Open brief aan burgemeester Asje van Dijk.

Wordt de schandpaal* in ere hersteld in Barneveld?
(*lees: schandzaal)

Hoog geachte burgemeester J. W. A. van Dijk,

Hierbij wil ik u attent maken op zeer grove schendingen van mijn privacy en rechten als vrij burger van Barneveld en als autochtone inwoner van Nederland en wel door de Barneveldse welzijnsorganisatie ‘Bemoeizorg’ (Elan) .

Helaas zijn dit soort grove schendingen van mijn privacy en rechten (recent middels deze organisatie) voor ondergetekende niet nieuw en recent! Ze zijn zelfs min of meer een afronding van een inmiddels meerdere jaren lopend ‘proces’ tegen ondergetekende .

Een ‘proces’ waarbij steeds weer gebleken is dat een aantal mensen ‘in de omgeving van ondergetekende’ menen dat het door hen te bereiken doel werkelijk alle (!) denkbare in te zetten druk- en dwangmiddelen heiligde en heiligt.

Volkomen onverwacht viel de volgende absurde uitnodiging als brief (zie onderaan 1) in envelop van deze organisatie vorige week donderdag 9 mei 2018 bij ondergetekende in de bus. Deze organisatie heeft tegen mijn uitdrukkelijke aan hen bekend gemaakte wil en volkomen buiten mijn weten om een ‘overleg’ georganiseerd op het gemeentehuis van Barneveld en wel met aanwezigheid van de volgende gewichtige personen:

 • Een gemeente functionaris
 • Wijkagent Marten de Blecourt
 • Pieter Klaasse van GGZ-centraal
 • Huisarts mw. Jaspers
  – (‘onze zoons’)

Het is werkelijk ongelofelijk en zelfs ridicuul te noemen dat een organisatie zich zo wederrechtelijk eigendom kan en durft maken van gegevens en van ‘de zorgen van mensen in uw naaste omgeving’ en dan meent het recht te hebben om genoemde mensen te benaderen om met hen een bijeenkomst op het gemeentehuis te organiseren en te houden en om deze pas naderhand als voldongen feit aan ondergetekende voor te stellen.

Alleen al het stigmatiserende effect van deze benadering nog eens zeer versterkt door het organiseren van een bijeenkomst op het gemeentehuis met genoemde personen veroordeelt heel deze ‘onderneming’ als een onterechte en zeer grove schending van de goede naam van ondergetekende!

Op grond van de hieronder nog te noemen feiten (zie hieronder bij: Opgemerkt A) is heel deze ‘onderneming’ zelfs ook volkomen absurd te noemen en met deze ongeoorloofde inmenging kwalificeert deze organisatie (lees: haar directie en medewerkers) zich als onbekwaam en komt aan het licht – zoals nog verder aangetoond zal worden zal – dat men zich daar door ‘derden’ laat influisteren en beïnvloeden en dat men bereid is om ook de belangen van deze ‘derden’ te dienen in plaats van de hoogste prioriteit te geven aan de bescherming van de rechten en privacy van de mensen (‘klanten’) die ze zeggen te willen bijstaan en dienen en beschermen met hun vormen van dienstverlening.
Men dringt zich namens ‘derden’ op aan (potentiële) ‘klanten’ in naam van ‘zorg en bezorgdheid voor de cliënt en zijn bezorgde omgeving’ . Wie die laatsten dan wel mogen zijn moet de aangeschreven/ aangesproken cliënt maar raden en blijkbaar mogen huisartsen zonder raadplegen en/of toestemming van de cliënt deze organisatie informatie en werk bezorgen en blijven inzetten tegen de uitdrukkelijke wil van de cliënt in…

UITNODIGING

Burgemeester, ondergetekende nodigt u hierbij uit om op 31 mei a.s. als ‘boven de partijen staande burgervader’ aanwezig te zijn bij deze bijzondere bijeenkomst in ‘uw gemeentehuis’. (zie onderaan 2)

