Het belijden van de Kerk in Zondag 10…

Welker zijn de vaders, en uit welke Christus is, zoveel het vlees aangaat, Dewelke is God boven alles te prijzen in der eeuwigheid. Amen.‘ (Uit Romeinen 9 : 1-5 vers 5)

Geciteerd: Als ik zou geloven dat alleen Zijn menselijke natuur voor mij heeft geleden, dan zou Christus een slechte Heiland voor me zijn en zou Hijzelf een Heiland nodig hebben. Als ik echter alle nadruk erop zou leggen dat Christus beide is geweest, waarachtig God en mens, en dat Hij voor mij gestorven is, dan weegt dat veel zwaarder dan alle zonden, dood, hel, nood en zielensmart.

~~~

Ik ben er van overtuigd dat het lijden van deze (wereld)tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard.
(Uit Romeinen 8 : 18-30 vers 18).
In Hem heeft God, die alles naar Zijn wil en besluit tot stand brengt, ons de bestemming toebedeeld om VANAF HET BEGIN* onze hoop te vestigen op Christus tot eer van Gods grootheid.‘ (Efeziërs 1 : 1-13 de verzen 11-12)

Beeld van God, de onzichtbare, is Hij,
Eerstgeborene van heel de schepping:
in Hem is alles geschapen,
alles in de hemel en alles op aarde,
het zichtbare en het onzichtbare,
vorsten en heersers, machten en krachten,
alles is door Hem en voor Hem geschapen.
Hij bestaat vóór alles en alles bestaat in Hem.
Hij is het hoofd van het lichaam, de Kerk.
Oorsprong is Hij,
Eerstgeborene van de doden,
om in alles de Eerste te zijn:
in Hem heeft heel de volheid willen wonen
en door Hem en voor Hem alles met zich willen verzoenen,
alles op aarde en alles in de hemel,
door vrede te brengen met Zijn bloed aan het kruis.
(Uit Kolossenzen 1 de verzen 15-20)

* Opgemerkt: God heeft vanaf het begin van de schepping gewild dat wij mensen en alle schepselen zouden afzien van onszelf en (leren) uitzien naar en onze hoop vestigen op Christus alleen. Dat was geheel volgens Zijn voornemen en plan. Vandaar dat Adam en Eva nog niet eens een begin hebben kunnen maken (1) met het ten uitvoer brengen van wat in de zegen en opdracht van Genesis 2 : 28 besloten lag.
Ze hebben nooit kunnen zeggen: maar we waren inmiddels toch al wel een goed eind op weg. Want er zou maar één begaanbare weg voor het schepsel blijken en die Weg loopt via de Christus, en dus via God Zelf alleen! Het schepsel zelf, hoe goed en mooi en capabel ook, heeft geen enkel bestaan en kracht van zichzelf tegenover of buiten God.
Dat bleek ons mensen al bij het gebeuren in Genesis 3 en ook in Genesis 4-6 en dat blijkt nog altijd en het moet steeds weer blijken tot de wederkomst!
We zullen dus op grond van Gods Woord kunnen belijden dat onze zondeval en ALLE daaruit voortgekomen en nog voortkomende lijden in deze wereld binnen Gods liefde en plan kon en kan bestaan – en ons niet bij toeval trof en treft en overkomt  – omdat onze zondeval en al dat lijden niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard is in Christus Jezus en nog heerlijker zal worden geopenbaard bij Zijn wederkomst op de wolken.

(1) Door de mens in de hof te confronteren met ‘de listige slang’ en de uitkomst van die confrontatie was dus heus niet verrassend voor God. Zie m.n. ook 1 Korintiërs 15 : 35-58.
Geciteerd: ‘ik las in de Studiebijbel een mooie zin: zoals Jezus Christus de Eersteling is van de ontslapenen die is opgestaan en de Heilige Geest de Eersteling onder Godsgaven, zo vormt de gemeente van Christus het begin van de grote oogst, de nieuwe schepping.’  (n.a.v. Jakobus 1 : 18)

NB. Ook de chaos-machten zijn schepsel. God beheerst die volkomen. Daarom was er ook een zevende dag: een dag van rust. Die rust zullen ook wij eens ingaan. Dan is de schepping ook van alle chaos-macht verlost.

Bron citaat: checkluther-com – Meditatie 13 december 2020 – Luther Heritage Foundation (Veenendaal)

Bron afbeelding:  Pic-a-Day – WordPres-com

Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s