesis 1:1-6:8)

Wat ik bedoel, broeders en zusters, is dit: wat uit vlees en bloed bestaat kan geen deel hebben aan het koninkrijk van God; het vergankelijke krijgt geen deel aan de onvergankelijkheid.’ (Uit 1 Korintiërs 15 vers 59)

Geciteerd 1: Parshat Bereishit beschrijft de Schepping van de eerste mens, Adam. Adam vertegenwoordigt de totaliteit van het menselijk ras en aangezien ieder mens die bestaat zijn afstammeling is, zal elke les die over hem kan worden geleerd van toepassing zijn op de mensheid als geheel.

Geciteerd 2: Een soortgelijk idee komt tot uiting in de Medrash aan het begin van Parshat Tazria. Het vorige deel in de Tora (in Parshat Shemini) ging over de wetten met betrekking tot dieren, en het volgende gedeelte richt zich op wetten waarbij mensen betrokken zijn. De Medrash wijst erop dat de ordening van de Tora hier een afspiegeling is van die in de Schepping; Toen God de wereld schiep, schiep Hij eerst alle dieren, en pas toen schiep Hij de mens. Evenzo bespreekt de Tora eerst de wetten met betrekking tot dieren en gaat pas daarna verder met de wetten met betrekking tot de mens. De Medrash legt dan uit waarom God de dieren eerst schiep; Het is om ons te leren: “Als de mens waardig is, zeggen wij tot hem: “Jullie komen vóór [in belangrijkheid] de hele schepping. Maar als hij niet waardig is, zeggen wij tot hem: “De mug is voor jullie gekomen.” (1)

(1) ‘Heft uw ogen op naar de hemel en aanschouwt de aarde beneden; want de hemel verdwijnt als rook, de aarde vergaat als een kleed en haar bewoners sterven als muggen, maar Mijn heil duurt eeuwig en Mijn gerechtigheid wordt niet verbroken.‘ (Uit Jesaja 51 vers 6)

Geciteerd 2: Dit thema dat de mens zichzelf tot grote hoogten kan verheffen of zichzelf naar de diepten kan brengen, staat ook zo centraal in de mensheid dat het in de essentie van de naam van de mens, Adam, voorkomt.

Geciteerd 3: Een tweede benadering van deze kwestie is gebaseerd op een fundamenteel principe in het Jodendom dat wordt genoemd in het Boek Kohelet (Prediker): “Dit tegenovergestelde dat God maakte”. De commentaren leggen uit dat dit betekent dat er een evenwicht is in deze wereld. Het goede of het kwade kan nooit zo krachtig worden dat er niets is om de voortgang ervan te controleren. Daarom, hoe groter het potentieel van een persoon om verbazingwekkende dingen te doen, hoe groter het risico dat hij ook grote schade aanricht. In deze geest stelt de Talmoed dat hoe groter een persoon is, hoe sterker zijn kwade neiging is. Om de uitdaging van deze wereld te behouden, hoe hoger het niveau dat een persoon bereikt, hoe hoger de inzet van het leven moet zijn. Dienovereenkomstig werd Adam geschapen met het potentieel om ongeëvenaarde grootheid te bereiken, maar als hij zou falen, dan zou hij tot grote diepten zakken.

Geciteerd 4: In de loop van de geschiedenis werd Adams doel van verbinding met God door de meeste volkeren afgewezen en aangenomen door Abraham en zijn nakomelingen.

Geciteerd 5: We hebben gezien hoe Adam werd geschapen met de keuze om extreem groot te zijn, of extreem laag te zijn. Het Joodse volk heeft die mantel overgenomen – mogen we allemaal verdienen om de juiste keuzes te maken en daardoor onszelf vergelijkbaar te maken met God.

Opgemerkt 1: Wat de Bijbel ons leert dat is dat de mens van het begin af aan zichzelf overschat en zijn afhankelijkheid van God en Zijn Woord onderschat. Dat overschatten klinkt (helaas) ook sterk door in de woorden van deze Bijbelverklaring van Rabbi Yehonasan Gefen. ‘Adams doel van verbinding met God’ werd niet door Abraham en zijn nakomelingen aangenomen, maar door God hem/hen opgelegd (2) en Hij heeft heel de geschiedenis door Zijn werk willen en moeten doorzetten met een ‘onwillig volk’! In de psalmen wordt dat ook steeds weer beleden (persoonlijk of voor Gods volk als geheel) en wordt al onze (mensen)verwachting steeds weer op God Zelf gericht (zie m.n. ook Psalm 89 en 90).

