Verkondiging van Wet en Evangelie een ‘Energie-centrale’*…

Want ik schaam mij niet voor het Evangelie, want het is een kracht van God (*’dynamis’) tot zaligheid (redding) voor een ieder die gelooft – eerst voor de Jood en ook voor de Griek – want de gerechtigheid van God wordt daarin (= in het Evangelie) bekend gemaakt uit geloof, tot geloof, zoals geschreven is: ‘maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.‘ (Uit Romeinen 1 vers 16-17)

Verkondiging Wet en Evangelie ‘Energie-centrale’ van de Gemeente!

Naar Zijn wil heeft Hij ons gebaard door het Woord der waarheid, opdat wij zouden zijn als eerstelingen Zijner schepselen.‘ (Jakobus 1 : 18)

Geciteerd: Daar gaat het vooral om de prediking van het Evangelie. Het is het Woord der waarheid, zegt Paulus ook in Kolossenzen 1 : 5. Bij Jakobus is woord (logos) bij uitstek de term om de prediking aan te duiden. Daar komt hij zo meteen in vers 21 nog op terug. Het Woord is dus de korte aanduiding voor de boodschap van God in het Evangelie. Door de verkondiging brengt God mensen tot een nieuw leven. Als de Heilige Geest Zich paart aan het Woord dan komt er leven in het dal van de dorre doodsbeenderen.

Onze plaats leeglaten…

Jakobus benadrukt hier tegenover zijn lezers het grote belang van de Woordverkondiging. Paulus vermaant hen aan wie hij schrijft om de onderlinge bijeenkomst niet na te laten. Dat alles met het oog op de toekomst. Met het oog op de wederkomst van Christus. In zijn tijd waren er ook al mensen, die deze gewoonte hadden. Een gewoonte, die snel aangewend is, maar waar we beter maar niet aan kunnen wennen. Onnodig onze plaats leeg laten is nog nooit voor iemand tot zegen geweest.

Baringsproces…

In de Woordverkondiging is onze goede God immers ook vandaag nog steeds om mensen te vernieuwen. Zo bewerkt de Heere de wedergeboorte.
Het resultaat van dit baringsproces, van deze nieuwe geboorte, is dat de lezers, die het Woord der waarheid geloofd hebben, eerstelingen onder Gods schepselen zijn. Het woord eersteling was de lezers van deze brief wel bekend. Het is een woord dat afkomstig is uit de Joodse ceremoniële eredienst. De eersteling is de eerste vrucht van de oogst.

Eerstelingen…

De eerstelingen van iedere oogst moesten aan de Heere geofferd worden. De eerste vrucht diende tegelijk als een erkenning dat de hele oogst eigenlijk aan God toebehoorde. Zo vertegenwoordigde de eersteling ook de hele oogst. Wie bedoelt Jakobus nu hier in deze tekst met de eerstelingen? Zijn dat de eerste lezers van deze brief geweest? Zijn zij de eerstelingen van de schepselen van God? Zijn zij de eerstelingen van alles wat God geschapen heeft en nog gaat herscheppen? Of worden de gelovigen van alle eeuwen zo aangeduid?

Als het eerste het geval is dan zijn de christenen uit de Joden de eerstelingen. De grote oogst ligt nog in het verschiet. Die oogst ligt op de velden om geoogst te worden. Deze zal ook geoogst worden als de Heere Zijn dienstknechten uitzendt tot aan de einden der aarde. Zijn schuren, of zo u wilt, Zijn huis moet vol worden. Dit is op zich geen verkeerde verklaring, maar het ligt meer voor de hand om bij het woord eerstelingen te denken aan het woord van de profeet Jeremia. Hij noemt het volk Israël de eersteling van Gods oogst (Jeremia 2 : 3).

Zo noemt Jakobus de gelovigen van het Nieuwe Testament de eerstelingen onder de schepselen van God. Is dat geen wonder? De mens, die bij de schepping als laatste werd geschapen, mag in de herschepping de eerste zijn. Gods kinderen mogen van die herschepping dus de eerste zijn.

Vernieuwing van de schepping…

De totale vernieuwing van Gods schepping begint dus bij de mens. Want, één ding weten we dat God alle dingen nieuw zal maken. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daar zal God zijn alles en in allen. Met die vernieuwing is de Heere volop bezig. Dat de herschepping begint met de mens, geeft wel aan hoe belangrijk de mens in Gods ogen is.

