De mens en de goedertierenheid van God…

(…) 6 HEER, hoog als de hemel is Uw ​liefde,
tot in de wolken reikt Uw trouw,
7 Uw ​gerechtigheid​ is als de machtige bergen,
Uw ​rechtvaardigheid​ als de wijde oceaan:
U, HEER, bent de redder van mens en dier.
(Uit Psalm 36)

Over dwazen en goddelozen…

Citaat:
(…) Ik preekte ooit over Psalm 14 : 2De dwaas zegt in zijn hart: er is geen God!” Daarin benadrukte ik dat atheïsten niet dom, onnadenkend of oppervlakkig zijn. Ik was verrast hoeveel reacties ik kreeg. Blijkbaar herkennen veel mensen de tegenwerpingen van de atheïst. Ook veel kerkgangers. Zij herkenden de onzekerheid rond atheïsme en godsbestaan in hun eigen hart.

Opgemerkt AJ:
We zullen toch eerst in rekening moeten brengen dat Psalm 14 in de tijd van het Oude Testament geschreven is en dat David geschreven heeft met het oog op ‘dwazen’ – ook wel ‘goddelozen’ genoemd in de Psalmen – onder Gods volk.

Dat soort dwazen valt niet samen met de ‘moderne atheïsten’ zoals die ‘ontstaan zijn/gevonden worden’ in de huidige post-christelijke samenleving met de moderne wetenschap als enige bron van ‘waarheidsvinding’. Het gaat daar om mensen die in hun denken (en godsdienstig leven) wel degelijk met het bestaan van (een) God rekening hielden en daarin geloofden alleen vonden zij het niet nodig om in de praktijk van het leven van alle dag daar ook werkelijk rekening mee te houden.

In Psalm 10 lezen we (ook) over zulke mensen:
De mens zonder God prijst wat hij najaagt, en als hij rijk is vervloekt en veracht hij de Heer. Hij denkt in zijn waan: Niemand vraagt mij rekenschap. Er is geen God (van recht en vergelding) maakt hij zich wijs.

Wanneer wedwazen‘ (zoals in Psalm 14 genoemd) zó zien en kenmerken (zoals o.a. in Psalm 10 gebeurd), dan komen ze al een stuk ‘dichterbij’ onszelf. Want hoe leven en handelen wij? Houden we werkelijk en eerlijk rekening met het feit dat God ons rekenschap zal vragen van ieder woord of daad. Vrezen we inderdaad zijn toorn over alle kwaad of menen we wel weg te komen met alles waar we zelf niet eerlijk en oprecht in zijn tegenover medemensen en tegenover God?

Psalm 36 (bijvoorbeeld) zullen we (eerst ook) lezen en toepassen met het oog op alle mensen, dus ook op onszelf. Zó zijn wij mensen van onszelf: ‘goddelozen’. (1) De Bijbel leert de ‘goddeloze wordt gerechtvaardigd’! En daar tegenover – die dwaasheid en goddeloosheid van ons mensen – staat de heiligheid en goedertierenheid van onze God.

We hebben in het Oude Testament dus te maken mensen die in denken en/of doen ontkennen Wie God is en hoe Hij Zichzelf heeft geopenbaard, maar die heus nog wel in Zijn bestaan geloven. De Schriftgeleerden en Farizeeën in de tijd van Johannes de Doper en in Jezus tijd waren zulke mensen. Maar dat kwam pas aan het licht toen Jezus hun eer en hun belangen in de weg liep. Toen bleek dat ze botweg het Woord van God en het werk van de heilige Geest in hun harten aan de kant durfden te zetten om de belangen die zij nastreefden en om hun eigen naam (eer) veilig te stellen. Dat ging zover dat Jezus hen waarschuwde dat ze daarmee ‘de boze tot vader hadden’.

Vraag:
Maar nu
in de tijd van het Nieuwe Testament, kunnen we daar het Godsbestaan ‘im Frage stellen’ als lid van Christus gemeente of binnen Christus gemeente in de Woordverkondiging bijvoorbeeld?

Antwoord:
Kinderen van Gods volk
en dus kinderen van het Verbond (besneden/gedoopte) kinderen die thuis in het gezin en later ook zelf dagelijks en wekelijks geluisterd hebben naar Gods Woord en sinds de eerste Pinksterdag in Jeruzalem met Christus gemeente hebben gebeden om de heilige Geest, die worden bewaard voor het worstelen met deze vraag en het bijbehorende soort twijfel en zullen deze vraag daarom niet voor zichzelf of binnen de gemeente van Jezus Christus in de verkondiging aan de orde gesteld willen zien. Daar geldt: Wie naar God horen wil moet geloven dat Hij bestaat en – zoals Hij Zelf geopenbaard heeft met en door Zijn Woord – een beloner is van wie Hem ernstig zoeken.

Besef ook dat God de heidenvolken (van na de zondvloed) – in z’n algemeenheid bezien – bewaard heeft voor deze moderne vraag en twijfel waardoor de Evangelieverkondiging deze blokkade niet hoefde te overwinnen bij de hoorders! Het ‘moderne atheïsme’ is puur een gevolg van het nu reeds eeuwenlang moedwillig weerstaan van Gods Woord en Gods werk in de harten van de hoorders en het is dus een moedwillig weerstaan geweest – en nog! – van de heilige Geest (als in de dagen van de Here Jezus, zie hieronder!). We hebben hier in de ‘westelijke wereld’ te maken met de gevolgen van een voortdurende verharding van de harten.

Behalve dat in de Bijbel gesproken wordt over verharding van hart bij de Farao van Egypte vinden we daar nog wel meer over in de Bijbel. We vinden deze verharding m.n. ook bij de Schriftgeleerden en Farizeeën en bij veel Joodse volksgenoten in Jezus tijd en in de tijd van de jonge gemeenten. Gevolg was dat hun denken verstarde en er een sluier (bedekking) kwam over het hart van een meerderheid van het Joodse volk en dat tot vandaag de dag! Toch is dat geen ‘fatum’ lezen we in Romeinen 11 en 2 Korintiërs 3.

Tot slot:

  • Niet nodig om de vraag naar het Godsbestaan in de Woordverkondiging aan de orde te stellen als een soort van geldige vraag waarvan we aannemen dat iedere gelovige er wel mee worstelen zal.
  • Niet nodig om naarstig op zoek te gaan naar allerlei ‘buiten Bijbelse bewijzen’ voor het Godsbestaan om daarmee ongelovigen/atheïsten proberen te overtuigen. Laten we maar gerust vertrouwen op de kracht van de heilige Geest die onze christelijke woorden en daden zegenen kan en wil ver boven ons bidden en denken!
  • Wel nodig om te blijven bidden om de heilige Geest met vast vertrouwen en niet twijfelende zoals ons dat o.a. wordt voorgehouden in Jakobus 1.

(1) Zie Efeziërs 2 : 1-10.

Bron citaat: ‘Is het wenselijk om soms te twijfelen aan Gods bestaan?’ van dr. G.A. van den Brink in het RD van vrijdag 22 juni 2019

Bron afbeelding:  Pinterest – Amplified Bible

Dit bericht werd geplaatst in Bijbel, Gemeente, Geschiedenis, Huwelijk en gezin, Israël, Politiek, Wetenschap. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s