Zijn wij wel voldoende toegerust?

(…) 24 Maar profeteert iedereen, dan zal een ongelovige buitenstaander door iedereen worden beoordeeld en terechtgewezen. 25 Alles wat hem heimelijk beweegt zal aan het licht komen en dan zal hij zich ter aarde werpen, God aanbidden en belijden: ‘Werkelijk, God is in uw midden.’ (…) 31 U kunt ieder op uw beurt profeteren, zodat ieder van u kan worden onderwezen en bemoedigd. 32 En wie profeteert heeft macht over zijn geest, 33 want God is niet een God van wanorde maar van vrede. Zo is het in alle gemeenten van de heiligen. (Uit 1 Korintiër 14)

Breed profetisch beraad nodig?

Geciteerd: Zou de kerk er daarom niet goed aan doen om ook te investeren in de opzet van een breed profetisch beraad? Luister naar en absorbeer de kritische en alarmerende observaties die mensen in het onderwijs opdoen, in de jeugdzorg, op de ministeries, op de werkvloer. Vraag eens rond in de wereldkerk wat men van Europa vindt en waar wij ons van hebben te bekeren. Zorg als kerk dat je een adequate, profetische agenda klaar hebt voor de instabiele tijden waarin wij leven.

(…) 6 Elk van God ingegeven Schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de gerechtigheid, 17 opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. (Uit 2 Timoteüs 3)

Opgemerkt: Profetie is niet een kwestie van op hoog niveau theologisch beraad en overleg voeren om zodoende als kerk een profetische agenda klaar te hebben liggen voor instabiele tijden. Een soort door professionals samengesteld noodpakket dus, dat we erbij kunnen pakken op een moment dat de zaken ons mensen toch echt teveel uit de hand dreigen te lopen in kerk en samenleving.

Nee, profetie is onlosmakelijk verbonden met de ‘gewone’ doorgaande verkondiging van heel Gods Woord in/aan een gemeente. Het ligt dus allemaal veel eenvoudiger dan dat de heren ‘vaktheologen’ ons (hier) willen doen geloven. Want het gaat niet om het formuleren van een visie op wat er in onze huidige tijd allemaal niet deugt in de wereld om ons heen en mogelijk ook in de kerken.

Waar het wel om gaat dat is dat de kinderen van Gods volk God en zichzelf leren kennen en dat door altijd weer eerbiedig te luisteren naar Zijn Woord dat levend en krachtig is en dat tot in het diepst van ons persoonlijk bestaan doordringt en openbaar maakt wat ons beweegt en ons ook ontdekt aan zaken waarvan wij ons persoonlijk of gezamenlijk – ‘gemeente(n)breed’ – van te bekeren hebben.

Aan deze diep eerbiedige omgang met Gods Woord in de verkondiging daarvan in en aan de gemeente en in ons omgaan daarmee in onze huizen en in onze gezinnen en onze vernedering onder dat Woord daar ontbreekt veel aan in onze gemeenten/kerken en in onze huizen en gezinnen!

Wanneer we het weer aandurven om hele Bijbelboeken door te preken in onze samenkomsten en deze ook door te lezen voor onszelf of met elkaar in onze huizen onder eerbiedig gebed om wijsheid en leiding van de heilige Geest daarbij, dan wapenen we ons tegen de tijdgeest en tegen de aanvallen van de boze op onze gemeente en ook tegen zijn aanvallen op onszelf en op de mensen met wie we samenleven in onze gezinnen en in de samenleving.

Wanneer onze voorgangers – waar deze diep eerbiedige omgang met het Woord ontbreekt – daarin weer het voortouw zouden willen nemen, dan is nog niet gezegd dat dat dan ook geaccepteerd zal worden en dat het ontegenzeggelijk zal leiden tot zichtbare resultaten in de gemeente en in het kerkelijk samenleven. Want we zijn veel meer beïnvloed door de tijdgeest in onze gemeenten/kerken dan we beseffen en velen laten zich veel meer beïnvloeden door wat via de moderne media tot hen komt dan dat ze tijd nemen om Gods Woord door het werk van de heilige Geest invloed te laten uitoefenen op hun dagelijks leven.

Maar dat mag voorgangers er niet van weerhouden om die weg toch weer in te slaan of om die vol te blijven houden, ook wanneer blijkt dat velen dat niet op prijs willen of kunnen stellen. Dat lijden aan hun gemeente wat mogelijk het gevolg is van hun ‘wending’, dat mogen voorgangers niet ontlopen ook niet als het ernstige gevolgen blijkt te hebben voor de waardering van hun verkondiging en persoon waardoor ze mogelijk zelfs moeten vrezen voor het niet kunnen aanblijven als voorganger in hun gemeente of binnen hun kerkverband.

(…) 2 Verkondig de boodschap, blijf aandringen, of het nu uitkomt of niet, wijs terecht, straf en vermaan met alle geduld dat het onderricht vereist. 3 Want er komt een tijd dat de mensen de heilzame leer niet meer verdragen, maar leraren om zich heen verzamelen die aan hun verlangens tegemoet komen en hun naar de mond praten. 4 Ze zullen niet meer naar de waarheid luisteren, maar naar verzinsels. 5 Jij echter moet in alles nuchter zijn, je lijden aanvaarden, je werk als verkondiger van het evangelie doen, je dienende taak vervullen. (Uit 2 Timoteüs 4)

Bron afbeelding: Biblia-com

2 Timoteüs 4 2-3 - Verkondig het Woord - Biblia-com.jpg
Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s