‘Oh, dat elite-denken dat in ons allen zit!’

Want er is maar één God, en maar één Bemiddelaar tussen God en mensen, de Mens Christus Jezus, Die Zichzelf gegeven heeft als losgeld voor allen, als het getuigenis voor de vastgestelde tijd.‘ (Uit 1 Timoteüs 2 de verzen 5-6)

Geciteerd 1: Dat in de plaats van de priesterstand voor altijd nu de gemeente gekomen is, waar allen voor God van hetzelfde Genadebrood eten en uit één beker drinken, dat is een van de grootste ergernissen. Het moet ons helder voor de geest staan, dat de natuurlijke mens, de mens zoals hij van nature is, geen welgevallen kan hebben in een gemeente, die van genade alleen leeft. De natuurlijke mens heeft een welgevallen in orden en verbonden, maar niet in het éne Verbond, welks Heer en enige Hoofd Christus is.

De natuurlijke mens

Geciteerd 2: De natuurlijke mens is een geboren drager van ordelintjes en een geboren lid van een of ander geheim genootschap, die een instinctmatige behoefte aan een leider niet vermag te onderdrukken. Zijn vurigst verlangen is óf zelf te behoren tot een stand en tot de elite, óf de elite te bewonderen en toe te juichen, al was het maar op het voetbalveld of bij motorraces. Het “elite-denken” zit ons in het bloed. En het zit tegenwoordig ook in de lucht.

Heeft niet Adolf Hitler het aankweken van een raszuivere elite gepredikt? En wat wij thans in het Oosten en in het Westen zien, is dat niet juist ook weer dat aankweken van een elite van technici als beheersingsapparaat en de georganiseerde hiërarchie van specialisten? Oh, dat elite-denken dat in ons allen zit! Zich boven anderen verheffen, op de anderen neerzien, daarmee begint het soms. Aan het einde van alle hiërarchieën echter, de technische en de culturele, de intellectuele en de priesterlijke, brandden altijd weer de vergassingsovens en de brandstapels.

Gods genade in Christus

Geciteerd 3: Maar Christus heeft op de plaats van de hiërarchie eens en voorgoed de gemeente gezet. Maar, zo vragen wij ons af, is de gemeente op haar beurt dan niet óók weer een schare uitverkorenen? Zeker! Let evenwel op het onderscheid! Wanneer wij anders van “uitverkorenen” spreken, dan zijn het gewoonlijk min of meer “de upper ten”, dat wil zeggen de mensen, die krachtens hun eigen voortreffelijkheid zichzelf als uitverkorenen beschouwen en zich als zodanig doen gelden. Maar het uitverkoren-zijn van de christelijke gemeente berust niet op een zekere intellectuele of materiële voortreffelijkheid, maar op de rekening van eigen onvermogen en eigen schuld, positief gezegd: op het weet hebben van Gods genade.

In Christus gemeente wordt geen “zuiver ras” gekweekt, daar wordt eigenlijk niets gekweekt, maar daar wordt gedankt, liefgehad en geleden. De enige verkiezingsgrond is Christus’ genade. “Denk weer aan uw roeping, broeders en zusters,. Onder waren er niet veel die naar menselijke maatstaven wijs waren, niet veel die machtig waren, niet veel die van voorname afkomst waren. Maar wat in de ogen van de wereld dwaas is, heeft God uitgekozen om de wijzen te beschamen; wat in de ogen van de wereld zwak is, heeft God uitgekozen om de sterken te beschamen; wat in de ogen van de wereld onbeduidend is en wordt veracht, wat niets is, heeft God uitgekozen om wat wél iets is teniet te doen. Zo kan geen mens zich tegenover God op iets beroemen” (1 Korintiërs 1 : 26-29). Zo bestaat de gemeente uit mensen, die niet door zichzelf en niet door mensen, maar door God verkoren zijn.

Gemeentelijke verantwoordelijkheid

Geciteerd 5: Tenslotte nog een vraag aan de gemeente. Wij hebben gehoord, dat de gemeente nu belast is met de verkondiging. Wanneer de verkondiging niet met volle kracht of zelfs geheel verkeerd gebeurd, dan is dat de schuld van de gemeente. De gemeente draagt de verantwoordelijkheid. Hoe staat het dan met onze ‘Bode-dienst’? Laten we het heel gewoon zeggen: Kunnen wij verkondigen? Het zou er in de kerk en in de wereld anders anders moeten uitzien, als wij het konden!

Waar is het woord, dat weer een boodschap is? Waar is het machtswoord, het: “God sprak: daar zij – en daar werd…”? Waar is het woord, dat aan deuren en vensters klopt, en aan de harten? Waar is de prediking, die is als een vuur? Waar klinkt de alarmsirene, omdat er gepreekt wordt?

De rijen zullen eerder dunner worden

Och, wat er zo zondags tussen 9 en 10 uur achter deuren van onze christelijke kerken gebeurt, dat hoeft de wereld nauwelijks meer te vrezen, laat staan dat het haar lokken en aantrekken zou. Versta dit goed! Wij bedoelen niet dat de kerken vol zouden moeten worden. Wanneer ons het onkreukbare Woord in Zijn volle kracht gebracht wordt, dan zullen de rijen eerder dunner worden. Ook is niet bedoeld dat wij geleerder of eenvoudiger moeten preken. Ach, dat kunnen wij immers allemaal wel! Maar preken met gezag, met autoriteit, met volle kracht, ook al zou het maar gestamel zijn, dát hebben wij hard nodig!

Geciteerd 6: Een christelijke predikant is op grond van het Nieuwe Testament niet priester, maar lid van de gemeente, door Gods genade belast met de taak aan de gemeente het Woord en de Sacramenten te bedienen. Wat ieder gemeentelid op zijn of haar plaats is, elke christelijke vader of moeder, elke gelovige opvoeder van de jeugd en wat ieder ook maar als taak mag hebben in de maatschappij op eigen vakgebied, dat is voor God principieel niet anders, dan wat de dienst is van een predikant in een gemeente.

Bron citaten:De zeven gesprekken van Maleachi – Het derde gesprek‘ – door Walter Lüthi (1)

(1) Walter Lüthi (1901-1982) was een Zwitsers zielzorger en predikant.

Span je in om voor God te staan als iemand die betrouwbaar is. Zorg dat je je niet voor je werk hoeft te schamen en verkondig regelrecht de waarheid.‘ (Uit 2 Timoteüs 2 vers 15)

Bron afbeelding: Pinterest

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s