Verlost uit de angst…

1 ‘Loof de HEER, want Hij is goed,
eeuwig duurt zijn trouw.’
2 Zo spreken zij die door de HEER zijn verlost,
die Hij verloste uit de greep van de angst,
3 bijeenbracht uit alle landen,
uit het oosten en het westen,
uit het noorden en het zuiden.
(Uit Psalm 107)

Maar de vreesachtigen, en ongelovigen, en gruwelijken, en doodslagers, en hoereerders, en tovenaars, en afgodendienaars, en al de leugenaars, is hun deel in de poel die daar brandt van vuur en sulver; hetwelk is de tweede dood.‘ (Openbaring 21 : 8)

Je gerechtigheid kan je niet helpen!

Je bent zo ellendig en goddeloos als het maar zijn kan…, toch moet je daar niet op blijven staren. De reden waarom wij bidden is immers dat wij ellendige en goddeloze zondaren zijn! Juist daarom is het nodig dat wij om genade bidden. Begrijp dan toch dat het er duizend maal meer aan gelegen is, dat je Gods Waarheid gelooft en met je vreesachtigheid en ongelovigheid Zijn beloften niet tot leugens maakt. Je ongerechtigheid kan je niet hinderen en je gerechtigheid kan je niet helpen. Vrees en ongeloof zullen je verdoemen maar geloof en vertrouwen zullen je behouden. Daarom mag je nu – je leven lang – nooit meer denken dat je te slecht bent om te bidden en dat je om te bidden goed moet zijn! Je bent alleen geschikt als je een gelovige waaghals bent en vertrouwt op de zekere en vaste beloften van een genadige God! Die alle arme zondaren zonder verdienste uit enkel genade op grond van Zijn beloften vergeving van zonden en het eeuwige leven beloofd heeft. Hij heeft je deze genade en barmhartigheid alleen willen openbaren en schenken, opdat je – hoewel je Zijn toorn en straf verdiend hebt – nochtans uit louter genade, tot eer van Zijn Waarheid, Hem zal loven, danken en prijzen.

Maarten Luther:  Sommerpostille 1526, vgl. WA 10.1.2, 265, 14-27

De lessen van de (Bijbelse) geschiedenis

(…) 38 Zegent Hij hen, zij worden zeer talrijk
en ook hun ​vee​ breidt zich uit,
39 zegent Hij niet, hun aantal neemt af, ze buigen
onder de last van onheil en verdriet.
40 Hij stort schande uit over de aanzienlijken,
Hij laat hen dolen in een woestenij zonder uitweg;
41 de armen behoedt Hij voor slavernij,
hun families maakt Hij talrijk als kudden.
42 Wie oprecht zijn, zien het met blijdschap,
wie ​onrecht​ doet, moet zwijgen.
43 De wijze neemt dit ter harte
en kent de trouw van de HEER.
(Uit Psalm 107)

De zekerheid des geloofs (NBG)
(…) 31 Wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God vóór ons is, wie zal tegen ons zijn? 32 Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet alle dingen schenken? 33 Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het, die rechtvaardigt; 34 wie zal veroordelen? (…) 37 … in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, Die ons heeft liefgehad. (Uit Romeinen 8 : 31-39)

Deze lofzang op Gods liefde in de brief aan de Romeinen is een lievelingsgedeelte van veel gelovige mensen. Het geeft hun troost en kracht als ze door moeilijke tijden heen moeten. In de NBG-vertaling hebben vertalers dit gedeelte als titel mee gegeven: ‘De zekerheid des geloofs’.  Altijd weer klampen mensen in moeilijke omstandigheden aan deze zekerheid vast. Het is ook een troostrijk gedeelte. Want wat moet je nu zeggen over alle kwaad in de wereld en in je eigen leven? Is het kwaad dan toch sterker? Paulus zegt: wij zijn voor Gods rekening, nu en in de toekomst. Geen kwaad zal tussen God en ons in kunnen komen. Niets en niemand zal sterker zijn dan Gods liefde, in Zijn Zoon Jezus ons gegeven. Eenmaal zullen we de zegen van de overwinning ervaren. Godlof!

Bron eerste meditatie: checkluther-com – ‘Vreesachtigen en ongelovigen’ – Meditatie van 29 april 2020
Bron tweede meditatie: Dag in Dag uit 2020 – 30 april 2020 – Leger des Heils | Ark Media

Bron afbeelding:  Bible Verses (Psalms of Thanksgiving)

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Israël. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s