De heerschappij van onze theologische opvattingen…

(Weder)vraag van Jezus aan de hogepriesters en oudsten: ‘De doop van Johannes, vanwaar was die, uit de hemel of uit de mensen? En zij overlegden met elkaar, en zeiden: Als wij zeggen: Uit de hemel, dan zal Hij tegen ons zeggen: Waarom hebt u hem dan niet geloofd?‘ (Uit Matteüs 21 vers 25)

Geciteerd 1:Zo dikwijls dus de heilige Doop in het midden der gemeente bediend wordt, hebt ge te verstaan, dat op hetzelfde ogenblik waarop de dienaar het water van de Doop toedient, Uw Middelaar en Heiland van de hemel, waar Hij aan de rechterhand van God verhoogd is, een genadewerking werkt in de ziel van het kind of de persoon, die gedoopt wordt…”. Dr. A. Kuyper, E Voto, II, 543.
Mede op basis van dit citaat wordt de doopleer van Kuyper wel de ‘veronderstelde wedergeboorte’ genoemd. Anders gezegd, je kunt er van uitgaan dat het kind wedergeboren is, tenzij later het tegendeel blijkt.

Opgemerkt 1: Het is niet Kuyper zelf die het woord/begrip ‘veronderstelde werking/wedergeboorte’ heeft gebruikt en ingevoerd bij (of later n.a.v.) zijn woorden over de Doop. Ik neem aan dat hij zelfs verbaasd zou zijn geweest dit te hebben moeten horen, want hij zal de geciteerde woorden als een belijden van een vaststaande waarheid hebben bedoeld en opgeschreven. Toch is wat Kuyper met deze woorden belijdt zó niet naar de Schrift!

Geciteerd 2: Zelf ben ik juist opgegroeid met het tegenovergestelde uitgangspunt. Daarbij veronderstelt men dat het kind niet is wedergeboren, tenzij op latere leeftijd het tegendeel blijkt (Kersten).
Ook ligt Kuypers opvatting in lijn met de Dordtse leerregels (paragraaf 17), waarin wordt gesteld dat “de godzalige ouders niet twijfelen aan de verkiezing en zaligheid hunner kinderen, welke God in hun kindsheid uit dit leven wegneemt”.
Blijkbaar gaan de katholieke en orthodoxe kerken ook uit van een ‘veronderstelde wedergeboorte’; zij kennen namelijk de ‘nooddoop’. Afgelopen jaar is deze religieuze handeling in het kader van de 1,5 meterregel weer geactualiseerd door de Nederlandse Katholieke bisschoppen: “Ouders mogen in geval van nood, na overleg met de pastoor, zelf hun kind dopen.”

Opgemerkt 2: Je zou toch wensen dat alle kinderen van “godzalige ouders” reeds in hun “kindsheid” zouden worden weggenomen, dan viel er tenminste niks te twijfelen over verkiezing en zaligheid van hun/onze kinderen! Zet ons mensenleven eens af tegen de eeuwige rampzaligheid… Of gaat het hierbij ook weer over een ‘veronderstelde zaligheid”, waarbij de ouders niet mogen twijfelen, alleen de theologen die het zo hebben opgeschreven in de DL doen dat natuurlijk wel, maar die hielden de ouders graag opvattingen voor met ‘een groot pastoraal gehalte’… (zie ook hierna).

Geciteerd 3: Toen Kuyper zijn catechismusuitleg schreef, stierven in Nederland 170 van de 1.000 geboren kinderen vóór hun eerste levensjaar (CBS). In dit licht bezien getuigt Kuypers opvatting van een groot pastoraal gehalte. De vraag is of in deze tijd van lage zuigelingensterfte (3,6 per 1.000) en een grote mate van secularisatie het model van Kersten niet beter past bij een vitale kerk.*

Opgemerkt 3: God scheept theologen nu eenmaal op met (allerlei) onzekerheid over de verkiezing en het eeuwig heil (wedergeboorte) van de gewone leden en hun kinderen binnen de gemeente van onze (?) Heer Jezus Christus, maar daarom willen de theologen die gewone leden daarmee nog niet opzadelen. Aan de gemeente geven ze dan toch liever maar wat eigen opvattingen door, opvattingen die van meer pastorale bewogenheid getuigen dan zoals die blijkbaar bij God Zelf niet te vinden is…

Opgemerkt slot: In de column worden ook woorden uit het klassieke doopformulier aangehaald en we lezen ‘er wordt gesteld dat door de doop in de Naam van de Vader “Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot Zijn kinderen en erfgenamen aanneemt”, etc.
In de eerste plaats blijkt uit die geciteerde woorden dat er niets ‘veronderstelt’ wordt, alleen beleden wat – volgens de opstellers van het formulier – naar Gods Woord is. Beter dan te zeggen ‘dóór de doop’ (in de betekenis van: door of bij het gieten van het water en het spreken van de doopwoorden) is het om te zeggen (bij de woorden van het formulier te bedenken) dat we belijden bij de doop en door de doop dat de kinderen, die geboren zijn/worden in de gemeente van Jezus Christus, God de Vader ook hen (voor of bij hun verwekking al) als erfgenamen van het eeuwige leven heeft opgenomen in het verbond der genade.
Het voert te ver om hier nu ook nog weer de Bijbelse argumenten aan te voeren als bewijs voor de Bijbelse waarheid van dit belijden bij de doop van onze kinderen in de gemeente. Het is wel bedroevend dat na zoveel eeuwen christendom de doop van kinderen nog altijd gezien wordt als iets waar iedere theoloog zo zijn opvattingen over kan hebben en wel omdat Gods Woord daar niet (helemaal) duidelijk over zou zijn. Het is een grote (zo niet grootste) bron van verwarring, onenigheid en opsplitsingen in de gemeenten en kerken geweest en nog!

* Gelukkig heeft het klassieke doopformulier ons niet opgescheept met dat vraagstuk (wat dan wel een ‘vitale kerk’ genoemd mag/kan worden)

NB. Er komt nog een vervolg over het genadiger ‘Veronderstelde wedergeboorte model’ versus het ongenadige ‘model van Kersten’, alhoewel beiden onBijbels zijn!

Bron citaat: Sophie (Special Abraham Kuyper, febr. 2021) – ‘Veronderstelde wedergeboorte’ – door Pieter de Boer

Ik zeg jullie: van allen die geboren zijn uit vrouwen is niemand groter dan Johannes, maar in het koninkrijk van God is de kleinste nog groter dan hij.
Alle mensen die dit hoorden, ook de tollenaars, brachten hulde aan God en Zijn gerechtigheid: zij hadden zich immers door Johannes laten dopen. Maar de Farizeeërs en Schriftgeleerden verwierpen het plan van God: zij hadden zich immers niet door hem laten dopen.‘ (Uit Lukas 7 : 18-33 de verzen 28-30)
Opgemerkt: Jezus zei tegen Nicodemus: “Waarachtig ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan (‘zien‘ in vers 3), tenzij hij geboren wordt uit water en Geest. (Uit Johannes 3 vers 5)

Bron afbeelding:  SlidePlayer

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s