Samenvattend kunnen we zeggen dat Jakobus in dit gedeelte zijn lezers, die in het leven van iedere dag beproevingen hebben te verwerken en verzoekingen moeten weerstaan en waarvan er sommigen in armoede leven, oproept zich toe te vertrouwen aan God. Aan de God Die de gevende, de scheppende en herscheppende God is.

  • Hij is de God Die helpt bij beproeving
  • Hij is de God Die wijsheid schenkt waar deze van Hem wordt afgebeden
  • Hij is de God Die niet brengt in verzoeking
  • Hij is de God Die komt met Zijn goede en volmaakte gaven

In verband met de beproevingen en verzoekingen wijst Jakobus op twee wegen :

  • de weg van het leven
  • het pad van de dood

Waar iemand aan de begeerte toegeeft en er groei is in het leven van de zonde, daar is het eindstation onherroepelijk de dood. Tegen deze donkere achtergrond van doodsdreiging krijgt het spreken van de apostel over het leven en het levenwekkende woord, de prediking, een bijzonder accent.

Bevoorrechte positie…

De lezers/hoorders verkeren in de bevoorrechte positie dat zij in het herscheppende werk van God samen met alle gelovigen eerstelingen mogen zijn. Deze hoge positie brengt ook een geweldige verantwoordelijkheid met zich mee. Dat ze er naar streven om in hun geloof volkomen en onberispelijk te zijn. Dat gaat hij dan in het volgende gedeelte verder uitwerken. Daarin worden ze opgeroepen om daders van het Woord te zijn. Hij gaat ze daar vertellen hoe het geloofsleven op hoog niveau* bereikt kan worden.

Dit alles kan alleen bereikt worden als het wonder van de wedergeboorte in hun leven heeft plaatsgevonden.** Dit geschiedt door de prediking van het Evangelie van vrije genade. Wat Jakobus hierover schrijft, kan beschouwd worden als de spil waar de brief om draait. Voor het verdere verstaan van de brief, vooral waar Jakobus zijn lezers aanspoort tot gehoorzaamheid aan de wet van God, is het van het allergrootste belang om dit uitgangspunt in het oog te houden.

Woord én Sacrament…

Het Woord moet het doen, want als het Woord het niet doet, dan kunnen we de kerk binnenhalen wat we willen, maar dat zal blijken tevergeefs te zijn. Sola Scriptura. Het Woord alleen. Door het Woord brengt de Heere tot geloof en geloofsgroei. Het Woord is immers het zaad der wedergeboorte.* Wanneer we dit uit het oog verliezen dan gaan we Jakobus gemakkelijk beschuldigen van wetticisme of moralisme. Daartoe geeft deze brief echter geen enkele aanleiding.

Geloofsleven op hoog niveau’? Laten we zo’n uitdrukking maar niet gebruiken. Onze Heer Jezus Christus geeft ons in zijn onderwijs daar geen enkele aanleiding toe! Hij wijst ons liever op/naar de kinderen en ‘de eenvoudigen’ (zie o.a. Matteüs 18). En ook het onderwijs van de apostelen in de brieven getuigt ervan dat er altijd weer leden van de gemeenten zijn, die de neiging hebben zich boven anderen te verheffen , terwijl juist die ‘zelfverheffers’ het meeste risico blijken te lopen om nalatig te zijn om het geloof (bescheiden en nederig) in praktijk te brengen.  Dat blijkt veelal m.n. ook uit hun oordelen over en veroordelen van anderen. (Lees de waarschuwingen in Matteüs 7 : 1-6, Romeinen 2+3 en 1 Korintiërs 3 en 4)
**
En dat wederbarende Woord wordt een baby en jonge kinderen en heel de gemeente ook verkondigd  (en is dus werkzaam!) met en door de sacramenten: Doop en Avondmaal. Daarom moeten we niet spreken van een/één moment van wedergeboorte dat we eerst gepasseerd moeten zijn. Een (geloofs)baby begint niet pas te leven na de geboorte en ook hier geldt: wee degene die een ongeboren baby doodverklaard of erger: dood maakt en niet het geduld heeft om de goede afloop van het baringsproces af te wachten! (Zie 1 Korintiërs 3 : 1-4 en verder!)

Elke Schrifttekst is door God geïnspireerd en kan gebruikt worden om onderricht te geven, om dwalingen en fouten te weerleggen, en om op te voeden tot een heilzaam leven, zodat een dienaar van God voor zijn taak berekend en voor elk goed doel volledig toegerust is.‘ (Uit 2 Timoteüs 3  de verzen 16-17)

Bron citaat:  Bijbelstudie Jakobus 1 : 12-18 – Nummer 2017-11 – door ds. H. Verheul

Bron afbeelding:  Pinterst

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s