(2) ‘IK heb met Mijn Uitverkorene (hier David) een Verbond gesloten…’ (Uit Psalm 89 uit het vierde vers)

Opgemerkt 2: Wie (welke mens) zal de mensheid tot grote hoogte verheffen? Is dat niet de ‘tweede/laatste Adam’, die Zijn hemelse Vader en ons zó liefheeft gehad (en nog!) dat Hij Zich vernederde en Zijn hemelse heerlijkheid aflegde en gehoorzaam werd tot in de dood, ja tot in de dood aan het kruis. Hém is alle heerschappij gegeven in hemel en op aarde!

En wanneer dit vergankelijk lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan: “De dood is opgeslokt en overwonnen. Dood waar is je overwinning? Dood waar is je angel?” De angel van de dood is de zonde, en de zonde ontleent haar macht aan de wet. Maar laten we God danken, Die ons door Jezus Christus, onze Heer, de overwinning geeft.‘ (Uit 1 Korintiërs 15 de verzen 54-57)

Bron: dutchnoahidecommunity-nl – Bereishit – Het potentieel voor grootsheid en nederigheid – door Angelique Sijbolts

Gods gerechtigheid, waarvan de wet en de profeten al getuigen, is nu buiten de wet om openbaar geworden. God schenkt vrijspraak aan allen die in Jezus Christus geloven. En er is daarbij geen onderscheid. Iedereen heeft gezondigd en ontbeert de nabijheid van God; en iedereen wordt uit genade, die niets kost, door God als rechtvaardige aangenomen omdat Hij ons door Christus Jezus heeft verlost.‘ (Uit Romeinen 3 uit de verzen 21-31 de verzen 21-24)

Bron afbeelding: Bible Verses

Aanvullend: Overgenomen commentaar met antwoorden van AJ.

Commentaar: Het woord “overschatting” viel me in je schrijven op. Overschatten betekent dat je van jezelf denkt dat je meer bent dan je bent of dat je meer kunt dan je in werkelijkheid kan.
Antwoord: Dat zichzelf overschatten is het eerste dat de mens gedaan heeft toen een ander schepsel (de boze) hen aansprak. Dat zit dus blijkbaar in onze menselijke natuur. We zien dat later ook weer bij de Zondvloed en daarna weer bij de torenbouw van Babel, etc. De mensengeschiedenis is een aaneenrijging van zelfoverschatting en wel omdat de mensen niet willen luisteren naar wat God te zeggen had en heeft en zo raakten de mensengeslachten van God en Zijn Woord vervreemd. Door Gods genadig ingrijpen in het leven van Abraham komt er een keer ten goede. Maar dat is echt aan Gods initiatief en aan Zijn volhouden met Abraham en zijn nakomelingen daarna te danken. Het geloof van Abraham was een door Gods heilige Geest geschonken en bewerkt geloof.
Commentaar: Het gaat er niet om dat je “perfect” bent maar dat je hier op aarde leert om je beste “zelf” te worden.
Antwoord: Lees het boek Deuteronomium en m.n. 31 en 32 en je kunt weten dat deze bewering geen steun vindt in het Oude Testament!
Commentaar: Abraham koos geheel vrijwillig voor de Eeuwige in een wereld vol afgoderij en dat was de reden dat de Eeuwige hem zei uit die wereld vol afgoderij weg te gaan naar een land die de Eeuwige hem zou wijzen.
Antwoord: Door Gods genadig ingrijpen in het leven van Abraham komt er een keer ten goede. Maar dat is echt aan Gods initiatief en aan Zijn volhouden met Abraham en met Zijn nakomelingen daarna te danken. Het geloof van Abraham was een door Gods heilige Geest geschonken en bewerkt geloof. Dat is altijd het geval waar mensen geloof hechten aan Gods Woord. Het geloof wordt hen geschonken en door de heilige Geest gewerkt in hun leven. Er is dus geen roemen in mensen mogelijk.
Betrek hierbij ook wat God later bij monde van de profeten heeft laten weten over hoe God Abraham en Zijn volk geroepen heeft uit Ur en later uit Egypte. Daar neemt Hij hen alle mogelijk zich willen beroemen op ‘hun keuze voor Hem’ af.
Commentaar: Een ander wezenlijk verschilpunt is de kijk op Tora. De Tora – vaak vertaald met wet, maar betekent onderwijzing.
Antwoord: Nee, dat is geen verschilpunt! Wij hebben thuis en in onze vroegere gemeente al geleerd om de Tora als onderwijzing te zien. Een predikant noemde het wel ‘het evangelie naar Mozes’. En Gods volk en wij (als mede-erfgenamen van Abraham door het geloof) zouden nog HEER-lijker onderwijs (Evangelie!) ontvangen van onze Heer Jezus Christus, het vleesgeworden Woord van God, dat kon Mozes niet van zichzelf zeggen.

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s