De prediking van dr. H.F. Kohlbrugge…

(…) 14 Wat ons drijft is de ​liefde​ van ​Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven, 15 en dat Hij voor allen is gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem die voor de levenden is gestorven en is ​opgewekt. 16 Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld; ook ​Christus​ niet, Die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden. 17 Daarom ook is iemand die één met ​Christus​ is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. 18 Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door ​Christus​ met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. (Uit 2 Korintiërs 5)

Door de Naam van Jezus!

(…)* Dit predik ik, opdat deze en gene van u bij het besef van zijn zonde niet in zijn hart zal zeggen: ‘Mijn misdaad is groter, dan dat zij vergeven worde’ (Genesis 4:13). Dat is immers een list van de duivel, om ons de Heere God in de hemel zwart af te schilderen, opdat wij nog dieper wegzinken en tot wanhoop of valse gerustheid vervallen.

Als de zonde u daarom kwelt en bedroeft, doe dan als de verloren zoon: u zult geen stap hebben gedaan of de Vader heeft u reeds van verre gezien en loopt u duizend stappen tegemoet. Zelfreiniging maakt hier des te onreiner. Het water dat ons voor de reine hemel reinigt, ligt enkel en alleen in de macht van de Heere God. Hij reinigt om niet.

Als Hij de zonde vergeeft, overweldigt Hij met Zijn liefde de mens die een prooi is van de dood. Dat doet Hij zodanig dat de mens verbrijzeld en dankbaar gemaakt wordt, zodat hij de reiniging van zijn zonden niet vergeet (2 Petrus 1 : 9) en zijn leven lang voor de zonde terugschrikt.

Maar als God rechvaardig is wanneer Hij de zonde straft, hoe is en blijft Hij dan rechtvaardig wanneer Hij de zonde vergeeft?

Antwoord: de Schrift heeft alles besloten onder de zonde, opdat de belofte uit het geloof van Jezus Christus gegeven zou worden aan de gelovigen (Galaten 3 : 23). Zo komen wij tot de kern van de prediking van de apostel.

De vergeving van de zonden wordt ontvangen door de Naam van Jezus.

Door Zijn Naam‘ zegt de apostel Petrus. Met het woordje door geeft de apostel te verstaan dat de vergeving van zonden door Jezus is teweeggebracht. Met ‘Naam‘ geeft Hij de persoon van Jezus aan. Niet alleen met al wat Hij gedaan en geleden heeft, maar ook met al wat onze verhoogde Heer door Zijn lijden heeft verworven. Ook wat Hij nu ten behoeve van alle volkeren voor Gods aangezicht is en vermag.

Dit getuigt de apostel Petrus ook op een andere plaats: ‘De zaligheid is in geen ander; want er is onder de hemel ook geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welke wij moeten zalig worden‘ (Handelingen 4 : 12) ‘En gij zult Zijn Naam noemen JEZUS; want Hij zal zijn volk zalig maken (redden, vrij maken) van hun zonden‘ was de boodschap van de engel uit de hemel (Matteüs 1 : 21).

Op de vraag ‘Waarom wordt de Zoon van God Jezus, dat is Zaligmaker, genoemd? moet dus telkens het antwoord voor de gemeente voldoende zijn: Daarom, ‘Omdat Hij ons zalig maakt van al onze zonden; en daarnaast ook, dat bij niemand anders enige zaligheid (reddingskracht) te zoeken of te vinden is’ (Heidelbergse Catechismus vraag en antwoord 29).

Hier ligt de grond waarom God rechtvaardig is en blijft, wanneer Hij zonden vergeeft. Het is door de Naam van Jezus dat wij volkomen kwijtschelding en vrijspraak van alle zonden voor eens en voor altijd ontvangen. En dat telkens opnieuw, als wij met onze schuld en zonde voor Hem verschijnen.

Aan Gods gerechtigheid moet worden voldaan, dat gevoelt het verschrikte geweten wel. Maar welke voldoening die voor Gods aangezicht kan gelden, kan hij aanbrengen, wiens naam van de geboorte af ‘zondaar’ is? Hier moet een onschuldige en rechtvaardige naam ingeroepen worden waardoor wij vrijspraak verkrijgen.

Laten we de wet van de vergelding niet opheffen! Daaraan voldeed onze Heiland. De Zoon van God heeft de noodzakelijke voldoening door verzoening aangebracht. Het gezonde verstand blijft zonder een dergelijke voldoening onbevredigd, het verschrikte geweten nog veel meer!

Bron tekst:  “God vergeeft de zonden door de Naam van Jezus” preek van dr. H.F. Kohlbrugge (1803-1875) uitgegeven door Stichting “Smytegelt Fonds” in de Reveil-serie (No. 556, juni-juli 2019).

* Zie voor voorafgaande woorden deze blog

Bron afbeelding:  nelsonbible.com

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Huwelijk en gezin. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s