‘De verloren zoon’ (opnieuw overdacht)… (slot)

En het gebeurde, toen Hij in het huis van Mattheüs aanlag, zie, veel tollenaars en zondaars (1) kwamen en lagen met Jezus en Zijn discipelen aan. En toen de Farizeeën dat zagen, zeiden zij tegen Zijn discipelen: Waarom eet uw Meester met de tollenaars en zondaars? Maar Jezus, Die dat hoorde, zei tegen hen: Wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig, maar wie ziek zijn. Maar ga heen en leer wat het betekent: Ik wil barmhartigheid en geen offer; want Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars.‘ (Mattheüs 9 : 9-13)

Alleen voor zondaars

Het is een wonderlijke troost dat de Heer zelf Zijn roeping of missie van de Vader definieert als: dat Hij gekomen is om zondaars te roepen en niet (de) rechtvaardigen. Want wanneer Hij zegt: ‘Ik ben gekomen’, is dat hetzelfde als wanneer Hij elders zegt: ‘Ik ben gezonden’ [bijv. Johannes 13 : 20], omdat Hij komt door de wil, het gebod en de zending van de Vader. Daarom is het dat Hij zegt dat het de wil van Zijn Vader is dat Hij zondaars zal roepen en niet (de) rechtvaardigen. Daarom komt Hij niet om de wereld te oordelen, maar om de wereld te redden (Johannes 3 [: 17]), en dit door de wil van de Vader.

Laat het volgende daarom voor ons vaststaan:

  • Ten eerste dat de bediening van Christus geen bediening is van zonde en dood, maar van gerechtigheid en leven [vgl. 2 Korintiërs 3 : 7]. Dit is wat de Vader wil dat wij geloven, enz.
  • Ten tweede bevatten Zijn woorden ironie tegen de Farizeeën, die misschien zouden zeggen: ‘Leren wij ook niet dat zondaars tot bekering moeten worden gebracht? Wat is nieuw in wat u brengt? Roept de bediening van Mozes – dat wil zeggen van de Wet – zondaars niet op tot bekering?’

Het tegendeel is waar’ zegt Hij, ‘jullie, hoewel jullie zondaars zijn, menen rechtvaardig te zijn, en het enige dat jullie doen is eerst jezelf en vervolgens anderen rechtvaardig verklaren, hoewel jullie vreselijke zondaars zijn voor God! Het zijn niet zulke rechtvaardigen die Ik tot bekering roep – zij hebben immers geen bekering (meer) nodig, omdat zij volgens uw oordeel [reeds] rechtvaardig zijn.

Daaromga heen‘ jullie rechtvaardigen, samen met al jullie rechtvaardige vrienden. Wees maar heilig samen met de door jullie heilig verklaarden, en laat Mij maar omgaan met Mijn zondaars, opdat Ik Zelf hen rechtvaardigen zal  – niet zoals jullie dat doen, door werken van de Wet – maar door (Mijn) genade en vergeving.

Ga maar door zó, jullie, Schriftgeleerden en Farizeeën, en roep zondaars maar op tot bekering volgens de gerechtigheid van de Wet en maak ze maar tot zondaars in het kwadraat*, net zoals jullie zelf zijn. * Zie Matteüs 23 : 13-15 NBV.

Ik (echter) roep [zondaars] op tot bekering door de vergeving van zonden, door ze tweemaal te rechtvaardigen, dat wil zeggen door genade en in waarheid [Johannes 1 : 14,17].

  • Door genade, omdat hun zonden zijn vergeven.
  • In waarheid, omdat ze nu werkelijk beginnen goed te worden en goede werken te doen.

Maar met jullie bekering, maken jullie je bekeerlingen tot tweevoudige zondaars, dat wil zeggen in hun schuld en door een leugen.

  • In hun schuld, omdat ze (nu) trotser zijn vanwege hun rechtvaardigheid door de wet dan toen ze nog zondaars waren.
  • Door een leugen, omdat ze menen dat de door hun verzonnen en verrichte werken (werkelijk) goed zijn.

Dus innerlijk, in hun hart, zijn ze des te schuldiger vanwege hun ongeloof en trotse vertrouwen; [en] uiterlijk zijn zij in hun werken leugenaars en huichelaars vanwege de valse schijn van hun werken en het zich beroemen daarop. En jullie zijn niet anders (dan jullie bekeerlingen).

Daaromga heen‘ (wegwezen jullie) met die ‘heiligen’ van jullie! Jullie hebben geen deel aan Mijn bekering. ”

Maarten Luther: Dr. Martin Luthers Werke (Weimarer Ausgabe) WA 38, S. 482/483 (gebruikte vertaling: Luthers Works, American Edition, vol. 67, p. 70/71)

(1) Opgemerkt AJ: Let erop hoe de tollenaars hier weer (zorgvuldig, zie ook Lukas 15 : 1) als een aparte groep genoemd worden en (beslist!) niet zomaar gerekend tot/onder de (andere daar bedoelde) zondaars. Bedenk wat voor uitzonderlijke/aparte groep de tollenaars waren binnen het volk Israël van die tijd. Zij moeten echt een andere Messiasverwachting gehad hebben dan de Schriftgeleerden en Farizeeën! Ze durfden – tegen alle verachting van eigen volksgenoten in – samen te werken met de gehate bezetter en toen Johannes de Doper verscheen lieten zij zich (wel) door hem dopen en onderwijzen! (Zie Lukas 7 : 29-30). Het waren dus beslist geen Joden die dachten: als ik maar – hoe dan ook – m’n centjes kan verdienen! Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan hoofdtollenaar Zacheüs, wat hij er voor over had om Jezus te kunnen zien! Dat zou geen Schriftgeleerde of Farizeeër in z’n hoofd halen* – ondanks dat ze bekend waren met de woorden van Johannes de Doper over Jezus.
* Voor die ‘rondtrekkende rabbi’ met dat stelletje hem volgende ‘provincialen’ en die zich niet aansloot bij hun traditie(s) en ‘geijkte’ leringen en leerscholen.

Zie ook: ‘De verloren zoon’ (opnieuw overdacht)… (I)

NB. Deze Luther-quotes zijn een vertaling van de eerder in de Engelse taal gepubliceerde versie.

Bron tekst: If you would like to have these Luther Quotes sent to family or friends you can send (with their permission) their email address to: info@martinluther-quotes.com.
Or, you can use the web-form on the homepage of the website maartenluther.com. There you can find both options to subscribe and unsubscribe from our weekly quotes. The emails are free of charge and you are not asked for donations.

Bron afbeelding:  BibleWordings-com
Zie Lukas 7 : 29-30

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s