(NB. Ook zal ik nog iedereen die mij wil steunen – uitjouwen mag trouwens ook – nog uitnodigen om op 31 mei a.s. tegen 09:00 uur, ’s morgens al vroeg dus, bij of in de hal van het gemeentehuis te zijn – zie ook onderaan 2)

JURIST/ADVOCAAT

Ook vraagt ondergetekende u om een deskundig en onpartijdig/onafhankelijk jurist (weet u er één in Barneveld en/of omgeving?), die mij helpen zal om te voorkomen dat de gemeentelijke ‘schandzaal’ tijdens de bijeenkomst (tegen ondergetekende) ingezet zal worden als:

 1. een rechtszaal,
 2. een spreekkamer van huisarts en/of GGZ-arts
 3. of nog erger als een ‘biechtzaal’.

U zult toch zeker wel begrijpen dat ondergetekende alleen al door de uitnodiging en door het zich met betreffende uitgenodigde personen zich begeven naar en zich bevinden in de ‘schandzaal’ zich zwaar geschoffeerd en te schande gezet voelt. Alsof hij een soort van te behandelen ‘opgebrachte patiënt’ is die vanwege ‘contactloosheid’ (niet of moeilijk aanspreekbaar, mogelijk niet voor rede vatbaar, etc.) in een veilige/beveiligde omgeving ‘aan de tand’ gevoeld moet worden, en die mogelijk (daarom ook) niet goed voor zichzelf en zijn woning en de belangen van anderen zorg draagt, etc.

Omdat al dit hiervoor genoemde geheel buiten de waarheid en werkelijkheid is moeten er heel andere motieven aan deze bijeenkomst ten grondslag liggen en die motieven en hun oorsprong zijn ondergetekende beslist niet onbekend!

Het is werkelijk onbegrijpelijk dat in een tijd van juist sterke aanscherping van de regels m.b.t. het uitwisselen van gegevens ter bescherming van de privacy van (particuliere) personen deze instelling zich laat informeren en inzetten door ‘derden’ en aan de slag gaat om hun belangen te dienen en dat zelfs ook nog tegen de uitdrukkelijke wil van de betrokkene, waarvan men beweert deze van dienst te willen zijn en dan ook nog eens tegen alle noodzakelijkheid van hun dienstverlening in.

Dit willen dienen van ‘derden’ geeft ondergetekende dan ook alle reden om nu een klacht op te stellen om die in te dienen bij het Europese gerechtshof en wel vanwege de grove inbreuken op en schendingen van de privacy en rechten en de goede naam van ondergetekende de afgelopen jaren.

U begrijpt dat ondergetekende zich ook hierbij graag laat ondersteunen door een door u aan mij toegewezen deskundige en onafhankelijk/onpartijdig jurist.

In het tweede deel van deze brief (onderaan) en in een nog volgende aantal stukken kan/zal ondergetekende u (als burgemeester) nog van meer/aanvullende informatie voorzien.

Tot slot: Ondergetekende zal het zeer op prijs stellen wanneer u hem uitnodigt voor een persoonlijk toelichtend gesprek bij u op het gemeentehuis en dat (natuurlijk!) nog voor de bijeenkomst op 31 mei a.s.

Met dank voor uw aandacht, in afwachting van uw reactie, verblijf ik!
Hoogachtend,  Anthony Janse

(23-03-1955, Rijswijk)
Christiaan Huygenslaan 18
3772 AH Barneveld

Tweede deel ‘Open brief aan onze burgemeester Asje van Dijk’

(1) Inhoud brief met uitnodiging van Bemoeizorg Barneveld (Elan) 

