Die u in alle waarheid leidt…

(…) 12 Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het thans niet dragen; 13 maar wanneer Hij komt, de ​Geest​ der waarheid, zal Hij u de weg wijzen tot de volle waarheid; want Hij zal niet uit Zichzelf spreken, maar al wat Hij hoort, zal Hij spreken en de toekomst zal Hij u verkondigen. 14 Hij zal Mij verheerlijken, want Hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. 15 Al wat de Vader heeft, is het mijne; daarom zei Ik: Hij neemt uit het mijne en zal het u verkondigen. (Uit Johannes 16)

Wat zou het mij/ons baten…

(…) Waarheid in de Bijbel is een grondwoord, dat te maken heeft met de levende God Zelf aan gindse zijde van tijd en ruimte. Maar het is vooral een woord dat te maken heeft met de gang van deze God door de geschiedenis. Met de heilsgeschiedenis, met heilsfeiten: die van kruis en opstanding. Waarheid is Gods betrouwbaarheid, in Zijn bevelen en beloften. Daarmee valt geen sterveling ooit om. Het liefdesgebod des Heeren waaraan de mens het hart mag ophalen. Het verzoenend werk van Christus dat het hart vrede biedt. Voor eeuwig.

(…) Vergeet echter nooit de Bijbelse grondbetekenis van het woord waarheid, dat ik zojuist noemde. Wat zou het u baten, als u in engelentaal de voorname stukken van de Bijbelse en Gereformeerde leer op een rij wist te zetten? Wat zou het u baten, als u van de uitverkiezing alles zou weten wat de Bijbel en de belijdenis van onze kerken erover te kennen geven? Wat zou het u baten, als u vakkundig toegerust in de didactische vorming van onze beroepsvoorbereiding straks adequate benadering van moderne jongeren (van wat voor snit ook) bezit?

Met dat alles bent u nog niet in al de waarheid ingeleid. Het kan zelfs zijn, dat u niets van de waarheid verstaat, er alsnog blind voor bent, er niet daadwerkelijk door bent vrijgemaakt. Want daarvoor is nodig, dat de Geest u aan de voeten van de grote Leermeester en Zaligmaker Jezus Christus brengt. Alle waarheden die u hier zult horen, zijn niet los verkrijgbaar. Niet los van Christus. Niet los van een persoonlijk geloof. En niet los van een daadwerkelijke overgave aan Hem. Niet los van daadwerkelijk christendom. Daartoe wil theologiebeoefening aan ons instituut u dringen. Maar daartoe kan ten diepste alleen de Geest van God en van Christus u leiden. En Hij wil het graag.

Het is Zijn typische werk. Voor het woord ‘leiden in’ (al de waarheid) wordt in Johannes 16 : 13 een Grieks werkwoord (hodègeoo) gebruikt, dat heel sporadisch in het Nieuwe Testament voorkomt. Dit werkwoord herinnert aan het werk van een gids/wegwijzer (‘hodègos’) die het goede spoor wijst, van een herder die met zijn kudde naar grazige weiden en zeer stille wateren gaat. Zo deed Jezus het met Zijn jongeren. Hij ging voor de Zijnen uit in het wandelen in de waarheid. Hij Zelf is de waarheid. Zijn opzoekende zondaarsliefde. Zijn liefdesgeboden (‘dit is Zijn gebod, dat gij elkander liefhebt’; Johannes 15 : 12). Dat is al de waarheid. Dit is de volle waarheid. Zulk een Leermeester was Hij.

En zo doet ook de Heilige Geest. Want Die is daarin niet onderscheiden van Jezus. ‘Die zal u alles leren en zal u indachtig maken wat Ik u gezegd heb’ (Johannes 14 : 26). Hij heeft Jezus’ discipelen als de Geest der waarheid op de weg der waarheid geleid.Hij maakte hen indachtig de dingen die Jezus had gezegd en geleerd (ook die dingen die hun later door Jezus zijn verteld tussen Pasen en Hemelvaart (Johannes 16 : 12; Handelingen 1 : 2v). Zij hebben dat ook opgeschreven. En wij hebben het in de Schrift ontvangen. Al de waarheid (‘tota Scriptura’). Een soort Schriftwording van de Geest.

Dat is het typische werk van de Geest. En dat houdt voor ons in, dat Hij ons in de Schriften thuisbrengt. Dat zijn de grazige weiden, de zeer stille wateren. Hij is niet de Geest van buitenbijbelse spitsvondigheden en warrige religieuze gevoeligheden. Er is geen waarheid achter de waarheid van Jezus’ kruis en opstanding. Geen intellectuele, geen bevindelijke. De Geest heeft de diepten van God altijd al doorzocht en Hij is altijd al bij Christus en Zijn Woord terecht gekomen. Zouden wij dan iets anders zoeken? Zoek het niet.
(Einde citaten)

Zie ook:  Verlangen om naar Gods wil en roeping te leven…

Bron citaten:

Deze voordracht is gehouden bij de opening van het collegejaar 1991-1992 van de Theologische Hogeschool vanwege de Gereformeerde Bond in de NH Kerk in het kerkgebouw ‘De Akker’ te Ede (14-09-1991). Vanaf deze datum zijn de colleges niet langer gegeven in gebouw Calvijn te Zeist, maar in de Protestants Christelijke Hogeschool op g.g. ‘De Vijverberg’, thans de CHE. De opleidingen tot Godsdienst-Pastoraal Werker en Godsdienstleraar waren door de minister erkende opleidingen. In 1992 is door een samenwerkingsverband met de CHE de GPW opleiding ook een bekostigde opleiding geworden. Deze voordracht is eerder gepubliceerd geweest (enigszins gewijzigd) in de Waarheidsvriend, officieel orgaan van de Ger.Bond, jrg. 79, nr. 38, blz. 589v.

Aanvullend:

Het Louw-Nida Lexicon geeft het werkwoord weer met: ‘to guide someone in acquiring information’ – `to lead someone to know, to guide someone in learning.’ King James vertaalt het slot van Joh.16:13 met:…’and He will shew you things to com’. Het werkwoord komt ook voor in Matth.15:14 (par. Luk.6:39) (de blinde leiden); in Hand.8:31 (iemand onderrichten) en Openb.7:17 (het Lam als een Leidsman tot de levende fonteinen der wateren). Vgl Ps. 24:5; 142:10

Het Griekse ‘hodègeoo’ (van ‘hodos’ – weg + ‘agein’ – leiden) betekent zowel gidsen/ de weg wijzen als/ geleiden, ‘onderwijzen’ . Vgl. Joh.16:13: De Geest van de waarheid Die u op de weg (van de volle waarheid) zal leiden/ onderwijzen; door te spreken wat Hij gehoord heeft en te verkondigen de toekomende dingen (= verdieping en voleinding van Jezus’ leer). Joh.14:26: Hij zal u alles leren + u indachtig maken alles wat Ik u gezegd heb ( = de bevestiging van Jezus’ leer). Dus ‘’hodègeoo’ = vooral onderwijzen.

Bron afbeelding:  Slideshare.net

 

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s