Barneveld, 8 mei 2018
Geachte heer Janse, beste Anthony,
De afgelopen tijd heb ik u meermalen bezocht (a). U heeft aangegeven dat u niet in gesprek wilt. Dat is natuurlijk uw goed recht.
De mensen in uw naaste omgeving blijven zich echter zorgen om u maken (b) en ik vind dat ik die zorgen wel serieus moet nemen. Daarom heb ik op 31 mei om 9:00 uur een overleg georganiseerd op het gemeentehuis.
Daarbij zijn aanwezig: uw huisarts mw. Jaspers, wijkagent Marten de Blecourt, Pieter Klaasse van GGZ-Centraal, een gemeentefunctionaris en uw zoons.
Ik nodig u van harte uit om bij dit overleg aanwezig te zijn. In dit gesprek bespreken we wat de problemen zijn en besluiten we hoe we hiermee verder gaan. Ik hoor graag van u of u aanwezig zult zijn.
Met vriendelijke groet, Lennart de Jong, Bemoeizorg Bameveld | Elan Bameveld

(a) Deze persoon is wel een keer ook aan de deur geweest maar is toen niet binnen gelaten en dus heeft hij mij nooit ‘bezocht’! Ik heb hem wel via de huisarts en later via de whatsapp laten weten dat de inzet van ‘Bemoeizorg’ niet nodig en niet gewenst is.
(b) Dat initiatief zal niet van mijn kinderen uitgegaan zijn maar ondergetekende weet beslist wel wie deze zogenaamde ‘zorgen makers’ zijn en welk soort zorgen zij zich (werkelijk) maken.

(2) Dan kan de betreffende gemeente functionaris die ook is uitgenodigd voor deze vergadering z’n normale werkzaamheden (elders) uitvoeren.  Ik neem toch aan dat we daar dan gebruik zullen maken van de raadszaal van het gemeentehuis (vanwege het belang van de zaak en ook nodig vanwege de door mij meegebrachte ‘supportersschare’ en uitgenodigde pers) en ook om daar de interruptie-microfoons te kunnen benutten. Ook zal het toeziend oog van koning Willem Alexander daar de deelnemers aan het debat aanzetten tot redelijkheid en matigheid en helpen om hen te doen afzien van heftigheid in woordgebruik en gedrag.

Opgemerkt A:

Overzichtje van contacten (hier reeds vermeld vanwege schijn van contactloosheid die inzet Bemoeizorg oproept):

 • Alle kinderen hebben een sleutel en zijn altijd weer welkom – sinds april 2016 wel op afspraak vooraf en verzoek om aan te bellen indien toch onverwacht aan de deur.
 • Maandagmorgen haal ik kleinkinderen tegen half acht op bij zoon Dirk-Jan&Carolien (de Burgt) en ontbijt met hen in huis en breng hen om kwart over acht naar school.
 • Zoon Paul(&Irene, echtgenote) zie en spreek ik wekelijks en we spreken met elkaar in toenemende mate ook op een goede manier over huidige situatie. Paul heeft gezegd niet betrokken te zijn geweest bij afspraak met Bemoeizorg.
 • Andere kinderen en kleinkinderen zie en spreek ik met mijn of hun verjaardagen of andere gelegenheden (feestdagen, etc.)
 • Met het pastoraat van onze gemeente had en heb ik ook ‘ondanks alles‘ altijd regelmatig contact gehouden. Nu vooral met/via nieuwe predikant (ds. Reinier Drop) alhoewel ik hem niet teveel wil belasten met de ‘desastreuse erfenis van het pastoraat’.
 • Verder contacten via mijn inzet bij het vrijwilligerswerk van VWON (Vluchtelingenwerk) , het Leger des Heils, Automaatje en daar bij al de contacten vanwege het samenwerken, overleg, vergaderingen, lesgeven, en het rijden en spreken met cliënten van LdH en Automaatje

Opgemerkt n.a.v. inzet ‘Bemoeizorg Barneveld’:

Ik heb de medewerker van Bemoeizorg Barneveld van begin af aan laten merken dat de contactverzoeken (eerst door niet reageren op contactbrieven van Bemoeizorg in de brievenbus) en later via whatsapp antwoord laten weten dat hun inbreng niet op prijs werd gesteld en dat – indien er al recht zou bestaan op ‘gezondheidsinformatie’ door hen aan anderen, dat dit dan via mijn huisarts kon/moest worden opgevraagd.
Op de contactbriefjes in de bus heb ik niet gereageerd en ‘stalking’ via whatsapp – door medewerker Lennart de Jong – deze medewerker uitgeschakeld door zijn nummer in whatsapp te blokkeren
Mijn huisarts heb ik vorig jaar al laten weten (na een telefoongesprek met een mij zeer bevreemdende vraag die haar door anderen – rara -was voorgelegd) dat ik geen behoefte had aan nog weer een extra gesprek/bemoei-partij en ik heb haar na dat gesprek laten weten dat ik bereid was om haar ook persoonlijk te spreken en ook om haar nog meer informatie (per email of post) door te geven. Dat vond zij echter niet nodig. Wanneer zij mij nu weer eens uitgenodigd zou hebben voor een gesprek, desnoods met bijzijn van iemand van GGZ-centraal dan had ik daar natuurlijk best – graag zelfs – aan mee willen werken. Ik heb namelijk niets te verbergen.

Bemoeizorg stalking en inbreng na gesprek met huisarts

Aan de huisarts heb ik in een telefoongesprek heel duidelijk gezegd dat de inzet van deze organisatie ongewenst en onnodig is en dat ik steeds weer bereid ben om haar te spreken of op andere manier haar van informatie te voorzien:

[16-11-2017 11:19] ‪+31 6 34510887: Dag Anthony, Lennart de Jong van Elan in Barneveld hier. Ik ben de afgelopen tijd een paar keer langs geweest en heb een brief achter gelaten. Ik begreep van de huisarts dat zij zich zorgen om je maakt en vraag me af of ik je ergens mee kan helpen. Wil je mij laten weten hoe het met je gaat? En of ik je eventueel ergens mee kan helpen? Vriendelijke groet, Lennart de Jong | Elan Barneveld
[16-11-2017 12:33] anthony janse: Nee bedankt, informatie bij de huisarts, zo nodig…

Begin april 2018 werd kwam Lennart de Jong nog onverwacht toch weer aan de deur met een collega. Ik heb de deur toen niet eens opengedaan maar met gebaren duidelijk gemaakt dat ze beslist niet binnen gelaten zouden worden.

Online informatie te vinden op website ‘Bemoeizorg’:

Onze medewerkers hebben een beroepsgeheim (zwijgplicht). Jouw informatie wordt dus niet verspreid naar mensen die hier niets mee te maken hebben
Als er overleg over jouw situatie moet zijn met iemand van buiten Elan (bijvoorbeeld de huisarts) of als er informatie moet worden gegeven, dan wordt dat eerst aan jou gevraagd.
Elan registreert je gegevens in een dossier. Je hebt het recht jouw dossier in te zien. Als je van mening bent dat er in het dossier onjuiste gegevens staan vermeld, kun je om correctie van de onjuiste gegevens vragen.
Sommige gegevens worden geanonimiseerd gebruikt ter verantwoording aan financiers etc.
Na een vastgesteld aantal jaren worden je gegevens vernietigd.

Pikante details wat betreft mogelijkheden tot inbreng van “‘bezorgde’ derden”:

Hierbij te noemen het pastoraat NGK “De Ontmoeting” bij het inzetten van de organisatie ‘Bemoeizorg’ tegen ondergetekende:

 • Wim Broekhuizen (directeur van Bemoeizorg en ouderling in onze NGK-gemeente) en zijn echtgenote J. Broekhuizen van de Bruinhorst is contactpersoon in commissie “Een veilig klimaat in de gemeente”.
 • Vronica Ramaker (medewerkster Bemoeizorg) en haar echtgenoot is predikant-adviseur in onze NGK-gemeente.
Dit bericht werd geplaatst in Diversen, Huwelijk en gezin, Politiek. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s